Begroting 2015 – 2018 vastgesteld

Gisterenavond heeft de gemeenteraad de begroting 2015 Р2018 vastgesteld. Er waren twee avonden voor uitgetrokken, maar de raad had slechts een uurtje nodig om deze vast te stellen. In dit nieuwsbericht kunt u onze stemverklaring lezen. Daarnaast vindt u in dit bericht de achtergrond van en besluitvorming over vijf moties die zijn ingediend.

Stemverklaring – begroting beleidsarm

Velsen Lokaal vindt het jammer dat de begroting een hamerstuk is geworden. Dit was dan wel de uitkomst van de raadsbrede sessie, maar het zegt ook¬†iets over de inhoud van de begroting. Mevrouw Mastenbroek van de VVD gaf het al in de sessie aan en Velsen Lokaal vindt ook dat deze begroting beleidsarm is. Daarom valt er ook niet veel meer te bediscussi√ęren.

Tekenend daarvoor zijn de antwoorden van het college op onze raadsvragen over de reserve Visie op Velsen 2025. De begroting is bij uitstek (gecombineerd met de perspectiefnota) het instrument om concrete voorstellen voor de invulling van de Strategische Agenda op te nemen. Storend vinden wij nog in dit kader dat onze¬†vragen niet volledig zijn beantwoord. Het is re√ęel om je af te vragen of de volledige reserve van 5 miljoen in 2017 besteed zal zijn, als er tot heden slechts 3 ton is uitgegeven.

Visie op Velsen 2025 – waar blijven de concrete voorstellen?

Er is door het college geen inzicht gegeven in de concrete voorstellen die we kunnen verwachten. En dan kun je je afvragen of de gemeenteraad echt aan het roer staat. Daarvoor moeten we onszelf ook als raad in de spiegel kijken. Wij hopen dan ook dat we door middel van een raadsplanning weer wat meer het heft in handen kunnen nemen. Daarnaast roepen wij het college op de raad nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van voorstellen in het kader van de Visie op Velsen en de Strategische Agenda. Het recente collegebericht is een mooi eerste gebaar, maar wat Velsen Lokaal betreft is het nog veel te vaag. We hadden graag een concrete planning en procesvoorstel gezien. Velsen Lokaal overweegt in het kader daarvan op korte termijn een agendaverzoek voor een raadssessie in te dienen.

Inhoudelijk goede begroting

Zo blijft er na beantwoording van technische vragen en enkele politieke vragen overigens niets anders over dan een goede inhoudelijke begroting. Complimenten daarover richting ambtelijke organisatie en college hebben we al in de raadssessie gegeven. Velsen Lokaal kan dus instemmen met deze begroting. Met die kanttekening dat we niet kunnen instemmen met de hoogte van de afvalstoffenheffing, waarvoor de Christenunie met Velsen Lokaal een motie heeft ingediend.

MOTIES

Tijdens de vergadering zijn vijf moties ingediend. Twee daarvan heeft Velsen Lokaal ingediend. Twee moties van de CU en van het CDA heeft Velsen Lokaal mede ondertekend. We zijn er trots op dat één motie van Velsen Lokaal raadsbreed is aangenomen.

Motie 43 – leeswijzer stresstest

Tot onze grote vreugde is deze¬†motie,¬†die door Velsen Lokaal¬†¬†raadslid Bram Diepstraten is ingediend, raadsbreed aangenomen. Zij heeft betrekking op de jaarlijkse stresstest. Die test geeft een financieel beeld van de gemeente Velsen en bevat veel financi√ęle kengetallen. Een aantal belangrijke kengetallen is voor financieel niet-deskundigen moeilijk te interpreteren, laat staan voor de gemiddelde burger. Vandaar onze wens om een leeswijzer bij de stresstest te leveren die helpt om getallen beter te interpreteren. Tevens worden door een VNG-commissie van deskundigen (Depla) nieuwe financi√ęle kengetallen ontwikkeld die ervoor zorgen dat gemeenten onderling beter vergelijkbaar worden. Door onze motie worden ook deze kengetallen aan de stresstest toegevoegd. Als laatste roept de motie het college op met een voorstel te komen voor interne¬†normen voor de financi√ęle kengetallen zodat de raad beter kan beoordelen hoe de gemeente er voor staat. Een belangrijke motie dus, waardoor ook Velsen Lokaal bijdraagt aan de verbetering van de transparantie van de financi√ęle huishouding van de gemeente. En daar zijn we best een beetje trots op.

Motie 40 – lokale lasten

Deze motie is door de Christenunie samen met Velsen Lokaal (Johan van Ikelen) ingediend. Nagenoeg alle partijen zeggen¬†al jaren dat de gemeentelijke lasten omlaag moeten en beloofden dat in hun verkiezingsprogramma’s. De coalitie van D66V, PvdA, CDA, VVD en LGV¬†heeft de noodzakelijke lastenverlaging zelfs prominent in het coalitieakkoord¬†(pag. 5 en 6)¬†opgenomen. Toch stijgen de lasten voor het vijfde achtereenvolgende jaar. lastenontwikkelingDat terwijl de gemeente in 2013 ruim zes miljoen euro heeft overgehouden. De Christenunie en Velsen Lokaal betoogden dat er nu wel een keer iets rechtstreeks naar onze inwoners terug mag. Ja, het ging om slechts ‚ā¨ 8,76 per huishouden. Wij vonden echter dat we dat symbolische gebaar moeten maken om de oude belofte om de lastendruk terug te dringen nu eens waar te maken. Een daling nu, zou het college extra moeten stimuleren om bij de begroting volgend jaar zelf met een verdere verlaging van de gemeentelijke heffingen te komen. Helaas zagen de meeste partijen dit als een douceurtje en werd de motie niet aangenomen. Desondanks heeft dit de druk op het college opgevoerd om snel te komen met voorstellen en maatregelen om vooral de afvalstoffenheffing, die in Velsen erg hoog is, te laten dalen.

Motie 41 – informatievoorziening risicomanagement sociaal domein

Deze motie¬†werd door de SP ingediend, maar kreeg geen steun van de andere partijen, omdat deze overbodig is. Het college geeft in de ogen van Velsen Lokaal veel informatie over de decentralisaties en het beheersen van risico’s is daarbij een vast aandachtspunt. Velsen Lokaal heeft de indruk dat het college juist de decentralisaties goed onder controle heeft.

Motie 42 – actualisatie burgerparticipatie

Deze motie is door Velsen Lokaal¬†raadslid Nathanael Korf¬†ingediend en in de geest van ons verkiezingsprogramma opgesteld. De begroting is samen met de perspectiefnota het instrument waarin nieuw beleid of gewijzigd beleid wordt opgenomen. Velsen Lokaal vindt dat door de veranderingen in de samenleving het burgerparticipatiebeleid aan evaluatie en actualisatie toe is. Er ontstond een interessante discussie, die Nathanael Korf treffend heeft samengevat. Veel partijen onderschrijven de wens om het beleid te evalueren en naar aanleiding daarvan te actualiseren. Vreemd genoeg¬†werd de motie alleen gesteund door CU, SP, PWZ en VVD-raadslid Rob van den Brink (waarvan Velsen Lokaal de moed om onze motie te steunen zeer waardeert!). Opvallend was het gebrek aan steun van Forza!IJmond, de partij die aangeeft vernieuwend en anders te willen zijn en open staat voor nieuwe idee√ęn. Anders kijken naar onze samenleving en gebruiken van de kennis, kunde en ervaringen in die samenleving zijn uitgangspunten die we allebei delen. Daarom vindt Velsen Lokaal het erg jammer dat Forza!IJmond onze motie niet heeft gesteund!

Motie 44 – BLVC-plan renovatie Lange Nieuwstraat

Na een indrukwekkend betoog van Emiel Webbe, voorzitter van Wijkplatform IJmuiden-Zuid, tijdens de raadsvergadering van 23 oktober jl., heeft de CDA-fractie samen met andere gemeenteraadsfracties, een motie¬†ingediend waarin het college wordt opgeroepen de idee√ęn van het wijkplatform over te nemen en te onderzoeken. Ook deze motie is raadsbreed aangenomen. Velsen Lokaal feliciteert het Wijkplatform IJmuiden-Zuid van harte met dit succes en bedankt het voor zijn enorme betrokkenheid en gedegen voorbereiding!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *