Bestemmingsplan HOV Tracé – sessies 15 en 21 mei

Afgelopen woensdagavond vond de sessie plaats over het bestemmingsplan HOV tracé. Een week eerder werd een speciale sessie georganiseerd ten behoeve van 20 insprekers. De tijd en moeite die deze mensen in hun voorbereiding en aanwezigheid hebben gestoken en hun concrete inbreng hebben tot nu toe helaas weinig effect gehad. De behandeling van het bestemmingsplan HOV tracé op 5 juni aanstaande in de raadsvergadering is het politieke slotstuk van een lange periode waarin het HOV project veel gemoederen heeft losgemaakt.

• Vast stellen bestemmingsplan bevoegdheid en verantwoordelijkheid gemeenteraad

bestemmingsplan HOVHoewel het bestemmingsplan een zelfstandige bevoegdheid van de gemeenteraad is, is de raad voor haar oordeel erg afhankelijk van het college van B&W. Velsen Lokaal heeft eerder dit jaar het voorstel gedaan om de beoordeling van zienswijzen in eigen hand te nemen en als raad zelf een onafhankelijk bureau in de arm te nemen om een zelfstandige en onafhankelijke beoordeling mogelijk te maken van dit ingewikkelde proces, dat kritisch door de maatschappij wordt gevolgd. Helaas was er voor dat voorstel geen meerderheid te vinden.

Slager keurt zijn eigen vlees

In de afgelopen sessie heeft Velsen Lokaal daarom benadrukt dat de beoordeling van de zienswijzen door het college lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt. Omdat er zo veel uitgebreide, goed onderbouwde zienswijzen met steekhoudende kritiek op onderdelen van het bestemmingsplan en op de uitgevoerde onderzoeken zijn, lijkt het vlees van die slager bovendien kwalitatief ondermaats. De slager heeft nu voorgesteld dat vlees wel goed te keuren. D66 raadslid Henk Wijkhuisen zag de kritiek van Velsen Lokaal als een beschuldiging van een gebrek aan integriteit van het college en kritiek op het ambtenarenapparaat. De redenering slaat echter kant noch wal. Dit heeft namelijk helemaal niets te maken met integriteit en kwaliteit van een ambtenarenapparaat maar met het niet nemen van verantwoordelijkheid door de raad zelf bij een belangrijk en complex proces van het vaststellen van een bestemmingsplan. Het ambtenarenapparaat heeft zelfs prima zijn werk gedaan en het college heeft gewoon gedaan wat coalitiepartijen van hem gevraagd hebben.

Fundamenteel verschil van mening

Kern van de zaak is dat Velsen Lokaal en de coalitiepartijen fundamenteel van mening verschillen over de onderbouwing van het raadsvoorstel, namelijk nut en noodzaak van het HOV tracé door de Troelstraweg en over het oude spoor en van de bestemmingsplanwijziging. De Wet Ruimtelijke Ordening zegt dat nut en noodzaak voor een bepaalde bestemming of bestemmingswijziging moet zijn aangetoond. Velsen Lokaal vindt dat nut en noodzaak van een busbaan niet zijn aangetoond en dat daarom de prachtige woon- en leefomgeving van mens en dier niet onnodig moeten worden aangetast. 

HOV tracé Troelstraweg IJmuiden

Nadrukkelijk aan de orde kwam de veiligheid op de Troelstraweg. Zonder uitzondering spraken alle partijen hun zorgen uit over dit gedeelte van het tracé en vroegen de wethouder of de invulling van het tracé daar niet anders kan. De wethouder had daags voor de vergadering nog een memo aan de raadsleden rondgestuurd, waarin het ontwerp- en ontwikkelproces chronologisch was beschreven. Opvallend in het memo is wat er NIET in staat. Er is geen contact geweest met ouderraden en medezeggenschapsraden. Er staat ook niet in dat bewoners en ouders zeer ontevreden zijn over het resultaat.

Uit de antwoorden van wethouder Vennik bleek dat het college het ontwerp niet wil aanpassen, ondanks de kritiek van bewoners en ouders en zorgen van de raad. Velsen Lokaal bracht nog naar voren dat een week eerder tijdens de inspreeksessie de heer Kraats namens de MR van het Vellesan College zijn zorgen uitsprak en de raad vroeg de stoppen met de aanleg in de Troelstraweg.

Daarop antwoorde de wethouder dat zijn gesprekspartner de directie van de scholen is en hij ervan uit gaat dat zij de communicatie en afstemming met de MR verzorgt. Ook de inbreng van andere insprekers heeft blijkbaar geen indruk gemaakt. Daarop concludeerde Velsen Lokaal dat het inspreken en indienen van zienswijzen over de Troelstraweg dus geen enkele zin heeft gehad, omdat er geen steek verandert.

Referendum

Drie stichtingen hebben het initiatief genomen om een referendum verzoek over het bestemmingsplan in te dienen. Hiervoor zijn inmiddels ruim voldoende ondersteunende handtekeningen verzameld. Velsen Lokaal heeft echter al vernomen dat de coalitiepartijen een referendum niet zien zitten. Velsen Lokaal zal daarom zelf een initiatief raadsvoorstel indienen om het verzoek te honoreren. Het inleidend verzoek tot het houden van een referendum zal op de raadsvergadering van 5 juni aanstaande worden behandeld.

Hoe verder met bestemmingsplan HOV

De behandeling van het referendumverzoek en van het ontwerp bestemmingsplan in de raadsvergadering van 5 juni wordt naar verwachting het politieke slotstuk van een lange periode van tegenstellingen sinds het tracé besluit in 2008. Het is waarschijnlijk dat coalitiepartijen het referendumverzoek niet zullen steunen en dat de meerderheid van de gemeenteraad op 5 juni aanstaande zal instemmen met de bestemmingsplanwijziging. Velsen Lokaal zal tot het definitieve besluit het standpunt over het HOV tracé duidelijk blijven verkondigen. Velsen Lokaal beseft zich echter wel dat het benadrukken van tegenstellingen daarna niet meer effectief en constructief zal zijn, waardoor dat voor Velsen Lokaal het moment zal zijn om de strijdbijl te begraven. Uiteraard zal Velsen Lokaal dan de uitvoering en gebruik van de HOV-lijn kritisch blijven volgen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *