Tag Archief van: subsidie

Continuïteit lokale omroep

Voor een succesvolle doorstart van de lokale omroep RTV Seaport zijn extra middelen nodig, die niet in de begroting 2020 zijn opgenomen. RTV Seaport heeft daarom een subsidieaanvraag ingediend groot € 49.500,-.

Lees meer

Subsidiebeleidskader 2019

Dit beleidskader komt voort uit de in 2017 vastgestelde Algemene Subsidieverordening. In die verordening staan de voorwaarden voor het aanvragen van financiële steun vanuit de gemeente, de zogenaamde subsidie. Het Subsidiebeleidskader regelt de sturing en toezicht op verstrekte subsidies.

Lees meer

Basis voor nieuw subsidiebeleid

Donderdagavond 17 januari jl. heeft de gemeenteraad in een beeldvormende sessie gesproken over het subsidiebeleid in algemeenheden, om tegemoet te komen aan de transformatie in het sociaal domein.

Lees meer

Kan de gemeenteraad toezicht en controle afdwingen?

Deze bespreking is door Velsen Lokaal al voor het zomerreces aangevraagd in navolging van de zware financiële tekorten bij diverse grote gesubsidieerde instellingen zoals Stichting Welzijn, Bibliotheek, Stadsschouwburg en het faillissement van het Kunstencentrum. De vraag was dan ook in hoeverre de Raad aanscherping van toezicht en controle kan afdwingen bij falend beleid van gesubsidieerde instellingen.

Lees meer

Subsidiebeleid onder de loep door de Rekenkamer

Onlangs presenteerde de Rekenkamercommissie van Velsen een rapportover de subsidies in Velsen. Het doel was om te kijken naar de werking en effectiviteit van dit beleid. Het onderzoek stond los van de ernstige financiële problemen bij een aantal instellingen.

Lees meer

Wél cultuureducatie, maar geen Kunsten Centrum

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli moest Velsen Lokaal helaas concluderen dat het beter is het geld voor cultuureducatie los te koppelen van het Kunsten Centrum Velsen (KCV), want met een eenmalige injectie van € 300.000.- en 2 jaarlijkse extra bedragen van 70.000,- is het KCV niet gered.

Lees meer

Raadsvragen over financiële situatie Stadsschouwburg

De gemeente Velsen verstrekt flinke subsidies aan een aantal zogeheten verbonden partijen in de regio. Deze organisaties functioneren volledig zelfstandig, maar zijn wel verplicht inzicht te verlenen in de financiën aan de gemeente omdat zij een flink bedrag ontvangen en de gemeente uitgave van het belastinggeld (zelfs indirect) moet kunnen verantwoorden.

Lees meer