Tag Archief van: financien

Gevolgen van de coronavirus in Velsen

De gemeenteraad kreeg op 9 september van burgemeester Frank Dales en wethouder Jeroen Verwoort een toelichting op huidige stand van zaken aangaande de besmettingen en de gevolgen daarvan voor de gemeente Velsen.

Zorgelijke toename

De plaatselijke media meldde al enige tijd de toename van de aantallen besmettingen. Sinds 8 september zelfs met een enorme stijging door de besmetting in zorgcentrum De Moerberg in IJmuiden. Het is nu afwachten of naast de 12 vastgestelde Corona besmettingen binnen de incubatietijd van 10 dagen er meer bij komen.

Opvallend is de stijging onder de groepen in de leeftijd van 20-29 en de 40-60-jarigen. Het is moeilijk om vast te stellen of dat komt door de horeca en/of het feit dat we vrij dicht wonen bij de Corona brandhaard Amsterdam. Amsterdam worstelt met het nemen van maatregelen zich dan verplaatst naar de buurgemeenten. En dat willen wij ook niet.  

Maatregelen en de (financiële) gevolgen voor Velsen

Er is nauw contact met de plaatselijke ondernemers, met name de horeca en detailhandel. Het zijn voor hen zware tijden. De rijksoverheid stelt vele miljoenen ter beschikking, maar de gemeenten moeten de eerste klappen opvangen en uitkeren waar nodig. Voor Velsen ligt de schatting rond de 1,7 miljoen exclusief aanvullende compensatieregelingen, kwijtscheldingen etc. Het is zelfs ongewis of de rijksoverheid voldoende zal compenseren. Daarnaast is over het tweede steunpakket  nog niet alles bekend.

Eerste regionale Corona impactmonitor

De monitor is opgesteld in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Zandvoort en Velsen. De monitor geeft inzicht in de gevolgen van Corona op tal van terreinen. Het biedt informatie op grond waarvan lokaal en regionaal beleid is gemaakt. Na een eerste meting zal een evaluatie duidelijk moeten maken of de huidige aanpak de juiste is en in hoeverre iedere gemeente kan bijsturen.  

Toekomstige keuzes Velsen

Velsen Lokaal heeft kennis genomen van de voorstellen van het college. Alle terreinen worden benoemd en geven een goed beeld van mogelijke aanpassingen. Echter, wat de toekomst gaat brengen, doet de fractie huiveren om toekomstvoorspellingen en wensbeelden uit te spreken zolang het virus niet onder controle is. We zullen de komende maanden zeker niet stil zitten. Wij hopen dat we eens terug kunnen gaan naar het “gewone” leven van voor deze pandemie.

Bezoek ook eens:  https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/regio=GM0394

IJmond Werkt

Sessie over de Jaarstukken, de begroting van en de opdracht aan IJmond Werkt!

Goed nieuws 

Vanavond 17 juni 2020 startte de sessie met goed nieuws: Wethouder Marianne Steijn meldde ons dat de 3 IJmondgemeenten na pittige onderhandelingen, alsnog overeenstemming hebben bereikt over de ingangsdatum van de nieuwe GR (Gemeenschappelijke Regeling). Dit wordt nu 1 april in plaats van 1 januari 2019, waardoor Velsen een groter deel terugkrijgt van de 1,2 miljoen die terugvloeit vanuit IJmond Werkt

Velsen Lokaal is zéér te spreken over dit mooie resultaat. 

Het financiële voordeel is mooi, maar we zijn hier vooral blij mee, omdat juist nu in Corona tijd, de samenwerking met de IJmondgemeenten zo belangrijk is! Er komen enorme uitdagingen op IJmond Werkt af, die we echt alleen middels een eenduidige, gezamenlijke aanpak goed kunnen aanvliegen. 

Financiën

Ook zijn de jaarstukken 2019, de herziene begroting 2020, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van IJmond Werkt! besproken. 

Velsen lokaal is blij dat het IJmond Werkt in 2019 weer als een van de weinige WSW-bedrijven met een positief resultaat heeft kunnen draaien. Afgelopen jaar is ruim 1,2 miljoen teruggevloeid naar de gemeente, die terugvloeit in de Algemene Reserve. Dit positieve resultaat komt deels door hogere opbrengsten, -het extra werk dat door de groenafdeling is gedraaid en verdere groei uit detacheringsinkomsten- en doordat de budgetten vanuit het RIJK (WSW) gedurende het jaar in positieve zin zijn aangepast.

De herziene begroting laat door Corona wel een minder positief beeld zien. 

Bij de WSW leidt dit tot een lagere verwachte opbrengst van activiteiten bij Montage en Verpakken van ongeveer € 100 duizend en tot minder detacheringsopbrengsten van € 500 duizend. Bij de re-integratie zal benodigde extra inhuur van personeel tot slot € 224 duizend extra gaan kosten. 

Dit is natuurlijk enorm veel geld, maar wel écht hard nodig om alle toekomstige groepen goed te kunnen bedienen. We moeten die bedragen juist nu al hiervoor vrijmaken, om heel veel andere kosten die je anders in de toekomst op hele andere vlakken voor je kiezen krijgt te voorkomen. We moeten echt proberen om het grote plaatje te blijven zien. 

Wie zijn die toekomstige groepen dan?

1. Ex-ZZP-ers, te verdelen in 3 groepen:
a. ZZP-ers die op eigen kracht weer als ZZP-er aan de slag gaan,
b. ZZP-ers die extra ondersteuning nodig hebben om weer als ZZP-er op te starten

c. ZZP-ers die niet terug willen als ZZP-er en een gewone baan zoeken.

2. De groep werkzoekenden die direct bij IJmond Werkt in de dienstverlening komt, nadat zij via uitzendbureaus of kortdurend, met tijdelijke dienstverbanden aan het werk zijn geweest. Trede 5 en 6 van de participatieladder.

3. Jongeren die werkloos raken. Zij zijn vaak de eerste “slachtoffers” van negatieve veranderingen op de arbeidsmarkt.

4. Kwetsbare doelgroepen uit bijvoorbeeld garantiebanen die het net niet redden in de huidige arbeidsmarkt. Deze groep had het voor de Covid-19 crisis al zwaar, maar met de opstart van de economie zal juist deze groep het nog moeilijker krijgen om aan werk te komen.

5. Nieuwe WW-klanten, die vanwege de crisis hun werk niet meer hebben. Zij hebben slechts een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en middels “Preventieve dienstverlening” kan ondersteuning aan hen worden geboden bij het vinden van werk, voordat er sprake van een bijstandsuitkering is.

De nieuwe opdracht aan IJmond Werkt

Tot slot mochten we nadenken over de nieuwe opdracht aan IJmond Werkt! De toegezegde stellingen van gisteravond zijn helaas pas na de sessie aan ons toegezonden, waardoor die discussie later zal plaatsvinden en gerichte aandachtspunten in een later stadium verder worden vormgegeven.

Velsen Lokaal heeft vooralsnog de volgende ideeën hierover:

De stap naar IJmond Werkt moet kleiner worden en het bedienen van mensen uit trede 1 en 2 zou eventueel ook door IJmond Werkt verzorgd kunnen worden. Dat lijkt ons eenduidiger en gerichter. Door de grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn een persoonlijke aandacht en voldoende tijd cruciaal bij de aanpak van deze groep. IJmond Werkt beschikt over die knowhow, zij heeft een scala aan mogelijkheden en barsten van de goede ideeën.  Nu experimenteert iedere gemeente zelf hiermee. 

IJmond Werkt in Corona tijd: een omschakeling van matching op aanbod naar matching op skills.

Vanavond, 16 juni 2020 stonden de ontwikkelingen bij de  Participatiewet op de agenda van de IJmondcommissie 

Lees meer

Sessie Armoedevisie 10 juni 2020

Woensdag 10 juni werden de concept armoedevisie, de uitvoering daarvan, en de financiële consequenties in een sessie besproken. 

Lees meer