Concept Integraal Veiligheidsplan 2021 – 2022

Onze burgemeester Frank Dales wil dat Velsen een veilige gemeente is. Waar je veilig kunt wonen, zonder criminaliteit kunt opgroeien en waar eerlijke ondernemers de kans krijgen te bloeien, zo staat in het voorwoord van het Concept Integraal Veiligheidsplan 2021–2022. Dit onderschrijft Velsen Lokaal. Vanavond bespraken we dit conceptplan in een sessie en kregen raadsleden de gelegenheid om input te leveren, voordat het document definitief zal worden vastgesteld door het college.

4 hoofdthema’s

Er zijn in het Veiligheidsplan 4 hoofdthema’s uitgewerkt en 5 overige thema-overstijgende projecten.
De eerste 2 thema’s (1: jeugd- en drugsoverlast en wapenbezit en 2: Velsense aanpak van ondermijning) werden in een presentatie nader toegelicht.

Wij kunnen ons prima vinden in die thema’s, maar waren het eens met de heer Koppes van de VVD dat uit het document niet expliciet blijkt wat we laten liggen met de keuze voor die 9 thema’s.

Tijdens een eerdere sessie over dit onderwerp op 16 maart 2021 vroeg ik namens Velsen Lokaal expliciet meer aandacht voor de zichtbaarheid van politie op straat en voor extra inzet op ondermijning. Vanavond bleek dat hieraan uitvoering is gegeven door onder andere de inzet van jeugdboa’s in de wijk. Een verlaagde inzet op onderwerpen als illegale bewoning, illegale prostitutie en uitbuiting, mensenhandel en arbeidsuitbuiting is hiervoor, de wat ons betreft ongewenste medaille. We hebben daarom verzocht om een extra raadsbrede sessie, waarin we de gevolgen van de mogelijke keuzes scherper aan de orde willen stellen. Deze sessie zal over een half jaar plaats vinden en 2 andere thema’s zijn dan ook verder uitgewerkt.

Personele onderbezetting 

De onderbezetting bij politie eenheid Noord-Holland wordt veroorzaakt door een verhoging van het aantal pensioneringen en door nieuwe acute Corona gerelateerde politietaken. We moeten anticiperen op het politietekort, dat in 2022 door een dal gaat en dat naar verwachting pas in 2025 weer op pijl is. De vele demonstraties en de verhoogde inzet door de coronamaatregelen zetten de politiecapaciteit steeds meer onder druk. Ze dwingen ons tot het maken van keuzes om, naast deelname aan regionale projecten op het gebied van polarisatie, extremisme en contraterrorisme (CTER), geen verdere aanvullende lokale projecten te ontvouwen. De heer Dales gaf nog expliciet aan dat we dus moeten roeien met de riemen die we hebben. Van de 500 fte binnen de gemeente Velsen is er slechts 8 fte specifiek voor Veiligheid beschikbaar. Wanneer we meer willen is dat niet haalbaar. Anders of slimmer zou wel kunnen. In de toekomst zal Frank Dales de Raad zeker vragen om uitbreiding van het budget voor de inzet van extra fte op veiligheid, een regisseur ondermijning en een Bibop coördinator.

Ambities:

De ambities zijn nu puur gericht op het anticiperen op de capaciteitsbeperkingen van de politie, waarbij we tegelijkertijd inzetten op de integrale aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit. 
Omdat de gemeente Velsen zowel te maken heeft met dorpse als stedelijke problematiek lopen we aan tegen jeugd- en drugsoverlast, multi probleemgezinnen, ondermijnende criminaliteit en maritieme smokkel. De problematiek binnen het thema Jeugd- en drugsoverlast en wapenbezit is de afgelopen jaren zwaarder geworden en is vergelijkbaar met die van grote steden. Onze aanpak heeft daarom als overkoepelend hoofddoel: het versterken van de verbinding tussen de inzet op preventie en repressie.

