Aantal bezwaarschriften WOZ fors gestegen – Velsen Lokaal stelt vragen

Velsen Lokaal is geschrokken van het percentage bezwaarschriften van inwoners van Velsen over de WOZ-waarde van hun woningen in het afgelopen jaar, nl. 13,8%. Dat houdt in dat 13,8% van alle huiseigenaren bezwaar heeft gemaakt tegen de waardebepaling van de gemeente Velsen van hun woning. Velsen Lokaal blijft zich zorgen maken over de ontwikkeling van de woonlasten in Velsen. Een hoog bezwaarpercentage kan volgens Velsen Lokaal erop wijzen dat huiseigenaren de alsmaar stijgende OZB-lasten beu zijn. Velsen Lokaal wil dat het college nu echt werk gaat maken van lastenverlichting. De afgelopen maanden is eveneens flink in de financiële reserves getast om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en om de begroting 2015 sluitend te krijgen.

Waarderingskamerwaarderingskamer

De waarderingskamer houdt toezicht op de gemeenten inzake de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en houdt kengetallen van alle gemeenten bij.

In de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag wordt voor huiseigenaren OZB-belasting geheven. De OZB-belasting in 2015 wordt gebaseerd op de woningwaarde met peildatum 1 januari 2013. Via het taxatieverslag kunnen huiseigenaren inzicht krijgen in de wijze waarop de WOZ-waarde van de woning is bepaald.

Vergelijking WOZ-bezwaren met andere gemeenten

woningen onder bezwaar

Bron: www.waarderingskamer.nl

Zoals vermeld is volgens de waarderingskamer het aantal woningen onder bezwaar flink gestegen. Velsen Lokaal heeft de ontwikkeling van het percentage woningen onder bezwaar vergeleken met onze buurgemeenten. Zie hiervoor onderstaande figuur.

Bepaling OZB-belasting

Gemeenten stellen jaarlijks de OZB-tarieven vast. Het OZB-tarief vermenigvuldigd met de WOZ-waarde van de woning bepaalt vervolgens de OZB-aanslag. Om de waardedaling van de woningen te compenseren, verhogen veel gemeenten meestal het OZB-tarief om een gelijke of hogere OZB-belasting te realiseren. Gemiddeld zou de OZB-belasting in Velsen de laatste jaren met de inflatiecorrectie zijn toegenomen. In Velsen is het OZB-tarief voor woningen met 3,6% gestegen om de gemiddelde waardedaling van 2,5% te compenseren. Huiseigenaren waarvan de woning minder in waarde is gedaald, of waarvan de waarde is gestegen, krijgen echter te maken met een hogere stijging. Mocht u te maken hebben gehad met een waardestijging zonder aanwijsbare oorzaak (bijvoorbeeld een verbouwing), dan komen wij graag met u in contact. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar gemeenteraadslid Bram Diepstraten: bramdiepstraten@velsenlokaal.nl.

Wanneer komt die lastenverlichting?

Velsen Lokaal zal het college onder druk blijven zetten totdat een significante lastenverlichting, waaronder lagere OZB-lasten zijn gerealiseerd. Velsen is een van de duurdere gemeenten in Nederland. Het college heeft dan wel in het coalitieakkoord de volgende tekst opgenomen:
“De financiën in Velsen zijn in evenwicht. Een sluitende meerjarenbegroting is uitgangspunt. De lastendruk voor de bewoners in Velsen is een zorgpunt voor dit college. Het college wil deze omlaag brengen. De uitgangspunten daarbij zijn dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te financieren of gaten in de begroting te dichten. Er wordt sterk ingezet op het omlaag brengen van de afvalstoffenheffing die in Velsen vooral zorgt voor de hoge woonlasten. Het streven is lagere woonlasten als netto resultaat aan het einde van deze collegeperiode. Dit kan overigens ook door het energieverbruik te verminderen door duurzaamheidinvesteringen.” Velsen Lokaal vindt echter dat het college onvoldoende werk maakt van deze afspraak. Daarom wil Velsen Lokaal dat het college een concreet plan van aanpak aan de raad voorlegt om de woonlasten, inclusief de OZB te verlagen.

Raadsvragen en oproep

Vanwege bovenstaande ontwikkelingen heeft raadslid Bram Diepstraten raadsvragen aan het college gesteld. U kunt de vragen hier downloaden.

1 antwoord
  1. Ina de Vos
    Ina de Vos zegt:

    elk jaar maken we bezwaar, met wisselend succes. Wij wonen in een tussenwoning, zonder garage, maar onze woning wordt elk jaar vergeleken met hoekwoningen. Die hoekwoningen hebben een garage en zijtuin… Elk jaar weer….om moedeloos van te worden!!

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *