Ambtsbezoek Commissaris van de Koning

Om de paar jaar bezoekt de Commissaris van de Koning (de heer Arthur van Dijk) een gemeente binnen de provincie. Afgelopen woensdag 16 september was Velsen aan de beurt.  Na een gesprek met het College van Burgemeester en Wethouders was er een ontmoeting met afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, cultureel maatschappelijk werk, sport etc. Afsluitend ontving de gemeenteraad de Commissaris in  een buitengewone openbare bijeenkomst.

Regionale samenwerking en interbestuurlijke verhoudingen

Voor iedere gemeente, groot of klein, is onderling samenwerken van groot belang. De vorige Commissaris vond dat Velsen een fusie aan moest gaan met Beverwijk en Heemskerk. Een discussie die dateert uit 1958. Commissaris Van Dijk vindt dat iedere gemeente zelf moet beslissen over een fusie en dat de provincie een gemeente daar niet toe kan of mag dwingen.  Wel werd duidelijk uitgesproken wat de meerwaarde is van regionale samenwerking.

Foto van bijeenkomst genomen door Jeroen Verwoort

Als het paard wegloopt, zeg dan ho!

Een treffend gezegde omdat de IJmondiale samenwerking op dit moment uit elkaar dreigt te vallen.  Heemskerk meldde onlangs niet meer deel te nemen aan de IJmondcommissie. Een verrassend besluit dat vraagt om juist in gesprek te gaan en te onderzoeken of op een andere wijze de IJmondiale samenwerking tussen de raden gevonden kan worden.  

Gemeentelijke financiën

Vele gemeenten verkeren in zwaar weer als het om de financiën gaat. En dat is al van ver vóór de coronacrisis. Decentralisaties in het sociaal domein belasten de gemeenten, omdat de vergoedingen vanuit het Rijk zwaar onvoldoende zijn. Om een sluitende begroting te krijgen zouden de gemeenten de tekorten moeten halen bij de inwoners. En dat willen wij in Velsen liever niet. Deze boodschap is klip en klaar overgebracht aan de Commissaris met het dringende verzoek om dit bij het Rijk aan te kaarten.

Gevolgen van de corona

Het Rijk belooft om de financiële steunpakketten, die via de gemeenten worden verstrekt, reëel te gaan vergoeden. Maar wanneer? De vrees is dat de gemeenten en dus ook Velsen lang moeten wachten op die vergoeding. En of alle kosten wel worden uitgekeerd. De Commissaris bevestigde, dat dit gebied met o.a.  internationale handel, Schiphol zwaar getroffen is door de crisis. Echter noodfondsen vanuit de provincie zijn alleen voor sociale infrastructuur beschikbaar gesteld zoals het Noodfonds Cultuur (10 miljoen) en een investeringsfonds van 100 miljoen.

Alle raadsfracties gaven aan dat het Corona tijdperk een zichtbare wissel trekt op de lokale democratie. Elkaar niet fysiek te kunnen ontmoeten is een groot gemis voor ons raadswerk. 
Velsen Lokaal gaf daarbij aan zorgen te hebben over missen van  het directe contact met inwoners. In deze bestuursperiode is dat een belangrijke verkiezingsbelofte van Velsen Lokaal  aan onze kiezers. Bij belangrijke beslissingen willen wij vooraf van onze inwoners reacties horen. Daarmee vergroten we het draagvlak voor te nemen beslissingen in de gemeenteraad.

Reddingsbrigade achter de top

Met instemming van alle aanwezigen vroeg de LGV aandacht  voor de zorgelijke situatie van de uitkijkpost van de Reddingsbrigade. De post verdwijnt achter een steeds hoger wordend duin. Of het duin mag worden afgetopt moet de Provincie beslissen. De Commissaris begreep de oproep en meldde dat het verzoek vanuit Velsen inmiddels bij de Provincie is aangekomen.