Velsen Lokaal is blij met de aandacht voor verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft een plek in het plan gekregen en wordt gemeten aan de hand van geregistreerde ongevallen. In het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) staat de ambitie om de verkeersveiligheid in Nederland structureel te verbeteren naar het geheel voorkomen ervan: in 2050 moet het aantal verkeersslachtoffers 0 zijn.

Wij zijn daarom heel blij met de extra aandacht die wethouder Bram Diepstraten in zijn rol als ambassadeur van de IJmond en Zuid-Kennemerland heeft gevraagd voor verkeersveiligheid bij de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid en we pleiten voor blijvende hoge prioritering hiervan. Laat dit niet ondersneeuwen in de verdiepende afspraken tussen gemeente en politie, die -rekening houdend met de beperkte politiecapaciteit- samen afspraken maken over waar, wanneer en in welke mate er gehandhaafd wordt. Verkeerscontroles die veel capaciteit kosten moeten slim worden ingezet, we moeten afspraken maken over het meer en structureel uitwisselen van informatie over verkeersveiligheid en pogen de infrastructuur te verbeteren.

Jeugdaanpak

Inzet aan de voorkant zorgt voor minder overlast, biedt kansen aan jongeren en vermindert crimineel gedrag onder jongeren. We zetten in op integrale veiligheid in de jeugdaanpak met kortere en intensievere lijnen tussen het Jongerenwerk, het Straathoekwerk, een vaste jeugdspecialist, handhaving en politie. Wij bieden de jeugd perspectief en alternatieven, in plaats van het afkeuren van hun aanwezigheid. We willen de jeugd ondersteunen in hun ontwikkeling en daarmee problemen voor jongeren en de samenleving als geheel op de langere termijn voorkomen. De overlast van criminele jeugd beperken we; jeugdbendes voorkomen en bestrijden we. Drugsoverlast in de wijken gaan we tegen en wapenbezit door jongeren maken we minder aantrekkelijk. Een overlastsituatie pakken we integraal aan door deze in zijn geheel vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, waarbij ook bijvoorbeeld de afdeling Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening of het Wijkplatform betrokken worden. Fysieke plekken voor jongeren in de openbare omgeving inventariseren we met extra aandacht voor leefregelborden en de locaties van Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP).

Actieplan wapens & jeugd

Wapenbezit onder jongeren is een groot probleem. Straatcultuur, sociale media en drillraps lijken jongeren elkaar af te willen troeven door middel van het tonen of gebruiken, van (steek)wapens.
Landelijk is een taskforce opgericht, en op IJmondiaal niveau wordt het ‘Actieplan wapens & jeugd’
dader uitgewerkt dat verschillende onderdelen bevat ten behoeve van de aanpak van wapenbezit en wapengebruik onder jongeren. Dit actieplan is gericht op voorlichting, voorkoming en handhaving.

Bestrijden van drugsoverlast in de wijken

In Velsen hebben we te maken met verschillende facetten van drugsproblematiek, te weten het gebruik, de handel, opslag, distributie en invoer. In een aantal wijken in de gemeente speelt sociale

problematiek en veiligheidsproblematiek. De aanpak van deze problematiek dient in nauwe samenwerking te geschieden met het domein samenleving, de themateams ‘ondermijning’ en ‘zorg & veiligheid’ en in afstemming en samenwerking met de politie.

Intensievere inzet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit kenmerkt zich door de verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld: criminelen maken gebruik van legale structuren voor de uitvoering van hun illegale activiteiten. De overheid faciliteert ongewild criminaliteit, denk dan aan hennepteelt, drugshandel, mensenhandel, mensensmokkel, witwassen en vastgoedfraude. De maatschappelijke integriteit wordt hierdoor aangetast, de veiligheid én het veiligheidsgevoel van burgers worden beïnvloed en de lokale economie wordt verstoord. Het Bibob-beleid zal worden uitgebreid, geactualiseerd en geprofessionaliseerd, een Bibob-coördinator wordt aangesteld, we zetten in op een veilig havengebied en op het bewustzijn van de mogelijke aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *