Sessie ‘digitale sociale kaart’ en de pilot sociale wijkteams

Donderdagavond heb ik deelgenomen aan de sessie met als agendapunten de presentatie van de digitale sociale kaart en de pilot sociale wijkteams. Gevoed met de informatie die ik de laatste weken heb opgedaan in persoonlijke gesprekken met tal van organisaties en stichtingen binnen het sociale domein heb ik met een kritisch oog/oor gekeken/geluisterd naar de 2 presentaties.

Digitale sociale kaart

Dit is een prachtige omschrijving voor een web-site waarop de burger van Velsen al zijn vragen met betrekking tot het sociale domein beantwoord zou moeten zien. Onder het sociale domein wordt o.a. verstaan: wonen, zorg en welzijn, buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk, cultuur, kinderopvang enz. enz.

De website is na een jaren lange aanloop op 1 april 2014 on-line gegaan onder de naam Hulpwijzervelsen.

hulpwijzervelsenBuiten het feit de site er goed uitziet is het betreurenswaardig dat de site op dit moment nog lang niet voldoet aan datgene waarvoor de site in het leven is geroepen. De site is bij lange na nog niet volledig ondanks toezeggingen daartoe van het college. In de door mij gevoerde gesprekken was dit mij al duidelijk geworden. Op mijn vraag wie de regie voert bij het implementeren van de site Biblionet ID als aanbieder van de digitale sociale kaart of de gemeente Velsen kwam slechts een onduidelijk antwoord nadat de partijen elkaar eerst wat verbaasd hadden aangekeken.

Pilot sociale wijkteams

Om de zorg dichter bij de burger te brengen is er een pilot sociale wijkteams gestart. Hierin werkt de gemeente Velsen samen met Stichting Welzijn, Socius, MEE en Zorgbalans.

De sociale wijkteams zijn straks de spil in de op handen zijnde decentralisaties (1januari 2015) van de zorg. In mijn eerder genoemde gesprekken kwam naar voren dat deze uiterst belangrijke pilot moet worden uitgevoerd binnen de bestaande uren en budgetten van de deelnemende organisaties. Meerderen spraken hun angst uit of dit toereikend zou zijn voor een goede pilot. Wachtlijsten in het bestaande werk of rond de pilot zouden makkelijk kunnen ontstaan.

Omdat beide projecten een 1e indicatie geven van hoe de gemeente Velsen op dit moment omgaat met de op handen zijnde decentralisatie heeft Velsen Lokaal haar zorg uitgesproken over hoe beide projecten thans lopen.

Na de presentaties en de daarop volgende discussies heeft Velsen Lokaal  een drietal concrete voorstellen gedaan, t.w.

  • Een testpanel om te bezien hoe goed/slecht de digitale sociale kaart werkt. Het idee van het testpanel was mede op initiatief van het CDA.
  • Een budget vrij te maken om de pilot sociale wijkteams een zo optimaal mogelijke kans van slagen te geven.
  • Een regelmatige voortgangsnotitie vanuit het college m.b.t. de pilot sociale wijkteams.

Helaas werden alle voorstellen door  wethouder te Beest  (CDA) om uiteenlopende redenen afgewezen.

Te oordelen naar de motivering om de voorstellen af te wijzen doet mij vrezen dat er binnen de gemeente Velsen nog geen goed geregiseerd plan van aanpak ligt m.b.t. de decentralisaties. De zorgen rond de decentralisaties zijn verre van weggenomen. Velsen Lokaal zal de zaken alert en waar nodig kritisch blijven volgen. Wij zullen ons blijvend laten voeden door informatie vanuit het sociale domein en waar nodig informatieve sessies aanvragen rond dit onderwerp.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *