Moet Velsen 2,1 miljoen bijdragen aan verbinding A8-A9?

Donderdagavond vond in een raadsessie een voorbereidend debat plaats over de financiële bijdrage van de gemeente Velsen aan de verbinding A8-A9 in aanloop naar de behandeling in de raadsvergadering van 11 december aanstaande. De voorbereiding van de aanleg van de door de provincie en regio gewenste verbinding kent al een lange historie.

Begin dit jaar is het college van B&W al een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie en andere gemeenten waarin een inspanningsverplichting is opgenomen om financieel bij te dragen aan de aanleg van deze weg. Velsen zou 2,1 miljoen moeten bijdragen aan deze weg. Dat deze weg voordelen voor de regio oplevert, zal Velsen Lokaal niet betwisten. Wij zijn dus niet tegen de aanleg van deze weg. Wel hebben we moeite met een financiële bijdrage aan deze weg.

 • Realisatie is wens van veel gemeenten en de provincie
 • Verbetering doorstroming en bereikbaarheid in MRA en IJmond
 • Weg kost 150 mln, 111 mln reeds ingezameld
 • College B&W wil 2,1 mln bijdragen
 • Wat vindt u?
Kaart verbinding a8-a9

Kaart verbinding a8-a9

Historie verbinding A8-A9

De provincie Noord-Holland schrijft op haar website het volgende over de historie: “De provincie vindt de verbinding tussen de A8 en A9 de ‘missing link’ in het rijkswegennet van de Metropoolregio Amsterdam. De A8, met een lengte van 10 km, is aangelegd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het tracé is niet helemaal aangelegd zoals het is bedacht, alleen het deel tussen de A8 en de Nauernasche Vaart. De weg zou oorspronkelijk worden doorgetrokken naar de A9, maar de bouwactiviteiten werden gestaakt in 1974, onder andere vanwege bezuinigingen bij het Rijk. Aanleg van het ontbrekende deel van de verbinding A8-A9 maakt het wegennet robuuster en zorgt ervoor dat het oorspronkelijk plan voor de A8 alsnog wordt voltooid.” Het Rijk heeft geen prioriteit gegeven aan de aanleg van deze provincie. De regio bestaande uit de provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk hebben in 2009 een zogenaamd regionaal bod aan de Minister van I&M gedaan. Frappant detail is dat Velsen toen nog helemaal niet bij het proces betrokken was. De bedoeling was om het Rijk toch te laten meebetalen aan de verbinding. De indieners hadden destijds volgens de brief al 110 miljoen bij elkaar geschraapt. Om de weg uiteindelijk aan te kunnen leggen is naar verwachting 150 miljoen nodig. Maar het Rijk wilde ook het verschil niet bijpassen.

Financiële bijdragen gemeenten

Het debat in de raadsessie draaide om de vraag of Velsen nu wel of niet 2,1 miljoen moet bijdragen aan deze verbinding. Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten beet het spits af door aan te geven dat Velsen Lokaal altijd kritisch is geweest over een eventuele bijdrage aan een provinciale weg ver buiten onze gemeentegrenzen. Niet alleen is het veel geld, en vindt Velsen Lokaal andere knelpunten in onze gemeentegrenzen belangrijker. Tegelijkertijd vindt Velsen Lokaal dat het proces niet goed is verlopen. Bij dit project wordt de gemeenteraad pas nu concreet betrokken, terwijl de samenwerkingsovereenkomst tussen de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten al in januari 2014 is gesloten. De gemeenteraad van Velsen heeft het college nooit opdracht gegeven om een inspanningsverplichting aan te gaan. De regionale mobiliteitsvisie van de IJmond, die op 6 maart 2014 door de gemeenteraad is geaccordeerd, spreekt zijdelings over deze verbinding. “Onder regie van RWS en provincie Noord-Holland vindt besluitvorming plaats hoe de bereikbaarheid van de noordzijde van de Metropoolregio Amsterdam op termijn gegarandeerd kan worden. Een directe verbinding tussen de A8 en A9 maakt deel uit van de besluitvorming. De IJmondgemeenten zijn van mening dat vanwege de noodzaak van goede alternatieven bij congestie en calamiteiten en vanwege een evenwichtige verdeling van de verkeersstromen in het hele gebied een goede nieuwe verbinding tussen de A8 en A9 nodig is.

Investering in bestuurlijke samenwerking – waar is het lokale belang?

n208a22

Verbindingsboog N208-A22, ontsluiting Velserbroek

Voor de meeste partijen is deze mobiliteitsvisie de legitimatie van de financiële bijdrage. Hoewel de verwachte voordelen voor Velsen zelf slechts beperkt zijn, vinden zij dat het in een regionale samenwerking geven en nemen is. Daarom vinden zij het belangrijk ook financieel bij te dragen aan deze verbinding. Op zich snapt Velsen Lokaal dat wel, maar Bram Diepstraten gaf in het debat aan dat de partijen nu wel cadeautjes uit willen delen aan de noordelijke IJmondgemeenten, maar aan de andere kant niet willen meewerken aan een kleine teruggave van de afvalstoffenheffing aan onze eigen burgers. Daarom pleitte hij voor meer aandacht en een hogere prioriteit van de aanleg van de verbindingsbogen tussen de N208 en de A22. Het Rijk wil deze boog blijkbaar niet zo graag. Wij vinden dat de gemeenten gezamenlijk dan maar meer druk op het Rijk moeten uitoefenen. Tenslotte gaat Velsen de komende jaren behoorlijk wat overlast ondervinden van de renovatie van de Velsertunnel en de aanleg van de nieuwe zeesluis. Velsen Lokaal vraagt zich oprecht af of onze inwoners en bedrijven het logisch vinden dat wij meebetalen aan een provinciale weg. Overigens neemt dat niet weg dat ook Velsen Lokaal grote waarde hecht aan bestuurlijke samenwerking met gemeenten op allerlei gebied, zo ook op het gebied van mobiliteit. Maar niet tegen elke prijs.

Wat vindt u?

Onze fractie moet haar definitieve standpunt nog bepalen. Daarvoor hebben wij ook uw inbreng nodig.Wat vindt u? Vindt u dat Velsen moet bijdragen aan deze weg? Zo ja, vindt u dat 2,1 miljoen het maximum moet zijn of mag het bedrag ook hoger worden, in het geval dat de provincie niet al het geld bij elkaar krijgt? Moeten we voorwaarden aan die bijdrage stellen? Bijvoorbeeld door een hogere prioriteit voor een betere ontsluiting van Velserbroek (verbindingsboog N208-A22) te vragen? Laat ons uw mening weten, dan nemen wij die mee in onze afwegingen. U kunt daarvoor meedoen aan onze poll, reageren op Facebook en op Twitter. Uiteraard kunt u ook onze woordvoerder voor dit dossier raadslid Bram Diepstraten een mailtje sturen met uw mening, als u anoniem wenst te blijven: bramdiepstraten@velsenlokaal.nl.

Voors en tegens

Om een objectieve respons op onze poll te krijgen, vatten we hier de belangrijkste voor- en tegenargumenten ten aanzien van een financiële bijdrage van de gemeente Velsen samen.

pro's en contra's

 

 

3 antwoorden
  • Bram Diepstraten
   Bram Diepstraten zegt:

   Dat schijnt nu juist nog niet aangetoond te kunnen worden. Dat kan de Maatschappelijke Kostenbatenanalyse (MKBA) die in 2015 wordt uitgevoerd, eventueel aantonen. De totale milieubelasting zal uiteraard niet afnemen. Sterker nog: meer asfalt heeft wellicht zelfs een aanzuigende werking. Stel dat de doorstroming op de A9 verbetert, kan ook de verkeersstroom op de A9 toenemen. Rijkswaterstaat investeert tenslotte ook in de A9 en de verbetering van de doorstroming bij Haarlem en Badhoevedorp.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *