Extra garantstelling HVC als mosterd na de maaltijd

Velsen Lokaal was samen met alle andere partijen zeer ontstemd over het feit dat wethouder Bal vier maanden nodig had om de raad te vragen naar instemming met drie besluiten, die op 14 december 2017 al vastgesteld zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de HVC.  Lees meer

“Iedereen doet mee”, beleidsnota binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Dat was het onderwerp voor een raadssessie op donderdag 8 februari jl.
De beleidsnota werd warm onthaald door alle partijen.  Ook door Velsen Lokaal, want wij willen dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving. Lees meer

Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’

De gemeente blijft de komende 5 jaar investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om hier uitvoering aan te geven is een agenda sportaccommodaties 2018- 2022 opgesteld. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’. Lees meer

Stadsschouwburg Velsen: Duivels dilemma (update)

De schouwburg verkeert in zwaar financieel weer. Zonder een financiële injectie van de gemeente gaat de schouwburg failliet. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een extra subsidie te verlenen van € 1,5 miljoen. Dat is heel veel geld. Het stelt ons voor een duivels dilemma. Lees meer

Gezondheidsbeleid Velsen – ook aandacht voor luchtkwaliteit

Afgelopen donderdag stond het gezondheidsbeleid op de agenda voor een sessie. Gemeenten moeten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) elke 4 jaar een nota opstellen over algemene bevorderingstaken op het gebied van gezondheidsbeleid. Als aanknopingspunt kan de landelijke nota gezondheidsbeleid gebruikt worden en in samenwerking met de GGD die gebruik maken van lokale gegevens over gezondheid. In de landelijke nota wordt de aandacht verlegd van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’ en daarmee komt de focus te liggen op preventie.

Tijdens de sessie gaven partijen input voor de nog op te stellen regionale nota gezondheid. Velsen Lokaal vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de luchtkwaliteit in onze gemeente. Lees meer

Ontwikkelperspectief Middenduinrand

De Middenduinrand is een groot en uniek gebied. Het loopt van het Noordzeekanaal tot aan de Provinciegrens met Zuid-Holland. Om dit uniek gebied te beschermen en te behouden, hebben verschillende partijen (gemeenten, provincie en natuurorganisaties) een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Lees meer

Peuteropvang in Velsen – wat gaat er veranderen?

De gemeenteraad is geïnformeerd over de Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzalen. De wet zal per 1 januari 2018 van kracht zijn. Het doel daarvan is om de regels, financiën en  kwaliteitseisen gelijk te trekken van deze voorschool voor onze kleintjes van 0 tot 4 jaar Lees meer

Opgroeien in de IJmond – beleidsplan Jeugd 2018 – 2021

De raad neemt op 5 oktober a.s. het besluit om het beleidsplan Jeugd 2018 – 2021 vast te stellen en uit te voeren. Tijdens de sessie vroeg Velsen Lokaal waarom het uitvoeringsplan er niet bij zit, zijnde een belangrijk onderdeel van een beleidsplan. De wethouder zegde toe dat we deze in november a.s. zullen ontvangen.

Beleidsnota Jeugd IJmond

Speerpunten – alleen vinden wij het storend dat het woord jeugdigen is gebruikt in plaats van kinderen.

Lees meer

Woonruimte verdelen

Met enige spanning hebben we uitgekeken naar deze sessie: Verantwoording woonruimteverdeling corporaties ‘Wonen in Velsen 2016’. Spanning in de positieve zin: “krijgen we als raad alle relevante informatie die wij nodig hebben om controle uit te oefenen en om sturing te geven aan de woonruimteverdeling binnen onze gemeente”.  Lees meer

Participatie krijgt een boost!

Op 21 september heeft de raad vergaderd over de aanbevelingen uit een rapport van de Rekenkamercommissie. Deze aanbevelingen hadden betrekking op het verbeteren van participatie in Velsen. Want hoewel er al voorzichtige stappen zijn gezet, kan het nog veel beter!  Lees meer