Steun aan Kenter, waarom?

In mei 2020 werden wij geïnformeerd over het verschil van inzicht tussen Kenter en de 7 betrokken gemeenten over het benodigde bedrag aan lokale steun. Kenter beweerde € 4.050.000,- nodig te hebben en de 3 IJmond-gemeenten, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort meenden dat € 2.000.000,- voldoende zou zijn om de liquiditeit van Kenter op orde te houden en de continuïteit van zorg te kunnen borgen.

Eerder werd een discussie gevoerd over aanpassing /verhoging van de tarieven die we aan Kenter betalen. Dit, mede doordat we nu alle indirecte cliëntgebonden uren niet betalen en Kenter dit wel claimde. De advocaat raadde ons dit echter met klem af en Kenter heeft zich daar nu in geschikt.

Kenter Jeugdhulp is de grootste aanbieder van gespecialiseerde jeugd- en opvoedhulp in deze regio. Jaarlijks biedt zij hulp aan zo’n 5.000 kinderen en gezinnen, variërend van ambulante gezinsbehandeling, crisishulp, Jeugd GGZ, pleegzorg, gezinshuizen tot en met jeugdhulp met verblijf. Op dit moment zijn 310 Velsense gezinnen in zorg bij Kenter. 

Inschakeling Jeugdautoriteit

Medio mei 2020 is de Jeugdautoriteit ingeschakeld om de continuïteit van cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. Zij heeft een onafhankelijke positie als onderdeel van het Ministerie van VWS.

De onderzoeksvraag van de Jeugdautoriteit is in samenwerking met gemeenten en Kenter tot stand gekomen en deze luidde :
Welke lokale financiële steun is passend om Kenter in staat te stellen op de korte termijn (tot en met 2021), aan haar verplichtingen te blijven voldoen bekeken vanuit een duurzame oplossing (doorkijk naar 2021 en verder).

Lokale steun verstrekken mag maar 1x en het bedrag mag vanuit wettelijke regelgeving niet hoger zijn dan het strikt noodzakelijke. De Jeugdautoriteit hanteert als uitgangspunt dat er altijd 1 maand aan uitgaven in kas moet zitten en daar moet Kenter zelf aan werken. Als lokale steun mag de gemeente 10% van het saldo van de liquide middelen verstrekken, zo is hun vuistregel. Een minimale gemeentelijke bijdrage van € 1.500.000,- aan lokale steun, uit te betalen in december 2020, is dan voldoende. Er is besloten dit iets ruimer in te zetten, namelijk een bedrag groot € 1.650.000,-, om niet weer tegen extra maatregelen en kosten aan te lopen. Kenter kan met dit bedrag ook per 1 oktober starten met het terugbetalen in 10 termijnen, van de forse, aan haar verstrekte voorschotten. Voor de gemeente Velsen betekent dit dat wij een bedrag van € 342,959,- bijdragen.

Bedrag aan lokale steun is een schatting en dus risicovol

Dit bedrag kan nog anders uitvallen, omdat de analyse puur is gebaseerd op de situatie van 7 mei 2020, zonder dat de volgende onzekere zaken zijn meegewogen: 
a) de omzetdaling door Corona is doorgerekend;
b) de inkomsten per september kunnen stijgen a.g.v. de open house aanbesteding
c) het is nog onduidelijk welk bedrag de vastgoedverkoop van het pand aan de Duitslandlaan in Heemskerk zal op brengen en tot slot 
d) het feit dat Kenter geen enkele financiële buffer heeft.

Verdere adviezen vanuit de Jeugdautoriteit aan Kenter

We moeten de liquiditeitspositie van Kenter maandelijks blijven volgen, bespreken en monitoren, want er is meer nodig is dan een eenmalige steunbijdrage. Gezamenlijk dienen vervolgstappen te worden gezet en dient een breder overleg te worden gevoerd gericht op de langere termijn wat betreft toekomstige aanbestedingen en de bedrijfsvoering van Kenter. Deze laatste moet op orde worden gebracht en meer ingrepen zijn daarvoor echt noodzakelijk. Financieel en bestuurlijke overleggen dus. Over 10 maanden ontstaat meer financiële ruimte, omdat dan de voorschotten zijn terugbetaald.

Wat vindt Velsen Lokaal hiervan?

De Jeugdautoriteit heeft voorafgaande aan deze sessie een heldere presentatie van de analyse en het daaruit voortvloeiend advies aan ons gegeven. Ook heeft zij aangeboden het proces en de onderlinge relaties te blijven ondersteunen. We hebben tijdens deze presentatie ook kennis gemaakt met de nieuwe directeur van Kenter. Naast de frisse, energieke en betrouwbare indruk die hij maakt, gaf hij stellig aan dat Kenter de adviezen volledig accepteert, dat de eerste stappen in de goede richting in de afgelopen 2 maanden al zijn gezet en dat hij gaat bouwen aan perspectief waarin de opbrengsten moeten stijgen en de kosten fors moeten dalen. De open en constructieve overleggen met de gemeenten zet hij graag op deze voet voort.

Velsen lokaal stemt daarom volmondig in met het advies van het college om dit geld te verstrekken. Velsen Lokaal wil graag dat iedereen mee kan doen, juist ook jongeren in probleemsituaties. Het college is,- door de inschakeling van de Jeugdautoriteit-, goed en zorgvuldig omgesprongen met onze budgetten, waarvoor onze complimenten! Kenter biedt zeer complexe jeugdzorg aan ruim 5000 jongeren per jaar en er is geen andere instantie die deze zorg in deze omvang op korte termijn kan bieden. De lokale steun is dan ook echt noodzakelijk om de organisatie drijvend te houden en daarom gaan we dit ook doen!