Tag Archief van: strijdbijl

De strijdbijl begraven

De meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen donderdag het referendumverzoek bestemmingsplan HOV tracé afgewezen en ingestemd met de bestemmingsplanwijziging. Velsen Lokaal, Forza IJmond en SP stemden tegen. Het initiatief voorstel van Velsen Lokaal om het referendumverzoek te honoreren haalde ook geen meerderheid.

  • Zoenoffer en handreiking Velsen Lokaal – strijdbijl wordt begraven
  • Politiek slotstuk HOV tracé tegenstellingen

Alleen eventuele juridische stappen van belanghebbenden van het bestemmingsplan kunnen op enig moment nog roet in het eten gooien. Velsen Lokaal beseft echter dat de politieke middelen om het HOV tracé te heroverwegen zijn uitgeput en dat de strijdbijl moet worden begraven om te proberen de verslechterde verhoudingen met coalitiepartijen in de gemeenteraad te verbeteren.
We zullen uitleggen waarom we dat doen, want ook daar staat Velsen Lokaal voor: niet alleen luisteren naar de achterban maar ook verantwoording afleggen over de genomen beslissingen!

Referendumverzoek

referendumverzoekVoor de bespreking van het bestemmingsplan werd het referendumverzoek behandeld. Initiatiefnemers Aad v/d Aar en Bert van Deudekom boden namens de 419 ondersteuners van het inleidend verzoek (minimaal 250 handtekeningen waren nodig) het inleidend verzoek aan burgemeester Franc Weerwind aan. Ter ondersteuning van dit verzoek had Velsen Lokaal een initiatief voorstel om het inleidend verzoek te honoreren ingediend. De coalitiepartijen zetten daar een tegenvoorstel tegenover. De discussie in de raad tussen coalitiepartijen, GroenLinks en CU enerzijds en SP, Forza IJmond en Velsen Lokaal anderzijds werd toegespitst op de regels van de referendumverordening. Een referendum zou niet mogelijk zijn omdat het besluit zijn grondslag zou vinden in het tracébesluit uit 2008. Gewezen werd op het feit dat in mei 2013 alle partijen hebben ingestemd met de nieuwe referendumverordening en dat die afspraak nagekomen moet worden. De PvdA vond het nodig om te verkondigen dat raadsleden zich horen te schamen als ze dat niet willen doen. Daardoor ontstond een felle discussie tussen Karel Ockeloen (PvdA) en Bram Diepstraten. Uiteindelijk resteerde een verschil van inzicht over de interpretatie van de regels. Velsen Lokaal, Forza IJmond en SP concludeerden dat de regels en hogere wetgeving wel degelijk een referendum over het bestemmingsplan HOV tracé mogelijk maken, maar dat de wil (of durf?) ontbreekt om een referendum te organiseren. Helaas zal onduidelijk blijven wat nu het daadwerkelijke maatschappelijke draagvlak voor de bestemmingsplanwijziging en voor het HOV tracé is.

Bestemmingsplan HOV tracé

Door het afwijzen van het referendumverzoek kon het bestemmingsplan inhoudelijk behandeld worden. Door de SP werd een aantal moties en amendementen ingediend die als doel hadden de Troelstraweg en kruisingen van de busbaan met verkeerswegen veiliger te maken. Ondanks steun van Velsen Lokaal en Forza! IJmond haalden deze amendementen en moties het niet. De motie van de CU om groen langs de oude spoorbaan te compenseren haalde het wel. Uiteindelijk stemden alleen Velsen Lokaal, Forza IJmond en SP (in totaal 11 zetels) tegen de bestemmingsplanwijziging. Uiteraard zijn we teleurgesteld over dit besluit na jaren van strijd tegen het HOV tracé.

Politiek gezien is dit echter wat Velsen Lokaal betreft het slotstuk van jarenlange meningsverschillen en tegenstellingen. Bram Diepstraten zelf, oud woordvoerder van de groep tegenstanders, sprak uit dat dit voor Velsen Lokaal het moment is om de strijdbijl te begraven. Dit betekent niet dat we van mening zijn veranderd. Het betekent alleen dat wij beseffen dat we ons streven om het tracé te heroverwegen niet meer kunnen bereiken en dat voortzetten van die strijd geen zin meer heeft. Het besef is gekomen dat de politieke middelen om het HOV tracé te heroverwegen zijn uitgeput. Dan komt een moment dat je je verlies moet nemen en het besluit zoals dat donderdag is genomen, zult moeten aanvaarden en respecteren.

Uiteraard vinden wij het teleurstellend dat we juist door ons standpunt in dit belangrijke onderwerp kennelijk niet ‘bestuursrijp’ werden gevonden door de nu gevormde coalitie. Nu de meerderheid met het bestemmingsplan HOV tracé heeft ingestemd, is het echter tijd om verder te gaan. Ons verkiezingsprogramma biedt meer dan voldoende aanknopingspunten om juist wel samen te werken met de coalitie. Ook dat is verantwoordelijkheid nemen.

bijlStrijdbijl

Daarom hebben we nu voorgoed de politieke HOV strijdbijl begraven en is dit het moment om het verleden te laten rusten en het meerderheidsbesluit te aanvaarden en te respecteren. De coalitiepartijen kunnen dit beschouwen als een zoenoffer en als een teken van bereidheid om met respect voor personen en elkaars politieke standpunten en idealen met elkaar verder te werken aan de toekomst van Velsen. Onze achterban maar ook politieke tegenstanders zullen weten dat dit een groot offer is. Daar hoort wel wat tegenover te staan. Want waar meerderen vechten hebben meerderen schuld. Dat besef moet ook bij de andere partijen doordringen. Wij hopen dan ook dat andere partijen net als wij openlijk afscheid van dat verleden zullen gaan nemen. Wij verwachten een andere houding van de coalitiepartijen die gebaseerd is op respect en samenwerking. We verwachten dat ook met meningen en ideeën van oppositiepartijen rekening wordt gehouden. Democratie is namelijk niet het recht van de meerderheid, maar bestuur op basis van meerderheidsbesluiten die ook recht doen aan meningen en belangen van minderheden.

Als we dit met elkaar kunnen afspraken en als de coalitiepartijen dit zoenoffer aanvaarden, kunnen we echt werken aan de toekomst van Velsen en haar inwoners.