IJmond Werkt in Corona tijd: een omschakeling van matching op aanbod naar matching op skills.

Vanavond, 16 juni 2020 stonden de ontwikkelingen bij de  Participatiewet op de agenda van de IJmondcommissie 

De colleges van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben de afgelopen tijd onderzoek laten doen op het gebied van de participatiewet om de volgende vraagstukken helder te krijgen:

Het ging daarbij om

1) de financiële houdbaarheid van de sociale werkvoorziening (SW), 
2) De inrichting en uitvoering van Nieuw Beschut Werk 
3) De effectiviteit van de re-integratie 
4) Inzet op activering van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (heeft alleen betrekking op Beverwijk, Heemskerk en Velsen)

Tijdens een webinar werd een toelichting gegeven op de onderzoeken die zijn gedaan. Zij vormen een basis voor het uitwerken van een nieuw opdrachtenkader voor IJmond Werkt!.  Eerste ideeën voor een nieuw, specifiek op onze huidige Corona crisis geënte, opdrachtkader zijn met ons gedeeld en de raden kregen de mogelijkheid om aandachtspunten mee te geven. 

Logo IJmond Werkt

Door schriftelijk te reageren op stellingen die morgen aan ons worden voorgelegd, kunnen we richting geven aan de verdere duiding voor het opdrachtenkader om de re-integratie in toekomst te organiseren en vorm te geven. 

De uitkomsten van het onderzoek zijn mooi en heel bruikbaar naar de toekomst toe.  
Reïntegratie krijgt een ruime voldoende, mensen zijn na een traject vooral duurzaam aan het werk en 58% van de 500 geïnterviewde mensen die in 2016 t/m 2018 zijn bemiddeld door IJmond Werkt beoordelen dit positief en er is een goede matching met laag geschoold werk.

Aandachtspunten en verbeterpunten zijn te zien in de afbeelding 

De Corona crisis

Door de Corona crisis moeten we inspelen op de gewijzigde situatie op arbeidsmarkt. De focus de komende periode moet liggen op het opkrabbelen uit de crisis. En dat betekent iets voor de keuzes die we maken: Op wie richt IJW zich in 2021 en 2022? 

In een periode van economische laagtij ligt de focus op de grote groep nieuwe werkzoekenden. Mensen bij wie er geen belemmeringen bestaan om aan het werk te gaan, kunnen door snelle interventie hun kans op terugkeer in werk vergroten. Om extra druk op de Participatiewet te voorkomen kan doelgroep-differentiatie de aanpak kleuren. Hierbij valt te denken aan speciale aandacht voor jongeren, het Nieuw Beschut Werk en garantiebanen. 
De focus zal moeten liggen op innovatieve en flexibele re-integratieprojecten, waarbij we ons richten op specifieke / kansrijke sectoren, op het omscholen en op skills en op de samenwerking in onze arbeidsmarktregio, het Werkgeversservicepunt en private partijen. 
Het gaat dan om innovatieve oplossingen, ook in de samenwerking tussen de IJmond gemeenten, hetgeen de wethouders van de 3 gemeenten ook willen en waar zij zich hard voor zullen maken. 

Velsen Lokaal is heel benieuwd naar de stellingen en vragen die wij morgen voorgelegd krijgen.