Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’

De gemeente blijft de komende 5 jaar investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. Om hier uitvoering aan te geven is een agenda sportaccommodaties 2018- 2022 opgesteld. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de missie, het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’.

Samenspraak

Tijdens het opstellen van deze agenda heeft de gemeente een participatietraject georganiseerd en hiermee de wensen en knelpunten van de gebruikers van sportaccommodaties geïnventariseerd. Het document is tot stand gekomen in samenspraak met sportverenigingen en vanuit een participatie bijeenkomst. Dit past geheel in de visie van Velsen Lokaal op hoe we zaken aan moeten pakken in Velsen. Met elkaar en in gezamenlijk overleg.

Sportaccommodaties moeten voldoen aan de nieuwe eisen om toekomstproof, toegankelijk en betaalbaar te zijn en blijven. De verbanden die de gemeente wil leggen met zorg, welzijn en onderwijs en de wens om toe te werken naar duurzame, het liefst klimaatneutrale vormen ziet Velsen Lokaal ook als een positieve wending. Als een sportaccommodatie ook als ontmoetingsplek fungeert en men er buitenschoolse opvang aantreft, zal dit niet alleen de sportdeelname verhogen, maar ook de sociale cohesie in de wijk. Sport als maatschappelijke katalysator, ook één van onze punten in het verkiezingsprogramma!

Sessie

Duursporten worden vooral in de openbare ruimte gedaan. Het aantal sportvoorzieningen in de openbare ruimte wil men uitbreiden, door o.a. de mobiele SportContrainer. Velsen Lokaal wil daarom graag van het college weten op welke wijze het college verder uitvoering denkt te gaan geven aan de inrichting van de openbare ruimte als beweegomgeving, het sportinclusief denken.

Velsen Lokaal heeft tijdens de sessie van 11 januari jl. het college het advies meegegeven om de inwoners vooral te laten meedenken over een beweegvriendelijke omgeving, want uit bijvoorbeeld de Facebookpeiling van oktober is gebleken dat er veel ideeën zijn.

Ook heeft Velsen Lokaal het college geattendeerd op de mogelijkheden om gymzalen op scholen intensiever te gebruiken in de avond- en weekend uren. Nu worden op sommige scholen de zalen op die tijdstippen niet gebruikt. Wellicht kan daar ook nog een intensivering /verruiming door tot stand komen.

De Kruisbergzaal wordt gesloopt. Velsen Lokaal heeft tijdens de sessie haar zorgen geuit over wat er met de huidige huurders van deze zaal gaat gebeuren.

Voor iedereen?

Wat Velsen Lokaal betreft is deze agenda sportaccomodaties voor alles sportverenigingen in Velsen. In de week voor de raadsvergadering van 25 januari  werd Velsen Lokaal echter benaderd door RKVV Velsen. Zij waren niet zo tevreden over de totstandkoming van het voorliggende accommodatieplan.

RKVV Velsen is in juli 2017 aanwezig geweest op de participatieavond van de sportaccommodaties en zij hebben daar een aantal punten ingebracht. Met name het parkeerprobleem is voor RKVV Velsen een belangrijk punt in verband met de ontwikkelingen in en om het sportpark van RKVV Velsen. Verder willen zij als sportvereniging een belangrijke rol in Driehuis spelen. Deze ingebrachte punten komen volgens RKVV Velsen onvoldoende terug in het plan. Volgende week is er naar aanleiding hiervan alsnog een afspraak gepland met de gemeente. Tijdens de raadsvergadering heeft Süleyman Çelik de wens namens Velsen  Lokaal uitgesproken dat na dit overleg ook RKVV Velsen de agenda kan onderschrijven.

 

Vragen vooraf

Vooraf heeft Velsen Lokaal (Süleyman Çelik) enkele raadsvragen aan het college gesteld en hierop antwoord gekregen.

  1. Geven we het college het volledige mandaat als de raad akkoord gaat met het voorstel of komt het college naar de raad voor de voorstellen waar nog geen dekking voor is opgenomen?

Het college krijgt niet het volledige mandaat. De twee opgaven voor het herinrichtingsplan Zeewijk en Schoonenberg/Waterloo (Reserve Visie op Velsen voor impuls voor de buitensport) worden nader uitgewerkt en separaat aan de gemeenteraad voorgelegd. Een opgave waarvoor binnen het reguliere budget geen dekking is, wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad kan dan besluiten over het al dan niet uitvoeren van de opgave, aanpassen van de opgave of het beschikbaar maken van financiële middelen om de opdracht te realiseren.  

  1. Op pagina 12 lezen we dat uit het onderzoek van het Mulier Instituut naar voren komt dat sommige verenigingen matig scoren op zowel organisatorische als maatschappelijke kracht. Welke acties heeft het college ondernomen n.a.v. de uitkomsten van dit onderzoek?

Naar aanleiding van de verenigingsmonitor hebben we alle sportverenigingen verdeeld onder de buurtsportcoaches en medewerkers Sportstimulering. Hierbij is als opdracht meegegeven dat iedere sportvereniging ten minste één keer per jaar wordt bezocht met een inventarisatie van de knelpunten op maatschappelijke- en bestuurlijke kracht. Waar nodig ondersteunen en/of adviseren we de vereniging om sterker te worden. Daarnaast organiseren we onder meer het sportcongres Velsen met specifieke workshops voor verenigingsversterking. Naar verwachting volgt het nieuwe congres in november 2018. Tevens hebben onze medewerkers sportstimulering contact met diverse sportverenigingen, bijvoorbeeld over activiteiten zoals de JeugdSportPas, schoolsport, enz. Zij kunnen de verenigingen op verschillende manieren ondersteunen en versterken i.s.m. de buurtsportcoaches. Daarnaast is het management van Sportzaken regelmatig in contact met bestuursleden van sportverenigingen naar aanleiding van verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld accommodatiezaken. De vitaliteit van een club wordt daarbij altijd meegenomen.

  1. In de agenda lezen we op pagina 15 dat uit cijfers Ontwikkeling sportdeelname sporttakken 2017 nr. 14 van het Mulier Instituut naar voren komt dat de vraag naar gemeenschappelijke sportaccommodaties afneemt vanwege verminderde populariteit aan zaalsporten en zwemmen. Wat is hiervan het effect op de sportaccommodaties want de bezetting van de sportaccommodaties blijven de komende jaren vrijwel op dezelfde peil?

De gemeente monitort de bezetting  van de gemeentelijke sportaccommodaties. Indien nodig ondernemen we daar actie op. De bezetting is stabiel en kent geen grote daling. Het aantal beschikbare binnensportaccommodaties daalt wel licht. Zo hebben we het Jan Ligthart gebouw getransformeerd naar woningbouw en gaat de Kruisberg gymzaal komend jaar dicht. De bezetting van de Kruisberg zaal wordt opgevangen door sporthal Zeewijk.   

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *