Woonruimte verdelen

Met enige spanning hebben we uitgekeken naar deze sessie: Verantwoording woonruimteverdeling corporaties ‘Wonen in Velsen 2016’. