Opnieuw raadsvragen HOV Velsen – groencompensatie

De fracties van Velsen Lokaal en ChristenUnie zijn teleurgesteld in de antwoorden op de raadsvragen¬†over HOV Velsen die Bram Diepstraten (Velsen Lokaal) en Leen de Winter (ChristenUnie)¬†op 11 augustus aan het college stelden.¬†De vragen gingen over de groencompensatie bij de werkzaamheden ten behoeve van deeltrac√© 5 van HOV Velsen.¬†De antwoorden zijn helaas onvolledig. We hebben ons verbaasd over de zinsnede bij het antwoord op vraag 5 ‚ÄėNiet zo zeer in de kwantiteit maar meer in de kwaliteit van het groen.‚Äô Kwaliteit van groen is subjectief en daarom vinden wij van belang de kwantiteit die verdwijnt te weten in relatie tot de kwantiteit die terugkomt. Ook¬†vinden wij de interpretatie van de motie groencompensatie als kwalitatieve compensatie dubieus.d8116139-72b7-4807-9bff-ea95ddd6cf7c_HOV Velsen 330

Ontevreden en teleurgesteld

De zakelijke en onvolledige beantwoording getuigde niet van betrokkenheid bij en begrip voor de zorg die uit onze vragen sprak. En als het groen bij de busbaan allemaal zo kwalitatief goed terug komt, wat lette het college dan om schetsen mee te sturen of te verwijzen naar de tekeningen?

De gemeenteraad heeft door het aannemen van motie groencompensatie¬†uit 2014 unaniem duidelijk gemaakt dat compensatie van groen op en rond het HOV-trac√© op geen enkele manier discutabel is en dat zij¬†nieuwe aanplant van groen wenst. Wethouder Vennik¬†heeft destijds in de raadsvergadering van 5 juni 2014 het volgende erover gezegd: ‚ÄėMotie M22 over het groen. Omdat er het een en ander verandert aan de inrichting, zowel in het trac√© 5 Noord als Zuid naar aanleiding van samenspraken met de bewoners, zal er sowieso het een en ander aan het groen gebeuren. Ook kwalitatief. Maar we beschouwen dit als een extra stimulans om daar voldoende aandacht aan te besteden. Als we zouden zeggen motie M22 is overbodig, doen we haar tekort. Dus we nemen haar over.‚Äô
Mocht het college van mening zijn dat compensatie toch niet nodig is, dan houdt dat in dat het de motie alsnog naast zich neerlegt en niet uitvoert.

Groencompensatie

Wat betreft onze vraag naar oppervlakte; die lijkt ons zeer realistisch. De werkplannen van Heijmans zullen heel duidelijk maken welk groen verdwijnt en de ontwerpen maken duidelijk welk groen terug komt. Een kleine moeite om hoeveelheid en oppervlakte te schatten. Twee fracties vroegen ernaar en het zou niet van respect getuigen om die vragen onbeantwoord te laten. Wij hebben omwonenden uitdrukkelijk en concreet gevraagd naar de beleving bij het huidige groen. Het verrassende is dat de direct omwonenden de huidige kwaliteit (weelderigheid) enorm waarderen, zich zorgen maken over de gevolgen van de HOV-werkzaamheden voor het groen, en zich afvragen hoeveel en welk groen er verdwijnt en hoeveel groen en welk soort groen er terug komt.
Wij achten het van belang dat goede afspraken met hen worden gemaakt over de invulling van het groen op en rond deeltrac√©s 4 en 5. Dit om de lasten als gevolg van de komst van de busbaan zo veel mogelijk te verzachten en draagvlak te cre√ęren.

groeneweggroenweg spoor nugroenweg spoor

Wij hebben daarom de volgende vervolgvragen gesteld.

Vraag 1
Hoeveel groen (aantallen bomen en vierkante meters planten, bloemen, kruiden, struiken, etc) wordt op en langs de deeltracés 4 en 5 verwijderd als gevolg van de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het HOV tracé?

Vraag 2
Hoeveel groen (aantallen bomen, vierkante meters planten, bloemen, kruiden, struiken, etc.) wordt nieuw aangeplant op en langs de deeltracés 4 en 5? Het antwoord graag voorzien van concrete schetsen en/of ontwerpen.

Vraag 3
Is het college nog steeds voornemens om uitvoering te geven aan motie 22 uit 2014 zoals door de portefeuillehouder op 5 juni 2014 is aangegeven? Zo ja, kunt u zo concreet mogelijk uitleggen hoe het college dat doet? Zo nee, waarom voert het college een raadsbreed aangenomen motie niet uit?

Vraag 4
Is het college zich ervan bewust dat de kwaliteit van groen een subjectief begrip is? Zo nee, waarom niet? Is het college zich ervan bewust dat direct omwonenden de weelderigheid van het huidige groen op en rond deeltracés 4 en 5 juist waarderen? Zo nee, waarom niet?
Is het college bereid met omwonenden nadere afspraken te maken over de kwantiteit en kwaliteit van het groen op en rond deeltracés 4 en 5? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat het daaraan invulling geven? Mocht het college van mening zijn dat die afspraken al bestaan, kan het ons dan aangeven wat die concrete afspraken zijn?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *