Veilig oversteken!

Velsen Lokaal is zowel binnen als buiten de raadszaal een actieve partij. Dit bent u van ons gewend en mag u van ons verwachten. We zetten ons in voor de samenleving en dat is niet altijd politiek van aard. Zo ook de aandacht die wij vroegen voor de veiligheid van een voetgangersoversteekplaats.

Veiligheid

Het was onze fractie opgevallen dat je wel heel hard moest doorlopen om  de voetgangersoversteekplaats bij Plein ’45 (Noord-Zuid) over te steken met groen licht. Voor jonge mensen is dat geen probleem, maar voor ouderen was dat bijna onmogelijk. Het groene licht ging al knipperen als je halverwege was. Daarnaast gaf de blindensignalering al tijdens het groene licht aan dat het bijna rood werd, terwijl dit niet zo was. Onze bevindingen werden versterkt door signalen die we ontvingen van inwoners.

Kortom: alle ingrediënten om geen veilig gevoel te krijgen bij het oversteken. Terwijl voetgangers als zwakkere verkeersdeelnemers dit juist wél zouden moeten hebben.

Kruispunt Lange Nieuwstraat/ De Noostraat/ Zeeweg/ P.J. Troelstraweg

Niet politiek

We hebben ervoor gekozen om hier geen politieke aandacht voor te vragen door bijvoorbeeld raadsvragen te stellen. We wilden gewoon dat er wat aan gedaan zou worden en dus hebben we contact opgenomen met de ambtenaar die over verkeersveiligheid gaat. Deze ambtenaar heeft ons heel goed geholpen en is direct met een onderzoek gestart.

Bevindingen en aanpassingen

Hieronder staat de woordelijke tekst uit de mail die wij deze week van de ambtenaar hebben ontvangen:

“Naar aanleiding van je verzoek van 8 mei en de meldingen van inwoners die we hebben ontvangen, hebben we een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de verkeerslichten (VRI) op Plein 1945. Hierbij hebben we geconstateerd dat de oversteek- en ontruimingstijden van verschillende voetgangerslichten behoorlijk krap waren. De instellingen voldeden ook niet altijd aan de standaardwaarden die ingesteld waren bij inbedrijfname van de VRI.

Voor de voetgangersoversteek over de Lange Nieuwstraat heen hebben we geconstateerd dat deze erg kort groen licht geeft, en dat het autoverkeer vanaf de De Noostraat behoorlijk snel groen krijgt nadat de voetgangers rood krijgen. Dit zorgt voor een behoorlijk gejaagd gevoel bij het oversteken. Wat daarbij niet helpt is dat de rateltikker inderdaad ook heel snel naar rood gaat; veel sneller dan het oversteeklicht. Dit heeft ermee te maken dat de rateltikker is gekoppeld aan de voetgangerslichten in de middenberm van de Lange Nieuw. Deze lichten gaan al veel eerder naar rood dan de lichten aan de zijkanten van de weg. Voor de voetgangersoversteek van de Troelstraweg naar Plein 1945 hebben we gezien dat de ontruimingstijd daar ook als krap wordt ervaren. Met name ouderen en personen die slecht ter been zijn hebben hier melding van gemaakt. In praktijk functioneert deze oversteek wel conform de ingestelde standaardwaarden.

Naar aanleiding van de waarnemingen ter plaatse heb ik contact opgenomen met de leverancier van de VRI. Samen met de leverancier is gekeken naar wat de mogelijkheden zijn, zonder daarbij de regeling van het kruispunt erg te vertragen. Dit zou een negatieve impact kunnen hebben op het openbaar vervoer, het fietsverkeer, en het autoverkeer.

We hebben de volgende zaken aangepast in de regeling:

  • De voetgangersoversteek over de Lange Nieuwstraat heeft een grotere ontruimingstijd gekregen op het autoverkeer.
  • De groentijd van de oversteek is ook iets verlengd, zodat overstekende voetgangers zich minder opgejaagd voelen.
  • Daarnaast is het middenlicht van deze oversteek, waar de rateltikker aan is gekoppeld, gelijkgeschakeld met de andere lichten. Hierdoor blijft de rateltikker langer groen geven. Ook dat zodat voetgangers zich minder opgejaagd voelen, en dat de rateltikker daadwerkelijk strookt met het groene licht waar je naartoe loopt.
  • De voetgangersoversteek over Plein 1945 (van de Troelstraweg naar het plein) heeft een langere groentijd gekregen. De ontruimingstijd is daar hetzelfde gebleven. De langere groentijd maakt dat voetgangers zowel meer tijd hebben om over te steken, als dat ze zich niet onveilig voelen op de oversteek.“

Bedankt

We zijn erg blij met de opvolging en doorgevoerde aanpassingen en willen ook via deze weg, mede namens de inwoners die ook melding hebben gemaakt, de betrokken ambtenaren hier hartelijk voor bedanken!