Internationale ambitie Velsen?

Tijdens een sessie op donderdag 21 september ging het college in gesprek met de raad over de internationale ambitie van de gemeente Velsen en hoeveel geld de raad hiervoor wilde budgetteren. Aan de hand van een aantal vragen mochten de diverse partijen zich hierover uitspreken.  Lees meer

Nog geen voorkeur verbinding A8-A9

De Velsense gemeenteraad heeft vergaderd over de voorkeursvariant voor de verbinding A8-A9. Eind 2014 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld als bijdrage aan deze verbinding, met een aantal voorwaarden. Hoewel de verbinding niet direct bijdraagt aan de bereikbaarheid in Velsen. De weg lost echter wel een aantal knelpunten in Noord-Holland op en zal de A9 tussen Beverwijk en Haarlem ontlasten. Bovendien gaat de bijdrage in een IJmondiaal mobiliteitsfonds en helpt vooral onze noorderburen.

Varianten verbinding A8-A9

Varianten verbinding A8-A9: Golfbaanvariant (oranje), Heemskerkvariant (blauw), nul-plusvariant (paars).

Lees meer

Een nieuwe basisschool in Velsen?

Die vraag wordt gesteld aan de gemeenteraad van Velsen. De Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend om een nieuwe basisschool op te zetten op algemeen bijzondere grondslag. Lees meer

Is BRAK! IJmuiden een verantwoorde keuze?

Tijdens de sessie op 21 juni werd de raad voorgesteld om via een tijdelijke versie van het Kust Informatie en Innovatie Centrum (BRAK! IJmuiden) alsnog te komen tot een permanent BRAK! bij de strandopgang van Seaport Marina. Als het aan Velsen Lokaal ligt, dan komt er onder de huidige omstandigheden geen BRAK! IJmuiden.

Brak IJmuiden

Brak! is op papier mooi maar lijkt onhaalbaar

Lees meer

Raadscarrousel afvalstoffenverordening

AFVALSCHEIDING, CO-CREATIE, COMMUNICATIE en LAGERE WOONLASTEN. Dit zijn de punten die ik namens Velsen Lokaal heb ingebracht tijdens de behandeling van de afvalstoffenverordening tijdens de sessie op donderdag 18 mei. Ik licht graag toe waarom juist deze punten voor ons belangrijk zijn. Lees meer

Strategische Agenda 2020

In 2011 is de visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. De eerste stappen om deze visie te bereiken zijn vastgelegd in de strategische agenda die loopt tot en met 2016. Daarom is het tijd voor een herijking van de agenda. De herijkte agenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een belangrijk hoofdpunt van de agenda is de werkwijze. Partners en bewoners worden uitgenodigd om ideeën voor experimenten aan te dragen die kunnen bijdragen aan het oplossen van 1 van de vier vraagstukken. De oproep aan iedereen is: ‘Beweeg mee, denk mee en doe mee aan de toekomst van Velsen!’. Lees meer

Nieuwe vergadering over verkeersstructuur IJmuiden

Gisterenavond hebben we in een raadsessie gesproken over het voorstel van b&w voor een andere verkeersstructuur in IJmuiden. We hadden niet genoeg aan één vergadering om dit door te sturen naar de gemeenteraadsvergadering. Vooral vanwege de onduidelijkheid bij veel fracties over milieu-effecten en over verkeersstromen. Hieronder leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Bram Diepstraten namens Velsen Lokaal.

voorstel verkeersstructuur IJmuiden Lees meer

Archeologie in Velsen

Op donderdag 23 maart is er in een sessie gesproken over de beleidsnota Archeologie in Velsen. De verantwoordelijkheid van de archeologie verschuift van het rijk naar de gemeente, wat betekent dat de gemeente hier een plan voor moet hebben.  Deze beleidsnota is hier de eerste aanzet toe. In Velsen zijn er sporen terug te vinden van een eeuwenlange bewonersgeschiedenis. Lees meer

Huisvestingsverordening Velsen – urgentie statushouders

Donderdag 23 maart vergaderden raadsleden met elkaar over een nieuwe huisvestingsverordening. Onder grote publieke belangstelling, omdat de voorrangspositie voor statushouders op de sociale huurmarkt op tafel lag. Voordat we ons hadden verdiept in de verordening en overwegingen, leek het simpel: de verplichte voorrang van statushouders is uit de wet geschrapt, dus dan ook maar in Velsen. Zo simpel is dat echter niet. Het handhaven van de voorrangspositie lijkt juist belangrijk om ons belangrijkste doel te bereiken: het ontzien van IJmuiden en Velsen-Noord, en het evenredig spreiden van statushouders over heel Velsen.

Lees meer

Prestatieafspraken corporaties sociale woningbouw in Velsen

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de prestatieafspraken die tussen de woningcorporaties en de gemeente Velsen gemaakt worden, besproken. In deze met inspraak van de huurdersraden (vertegenwoordiging van de huurders) tot stand gekomen afspraken, staan doelen en afspraken op het gebied van sociale woningbouw en sociale huur. Lees meer