Zorgen Velsen Lokaal om financiële risico’s bij uitvoering Jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, Participatiewet, WMO/AWBZ. Het lijkt erop dat alles in Velsen volgens plan loopt, dit is althans de informatie die de raad van de wethouder  heeft gekregen.

Velsen
Op 22 januari is een sessie gehouden over de stand van zaken over de decentralisaties. In de sessie heeft de verantwoordelijke wethouder Baerveldt aangegeven dat alles volgens planning loopt en dat er geen problemen zijn bij de invoering van de decentralisaties. Naar aanleiding van problemen rond de uitbetaling van PGB  bij verschillende gemeenten zijn in de raadsvergadering van 12 februari vragen gesteld. Op vragen rond uitbetaling van PGB heeft de wethouder aangegeven dat dit soort problemen in Velsen niet aan de orde zijn.

IJmondcommissie
Op 17 februari is het raadsvoorstel over de risicoverevening van de jeugdzorg in de IJmondcommissie besproken. In het raadsvoorstel worden een aantal zaken voorgesteld.

  1. Voor 2015 en 2016 te kiezen voor een vereveningsmodel waarbij er sprake is van een eigen risico als percentage van het verschil tussen budgetten en de geraamde kosten per gemeente;
  2. In te stemmen met een percentage eigen risico van 30 % voor 2015 en 2016;
  3. De verevening toe te passen nadat de mogelijkheden van compensatie op landelijk niveau zijn benut;

De komende weken besluiten de afzonderlijke raden of zij met dit voorstel instemmen.

Risico’s
Tijdens de IJmondcommissie heeft Velsen Lokaal haar zorgen geuit ten aanzien van de financiële risico’s die het raadsvoorstel met zich meebrengt. Uitgangspunt voor Velsen Lokaal is dat de jeugd de zorg krijgt die het nodig heeft en dat de zorg binnen het door het Rijk toegekend budget plaats vindt. Als er tekorten ontstaan dient in eerste instantie het Rijk hiervoor op te draaien en dient dit niet ten laste te komen van de financiële reserves van de gemeente Velsen.

Omdat we echter geen garantie krijgen van het Rijk, moeten we nadenken over de eventuele risico’s bij een tekort op het budget. Door gebruik te maken van risicoverevening met Beverwijk en Heemskerk verkleinen we de financiële risico’s voor de gemeente Velsen. Velsen heeft er direct belang bij dat ook Beverwijk en Heemskerk er alles aan doen om binnen het toegekende budget te blijven.

De eerste 30% van een tekort is via eigen risico voor eigen rekening van de betreffende gemeente en het restant van de tekorten wordt binnen de 3 gemeenten verevend. Vooral uit de hoek van de lokale partijen (o.a. Velsen Lokaal en Beryl Dreijer) werd groot belang gehecht dat er continue monitoring plaats vindt op de manier hoe de 3 gemeentes invulling geven aan de uitvoering van jeugdzorg versus het budget. Op specifieke vragen van Velsen Lokaal, Beryl Dreijer en Heemskerk Lokaal heeft de wethouder toegezegd om in het eerste jaar per kwartaal een overzicht te geven van de financiële stand van zaken bij de 3 gemeentes. Na evaluatie in het eerste jaar kan de frequentie eventueel worden verlaagd naar eens per 6 maanden.

Toezegging
Dit is een belangrijke toezegging van de wethouder, maar na beantwoording van onze vragen door de wethouder zijn de zorgen van Velsen Lokaal omtrent de financiën nog niet helemaal weggenomen. Veel risico’s zijn nog onbekend of zijn nog niet goed in te schatten. Omdat de risico’s nog niet duidelijk zijn, zijn ook de beheersmaatregelen onduidelijk.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *