Transitievisie warmte

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot “ruim onder de 2 graden Celsius met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius”. De opgave waar Nederland de komende 32 jaar voor staat, is fors. Nederland moet in een korte tijd CO2-arm worden In Nederland moeten, volgens de afspraken uit het Energieakkoord alle woningen in het jaar 2050 aardgasvrij zijn.

Op basis hiervan heeft het college een transitievisie warmte opgesteld. Hierin staat hoe tot 2050 stapsgewijs ruim 30.000 woningen en andere gebouwen in Velsen aardgasvrij gemaakt moeten worden. In de visie wordt voorgesteld om met IJmuiden en Velsen-Noord tot 2030 te starten met het aardgasvrij maken van de woningen en andere gebouwen.

Standpunt Velsen Lokaal

In aanloop naar het opstellen van de visie zijn twee sessies gehouden waarin partijen hun visie kenbaar konden maken. Velsen Lokaal heeft tijdens deze bijeenkomsten aangegeven dat participatie van onze inwoners, ondernemers en organisaties erg belangrijk is want de transitie is een ingrijpend en lang proces. Daarnaast is het erg belangrijk dat er draagvlak is onder onze inwoners. Zonder deelname en draagvlak van onze inwoners is een ingrijpend en complexe transitie niet te realiseren.  Deze punten zijn goed in de visie verankerd. Onze inwoners, ondernemers en organisaties zullen gedurende het hele traject worden betrokken. Daarnaast vindt Velsen Lokaal goed om met de kernen IJmuiden en Velsen-Noord te starten omdat deze kernen het meest kansrijk zijn. Verder hebben wij de noodzaak van betaalbaarheid van de transitie benadrukt.

Kanttekeningen

Velsen Lokaal heeft wel een aantal zorgen en plaats een aantal kanttekeningen bij de visie. Met name de betaalbaarheid en betrouwbaarheid voor de eindgebruiker staan voor ons voorop. De energierekening moet betaalbaar blijven. Per wijk wordt moet gezocht worden naar de maatschappelijk beste en betaalbare oplossingen. Nu is het mogelijk om zelf een energieleverancier voor gaslevering te kiezen, maar na de transitie is dit niet meer mogelijk. Er zal een leverancier zijn waardoor er een monopolie positie kan ontstaan. Dit kan er toe leiden dat de kosten toenemen.

Een andere punt is hoe we omgaan met een rechtvaardige verdeling van de kosten bij grote verschillen tussen woningen. In Velsen is een grote diversiteit aan woningen met verschillende bouwjaren. Het voorkomen van energiearmoede is belangrijk omdat naar verwachting de consumentenprijzen zullen blijven stijgen. Hierbij wordt aardgas in verhouding steeds duurder dan elektriciteit. Daar komt nog de investering van de aanpassingen aan woningen bovenop. Door deze ontwikkeling zal er bij bepaalde groepen energiearmoede kunnen ontstaan. Dit moeten we zien te voorkomen.

Financiering transitievisie

Er zijn nog veel zaken onzeker en onduidelijk. Met name de financiering is een grote zorg voor Velsen Lokaal. Van de overheid moeten de gemeenten voor 31 december 2021 een visie indienen, maar daar tegenover staan geen middelen, en dit maakt de uitvoering onzeker. Gemeente Velsen heeft zelf niet de middelen en de ambtelijke capaciteit om zo’n complex en kostbare transitie te bekostigen. Het Rijk dient snel duidelijkheid te verschaffen over de financiering van dit complexe en kostbare transitie.

De gemeenten hebben van het Rijk een regierol gekregen. Zij bepalen met welke wijken ze aan de slag gaan, in welk tempo en wat de voorkeur is voor het warmtealternatief. De transitievisie warmte wordt elk 5 jaar opnieuw opgesteld. Velsen Lokaal wil gedurende het hele traject nauw betrokken worden. Tijdens de sessie heeft Velsen Lokaal aan het college gevraagd om de raad over de voortgang van de transitievisie via collegeberichten te informeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *