Sessie Zorg en Veiligheid

Op 11 november woonde ik de beeldvormende sessie over Zorg en Veiligheid bij. Voorafgaand daaraan werd de app “meld een vermoeden” aan ons gepresenteerd.

Integraal Veiligheid Plan (IVP)

We zijn kort ingegaan op het IVP en de bezuinigingen bij de politie in 2022. Burgemeester Frank Dales meldde ons dat de bezuinigingen geen impact zullen hebben op de uitvoeringstaken van de politie, maar meer worden uitgerold op het vlak van de overhead. Vergaderingen vinden bijvoorbeeld voortaan plaats op gratis locaties.

Casuïstiek 

De partijen waarmee de gemeente samenwerkt op het snijvlak zorg en veiligheid kwamen aan bod en er waren vertegenwoordigers van Vangnet & Advies en de politie aanwezig om een casus uit de praktijk toe te lichten. Hier speelden problemen op meerdere leefgebieden, waardoor we de dilemma’s die dit met zich mee brengt en de manieren die er zijn om daar mee om te gaan goed helder werden. Omdat het hier om een kwetsbare groep mensen gaat, moeten we goed weten wat er exact aan de hand is om zorgvuldig maatwerk te kunnen leveren. We moeten preventief ingrijpen als het mis dreigt te gaan en blijven melden, melden, melden, zo blijkt. 

Vragen van raadsleden 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een kans woning? Waarom duurt het 8 tot 10 weken tot een zorgmachtiging is uitgesproken? Kan dat niet sneller? Hoe snel kan de burgemeester een crisismaatregel opleggen? Wat is de acute vraag voor veiligheid? Waarom is er zoveel aandacht voor de overlast veroorzaker en maar zo weinig voor de mensen die daardoor overlast ervaren? Is dit wel in balans? Hoe wenselijk is de extramuralisering eigenlijk? Halen we ons hiermee niet onnodig veel extra werk, problemen en gevaarlijke situaties op de hals? Hoe kunnen we de omwonenden beter bedienen? Burgemeester Frank Dales gaf aan dat hij soms zelf met buurtbewoners praat om hen te informeren over de stand van zaken rond de proces stappen die er vanuit de gemeente en politie worden doorlopen bij zware overlast zaken. Een hele goede zaak wat ons betreft. Daarmee creëer je duidelijkheid en begrip. Ook de wijkagent heeft hier een taak.

Mensenhandel en uitbuiting 

Mensenhandel en uitbuiting komt per 1-1-2021 door landelijke afspraken met de politie ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Dales hoopt dat we dit binnen de huidige formatie kunnen oppakken. Samen met het team mensenhandel Noord Holland moeten we intensief gaan samenwerken en al onze mensen worden extra geschoold op alertheid. 

In Nederland komt mensenhandel voor in met name de seksindustrie, horeca, land- en tuinbouw, de bouw en op de binnenlandse vaart. Verder zien we steeds meer slachtoffers die gedwongen worden criminele handelingen te verrichten, zoals zakkenrollen en winkeldiefstallen plegen. Gedwongen prostituee valt hier dus ook onder. We kregen een kort, maar zeer indringend filmpje te zien met schokkende cijfers. Jaarlijks zijn er naar schatting 5000 tot 7500  slachtoffers van mensenhandel in ons land. Hier moeten we ons met hand en tand tegen verzetten.  Dit kan alleen als we meer bewustzijn rond dit onderwerp creëren.  Door onze ogen te openen voor mensenhandel, alert te blijven en altijd te melden,  melden en melden bij meld misdaad anoniem kunnen we dit vreselijke onrecht bestrijden. 

Evaluatie Kadernota Veilig in Velsen 

Aan het eind van de sessie zegde Frank Dales toe dat we de kadernota Veilig in Velsen in februari 2022 nog evalueren met de huidige raad. De nieuwe raad kan dan met de leerpunten uit de evaluatie zelfaan de slag om de beleidskader bij te stellen of te vernieuwen. Omdat het niet gepast is om over je graf heen te regeren,  wordt dit onderwerp voor nu op de lange termijn agenda van de raad gezet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *