Evaluatie NewFuture   

Aanleiding
Velsen Lokaal stelde bij de behandeling van de begroting 2023 voor om de resultaten van de pilot NewFuture eerst af te wachten. Daarna kan de Raad beslissen of het plan structureel betaald kan worden. De voltallige raad stemde in met dit voorstel. Onlangs werd met de Raad de resultaten van NewFuture besproken.

Pilot Project NewFuture
De pilot van NewFuture is een proef geweest om de kijken hoe de financiële zelfredzaamheid van jongeren verbeterd kan worden en dit structureel te verbinden aan het project NewFuture.   

Lees meer

Bezuinigen – de pijn verdelen

Dankzij enkele incidentele tegenvallers is de Algemene Reserve van de gemeente Velsen bijna leeg. Meerjarig kijkt begroting tegen flinke tekorten aan en dat betekent dat de gemeente Velsen op zoek moet naar extra geld en wel zal moeten bezuinigen.

Lees meer

Buitenlandse dienstreizen en declaraties B&W Velsen

In collegebericht 99 ‘Bezoek wethouder EZ aan India’ meldt het college dat wethouder Verkaik (VVD) gedeputeerde Bond vergezelt bij een 5-daags bezoek aan India. Naar aanleiding daarvan heeft Velsen Lokaal schriftelijke vragen aan B&W gesteld over nut en noodzaak van dergelijke dienstreizen en de in onze ogen noodzakelijke transparantie. In het verleden was het gebruikelijk dat het college na afloop van een buitenlandse dienstreis een inhoudelijk verslag uitbracht van de reis, effect en over de kosten. Dit is de afgelopen jaren volgens Velsen Lokaal niet gebeurd. Lees meer

Marianne Vos

De Raad vraagt om verbetering inzicht en controle van gemeentelijke financiën

Het is voor de raadsleden een hele puzzel om de gemeentelijke financiën goed begrijpen. Ieder jaar controleert de raad de financiële rapportages waarin staat hoeveel geld er is, wat we er voor (kunnen) doen en of het geld goed is besteed. In het gemeentelijk jargon heet dat planning en control, het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Het is dan ook best lastig om deze gemeentelijke financiën zo duidelijk mogelijk te krijgen, zodat iedereen het begrijpt. Die transparantie is wel iets waar Velsen Lokaal grote waarde aan hecht. Iedereen – dus niet alleen de Raad- moet kunnen zien hoeveel en waarvoor het geld wordt uitgegeven.

begroting

Voorbeeld diagram huidige begroting. Snapt u het?

Begrotingsapp – snel inzicht in financiële gegevens en beleid

Raadsleden begrotingsapphebben dan ook samen met ambtenaren gezocht naar mogelijkheden om het voor de raad -maar ook voor de inwoners- inzichtelijker te maken. Dat heeft geleid tot een plan met verbeterpunten. Alle fracties waren zeer tevreden met dit plan inclusief de suggestie om een begrotingsapp aan te schaffen, zodat de gemeentelijke financiën door iedereen digitaal bekeken kan worden.

De raad heeft dan ook een voorkeur uitgesproken voor een app waarbij doorgeklikt kan worden tot details in de financiële stukken. Deze app met een eenvoudige zoekfunctie, duidelijke teksten voorzien van grafieken, kan vanaf oktober 2016 door iedereen gebruikt worden om een indruk te krijgen van de gemeentelijke financiële huishouding.
Zodra de app operationeel is kunt u contact op nemen met de fractie van Velsen Lokaal om uw mening te laten horen of vragen te stellen over de financiën en het gemeentelijke beleid. Hebt u suggesties over verbetering van deze app, dan horen we dat ook graag!