Tag Archief van: politiek

Workshop Politiek zonder spelletjes

Vanavond namen Suleyman Celik en Kitty Wolfs deel aan een nieuwe workshop Politiek zonder spelletjes, die werd gegeven door Trudy Veninga, voormalig Raadslid, Fractievoorzitter en Wethouder.

Lees meer

Woonvormen voor kwetsbare inwoners

Op uitnodiging van HVO Querido namens meerdere zorgaanbieders uit de regio was Kitty 19-11-2019 bij een drukbezocht werkbezoek over woonvormen voor kwetsbare, complexe inwoners.

Het werkbezoek vond plaats op een bestaande woon en zorglocatie voor mensen met een forensische titel aan de Aalbersestraat in Amsterdam. Doel van dit werkbezoek is om kennis en ervaring op het gebied van zorg uit te wisselen,  ons te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van locaties, zorg en diversiteit in aanpak en om het probleem rond de tekorten aan passende woonruimte goed onder de aandacht te brengen. Door de decentralisatie zullen we hier regionaal samen een oplossing voor moeten zoeken. 

De Aalbersestraat

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen. Er zijn in de kerk kleine studio’s gerealiseerd. Bij een deel van de bewoners is er sprake van een verslavingsachtergrond. Het is de verwachting dat bewoners willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.

Tekort 

Sinds 2010 wordt al aangegeven dat er in de Veiligheidsregio Kennemerland een tekort is aan gedifferentieerde woonruimte voor mensen met een specifieke woon- en zorgbehoefte. Er zijn voorzieningen nodig die qua structuur en kenmerken een passende woonplek kunnen bieden aan deze complexe en kwetsbare doelgroep, die soms een forensische, dan weer een WMO-indicatie hebben.

Op 14 juni heeft er een bestuurlijke bijeenkomst in onze Veiligheidsregio plaatsgevonden, waar het volgende duidelijk werd: Naar schatting zijn er 120 woonplekken nodig voor mensen met een forensische titel; we hebben in deze regio nu¬† slechts 16 plekken beschermd of begeleid wonen beschikbaar voor deze doelgroep. Deze mensen staan op dit moment overal achteraan de rij, terwijl een passend woon- en zorgaanbod de kans op recidive kan verminderen / voorkomen, dit de veiligheid van de samenleving ook ten goede komt,¬†en dat dit bijdraagt aan herstel van de cli√ęnt naar zelfredzaamheid en participatie;¬†een succesvol resocialisatieproces.

Wat moeten we doen?

Om het benodigde aanvullende en diverse  aanbod te kunnen realiseren, is goede samenwerking tussen de betrokken woningcorporaties, de gehele keten van zorgaanbieders, gemeenten en justitie essentieel. Samen zullen we moeten zoeken naar locaties die geschikt zouden zijn voor de complexe doelgroepen, waar nu geen passende plek voor is. De forensische plekken kunnen worden gefinancierd via de Divisie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als er geen forensisch kader (meer) is, worden de plekken gefinancierd uit het WMO budget vanuit de gemeente. 

Het werkbezoek 

We kregen een rondleiding door de locatie Aalbersestraat, kregen middels presentaties een beeld over het diverse bestaande aanbod, het leefklimaat en communicatie met omwonenden. Door samen met ketenpartners de cli√ęnt de best passende zorg te bieden dragen zij bij aan een groot maatschappelijk vraagstuk uit de regio Kennemerland.¬†

Kenter Jeugdhulp

Vrijdag 1 nov was ik (Kitty) namens Velsen Lokaal aanwezig bij de kennisdelingsbijeenkomst van Kenter Jeugdhulp. We werden bijgepraat over effectieve hulpvormen die er zijn voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders. Pleegzorg is namelijk een belangrijke taak die nu bij de gemeenten ligt. 

Doelgroep 

Veel gezinnen met kinderen kunnen hun problemen heel goed zelf oplossen, eventueel met lichte hulp of opvoedondersteuning. Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die wat meer extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Zij biedt gespecialiseerde opvoed- en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen √®n hun gezinnen. 

Deeltijd pleegouders 

We zijn vanochtend in gesprek gegaan met deeltijd pleegouders over zowel de mooie ervaringen die zij als deeltijd pleegouders opdoen, als over de problemen die zij ervaren.¬†Conclusie was dat (deeltijd) pleegouders zich zo min mogelijk bezig zouden moeten houden met financi√ęle rompslomp rond de zorg en zich eigenlijk geheel zouden moeten kunnen focussen op het bieden van een veilige plek aan een kind.

Een interessante inbreng was die om de jeugdhulpverlening vanuit een breder perspectief aan te pakken; vanuit de systeembenadering of vanuit de aanpak van armoede.

Week van de pleegzorg

Kenter vroeg ons mee te denken over hoe de gemeente kan bijdragen om pleegzorg meer onder de aandacht te brengen en hoe we het tekort aan pleegouders zouden kunnen aanpakken. Hoe werf je nu op een effectieve manier nieuwe mensen? Deze week vindt namelijk voor de 5e keer de Week van de Pleegzorg plaats. Van 30 oktober tot en met 6 november. Het was al met al een zeer interessante ochtend.