Zienswijzen over gemeenschappelijke regeling

Op 9 juni vonden de sessies plaats over de gemeenschappelijke regelingen waar Velsen in participeert. Hieronder vertellen we iets meer over de Zienswijzen op de jaarstukken en begrotingen van IJmond Werkt!, Omgevingsdienst IJmond en Recreatieschap Spaarnwoude.

Organisatieonderdelen

De gemeenschappelijke regeling bestaat uit drie organisatieonderdelen:
1. IJmond Werkt!
De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (verder te noemen: IJmond Werkt!) verzorgt voor de gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest de re-integratietaak en de taak op de sociale werkvoorziening.

2. Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
De ODIJ is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, de provincie Noord-Holland en 12 andere gemeenten deelnemen om effectief en efficiënt haar milieutaken uit te kunnen voeren.

3. Het recreatieschap Spaarnwoude
Het Recreatieschap Spaarnwoude wordt beheerd door verschillende overheden bestaande uit: Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. De uitvoering van alle werkzaamheden is door het recreatieschap uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH).

Gemeenschappelijke regeling

Deze drie organisaties zijn ondergebracht in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat gemeenten in de regio en provincie samenwerken binnen één organisatie. Om die reden mogen de raden kennisnemen van de financiële stukken en er iets van vinden.

Binnen IJmond Werkt! wordt een nieuw afsprakenkader gemaakt, dat per 1 januari 2022 in zal gaan. Om die reden stelt het College dat de begroting misschien aangepast zal moeten worden. In dat kader staan vele ambities. Het afsprakenkader richt zich op de uitvoering en nadere invulling van taken en bevoegdheden om zoveel mogelijk werkzoekenden te begeleiden naar werk. Het huidige kader is nog geldig tot 1 januari 2022. Het nieuwe kader beoogt de bestaande afspraken waar nodig te verbeteren en opnieuw vast te leggen. Velsen Lokaal onderstreept daarbij de aandacht voor de re-integratie van jongeren op de arbeidsmarkt.

Bij de Omgevingsdienst IJmond (voorheen: Milieudienst IJmond) zet het College twee kanttekeningen om de begroting vast te stellen. Dan gaat het om de opgelegde bezuiniging en de ontwikkeling van nieuwe taken, waaronder bodemtaken. De bezuinigingsopgave zoals de raad die heeft vastgesteld bij de begrotingsbehandeling eind 2020, is nog niet in de voorliggende begroting verwerkt. Onderzocht wordt hoe de gemeente samen met de ODIJ de bezuiniging kunnen realiseren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de inhoud van de gemeenschappelijke regeling. De wethouder zegde toe zich hard te maken voor de bezuiniging.

Recreatieschap Spaarnwoude heeft een zwaar jaar achter de rug. De Coronapandemie leidde in 2020 tot een verlies met extra uitgaven en geen inkomsten van evenementen. Daarvoor wordt een incidentele bijdrage gevraagd van €53.200. Daarnaast zijn er zorgen over de te lage reservepositie. Waarschijnlijk zal er een verhoging komen van de participatiebijdrage vanuit de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland. 

Wilt u meer weten over de inhoud van deze sessies? De stukken zijn te vinden op ww.velsen.nl of direct op iBabs Online

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *