Is sport in Velsen voor iedereen toegankelijk?

Sport wordt terecht gezien als een bindend element in de lokale samenleving. Het college in Velsen stimuleert de sportbeoefening in Velsen niet alleen als een zinvolle vorm van vrijetijdsbesteding, maar zetten de sport ook in vanwege de gunstige maatschappelijke en economische effecten.

Dit staat in de uitgangspunten voor het programma Sport van de begroting 2015-2018. Hier kan niemand het mee oneens zijn. Dat sport een bindende factor kan zijn zien we na overwinning van het Nederlands elftal. Iedereen in Velsen trekt naar het centrum van IJmuiden om daar de overwinning te vieren.

Sportendeelname op jonge leeftijd is belangrijk voor de toekomst

Sportendeelname op jonge leeftijd is belangrijk voor de toekomst

Hoe staat het met de sportdeelname van verschillend groepen in Velsen? Is sport iets waaraan alleen bepaalde mensen aan kunnen deelnemen? De gestelde doelstellingen voor de komende jaren zijn gehaald. De sportdeelname in Velsen is gestegen naar 75% in 2014. Is het dan allemaal zonneschijn in Velsen? Dat is beslist niet het geval. In bepaalde wijken in Velsen wonen veel inactieve mensen met een ongezonde levensstijl. Deze mensen lopen hierdoor ook bepaalde gezondheidsrisico’s. Ook voor bepaalde groepen jongeren is er een drempel om te sporten. De sportverenigingen, met name de voetvalverenigingen hebben de contributies moeten verhogen vanwege de verhoging van de huurkosten van de sportvelden. De huurkosten worden in 3 tranches verhoogd naar een marktconforme waarde. Hoewel wordt ontkent dat de verhoging van de huren leidt tot verhoging van de contributies blijkt uit gesprekken met verschillende voetbalverenigingen dat de contributies de afgelopen jaren zijn gestegen. In 2011 hebben de sportclubs al de noodklok geluid naar aanleiding van de verhogingen van de veldhuur.

art. IJmuider Courant van 29-10-2011

art. IJmuider Courant van 29-10-2011

Uit een Benchmark verenigingstarievenonderzoek in Gouda e.o. blijkt dat de tarieven van de verschillende gemeenten wel met meer dan 100% verschillen. Hoe dit tot stand komt en op basis waarvan de kosten tot stand komen blijft onduidelijk. Om de sportbeoefening te bevorderen en de inactieven aan het sporten te krijgen is actie noodzakelijk. Dat 75% van de Velsenaren sport is mooi maar dat betekent dat er altijd nog 25% niet sport. Dat zijn juist de mensen die kwetsbaar zijn. Bovendien zou het geen kwaad kunnen om te kijken hoe de prijzen in Velsen zich verhouden met de omliggende gemeenten. Gericht in kaart brengen van de mensen die niet aan sportbeoefening doen zou op allerlei manieren kunnen. Om sport tot een bindend middel in de samenleving te maken moet sport voor iedereen toegankelijk zijn, dat wordt in de toekomst moeilijk als de sportverenigingen de contributies blijven verhogen. Met name de sociaal zwakkeren worden hierdoor geraakt. Natuurlijk is de Jeugdsportpas een goed initiatief om de jeugd met sport kennis te laten maken, maar hier geldt ook dat niet iedereen de weg weet te vinden. Velsen Lokaal pleit voor toegankelijkheid van sport voor iedereen. Dit kan door eerst in kaart te brengen waar de risicogroepen en inactieven wonen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de verhoging van de huur van de sportvelden niet leidt tot verhogingen van de contributie van de leden. Integrale aanpak om mensen actief te krijgen kan via de sportcoaches maar wellicht kan dit ook via de sociale wijkteams in het kader van de decentralisaties. Zoals eerder aangegeven is de sportdeelname onder de kwetsbare groepen het laagst. Op deze manier worden twee doelen bereikt, namelijk bevorderen van sportdeelname onder de kwetsbare groepen en actieveren van de inactieve mensen.

Overzicht van de benchmark tarievenonderzoek in Gouda e.o.

Overzicht van de benchmark tarievenonderzoek in Gouda e.o.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *