Investering gemeentelijke kapitaallasten mogen geen risico zijn voor burgers

Velsen Lokaal vraagt uitleg aan het college over een notitie met betrekking tot de raming van de kapitaallasten. Daaruit blijkt dat er jaarlijks € 20 miljoen wordt geïnvesteerd terwijl er slechts € 10 miljoen aan afschrijvingen jaarlijks terugkomen. Per saldo moet er dus jaarlijks weer € 10 miljoen worden bij geleend bij de banken.

• Velsen Lokaal vreest dat daarmee financiële problemen gecreëerd worden voor de toekomst

Wellicht is het een idee om jaarlijks een prioriteitenlijst op te stellen , die stopt bij circa € 10 miljoen. Dat bedrag  is dan gelijk aan de jaarlijks terugkomende afschrijvingen.
Verzwaring of verhoging van de kapitaallasten zijn immers een risico. Dat risico mag niet afgewenteld worden op de burgers van Velsen door verhoging van de lokale belasting.

De volgende vragen zijn gesteld naar aanleiding van een aantal aanbevelingen:

Aanbeveling 1:       Voor wat betreft de raming van de kapitaallasten geven wij het advies af om een realistische inschatting te maken van het investeringsniveau aan het begin van het jaar. Een stijging van het volume die aanzienlijk hoger ligt dan het historisch gemiddelde is niet realistisch. 

 1. Is het College met Velsen Lokaal van mening, dat, gelet op het tijdsverschil tussen het moment waarop de begroting wordt opgesteld en de uitvoering van de investeringen,  er altijd sprake zal zijn van onderuitputting?
 2. Kunt u beargumenteren of het (her) invoeren van het systeem van 2 investeringsreservoirs dit probleem kan of zal oplossen?
 3. Als het een oplossing biedt: wat stelt het college dan concreet voor?

Aanbeveling 2:    Onderzoek in hoeverre tijdens de uitvoering van het begrotingsjaar strakker op de realisatie van het investeringsplan kan worden gestuurd; 

 1. Bent u het met ons eens dat er evengoed een verschil van bijna een jaar zit tussen prognose en uitvoering? 
 1. Staan er dan reserve-investeringen klaar voor de uitvoering als de oorspronkelijke plannen uitgesteld worden of vertraging oplopen?
  Zo ja, wat stelt u dan voor?
  Zo nee, hoe lost u dit mogelijke probleem dan op?Aanbeveling 3.     Zorg ervoor dat de stelpost onderuitputting kapitaallasten bij de eerste en de  tweede tussenrapportage wordt geactualiseerd; 
 1. Lost het invoeren van een stelpost het probleem op?
 2. Of geeft het alleen wat eerder inzicht van de onderuitputting in het volgende boekjaar?
 3. Wat gebeurt er als er geen reserve klaar staat?Aanbeveling 4.      Onderzoek of er systemen mogelijk zijn voor het ramen van kapitaallasten waarbij de effecten op de doorberekende rente minder groot zijn. Leg dat systeem vast in de nota investeren en afschrijven.
  Uit de notitie blijkt dat er jaarlijks € 20 mio wordt geïnvesteerd terwijl er slechts € 10 mio aan afschrijvingen jaarlijks terugkomen. Per saldo moet er dus jaarlijks weer € 10 mio worden bij geleend.
   
 1. Hoe zorgt het College ervoor dat de investering de afschrijvingen niet overschrijden om toename van de kapitaalslasten te voorkomen?
 2. Is het niet wenselijk om een prioriteitlijst op te stellen, die stopt bij circa € 10 miljoen?
 3. Als het college dat niet doet, dreigt er dan een risico van verhoging van de OZB-lasten voor de burger?

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *