Sessie Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Beschermd Wonen

Al 3 x eerder bespraken we de oprichting van een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) voor het Beschermd Wonen. Vanavond stonden de financiën van de doordecentralisatie voor onze regio op de agenda.

Regionaal expertiseteam (RET)

In een presentatie zijn we bijgepraat over onze kader stellende en controlerende rol en onze mogelijkheden om te sturen bij het GO.  Velsen Lokaal pleitte nogmaals voor de inzet van een regionaal expertiseteam (RET) bij de lokale toegang. Zij kan ondersteuning bieden bij het opbouwen van de lokale toegang. Omdat onze voorkeur hier zeker naar uitgaat  hebben we gevraagd in hoeverre hier al meer vorm aan is gegeven. De wethouder gaf aan dat men dit langzaam vorm wenst te geven. Zij zegde ook toe om bij de aanbestedingen extra alert op zorgcowboys te zijn. 

Financiën

Over een periode van 10 jaar wordt het beschikbare geld stapsgewijs (her)verdeeld over alle gemeenten. Noodzakelijke veranderingen kunnen we geleidelijk en zorgvuldig doorvoeren. De komende jaren wordt het spannend of de rijksbijdrage per gemeente voldoende is. Kunnen we de zorgkosten voor de eigen cliënten dekken? Het aantal aanmeldingen per jaar zal schommelen. Ook weten we niet of het verdeelmodel aansluit bij de werkelijke situatie.

Het budget voor de regio als geheel is naar verwachting wel voldoende. Komt de reserve van het GO onder een afgesproken minimum, dan vullen alle gemeenten deze aan volgens de afspraken. Komt de reserve boven een grens uit, dan wordt het overschot gelijkelijk verdeeld. In 2025 wordt het fonds opgeheven. Het overgebleven geld wordt dan onderling verdeeld en een evaluatie staat dan op de agenda.

Velsen Lokaal stemt in met het GO

Velsen Lokaal meent dat het GO niet in strijd is met het recht of het algemeen belang. Daarom geven we het college toestemming om het besluit te nemen over het Gemeenschappelijk Orgaan. We gaan de intergemeentelijke samenwerking voor onbepaalde tijd aan. Deze is door het Rijk verplicht gesteld, maar zij is ook essentieel. Vastgelegd is hoe we met elkaar willen samenwerken op het gebied van Beschermd Wonen.

In een GO is voldoende zeggenschap voor Velsen afzonderlijk, met gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De samenwerking blijft licht en flexibel en dicht bij de huidige praktijk. Concrete afspraken over 1) sturing, 2) gezamenlijke taken, 3) financiën voor 3 jaar en 4) overige bepalingen zijn gemaakt. Wij onderschrijven die.

Velsen lokaal is positief over de volgende afspraken in het GO:

  1. In de besturing en besluitvorming hebben we allemaal een gelijkwaardige stem en het voorzitterschap rouleert.
  2. –  Onze positie verbetert doordat we zienswijzen mogen indienen op de voorlopige jaarrekening waar we ook verplicht op worden beantwoord en we worden jaarlijks uitgebreid gerapporteerd.
  3. We houden voldoende ruimte om de toegang voor zowel de lokale, als de regionale voorzieningen binnen het Beschermd Wonen in Velsen te organiseren naar eigen inzicht.
  4. Voor de cliënt is er maar één organisatie waar hij/zij mee te maken heeft: dichtbij en duidelijk.
  5. Velsen krijgt meer zicht op de doelgroep in de eigen gemeente en kan beter sturen op preventie van de instroom en het faciliteren van uitstroom uit beschermd wonen.
  6. De financiën zijn nu ook echt formeel bestuurlijke geregeld.
  7. De financiële risico’s worden zowel gedeeld, als beperkt door de uitvoering van taken bij het Uitvoeringsteam (Regionale BW-taken = URB) in Haarlem onder te brengen.
  8. Door de vereveningsafspraken is het risico de komende 3 jaar zeer laag.
  9. Het ontwikkel en innovatiefonds geeft ruimte aan ontwikkelingen in het zorgaanbod.

Tips

Tot slot vroegen we ook vanavond weer speciale aandacht voor spreiding en  mogelijke overlast in de buurt. Want onbekend maakt onbemind. Alles in dit verhaal staat of valt bij het creëren van voldoende draagvlak en een goede spreiding van de woonvormen.  We gaan nu de stap maken naar de uitwerking. Een mooie uitdaging waar wij met veel belangstelling naar uitkijken. In het lokale kader kunnen we mooie dingen in gang zetten!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *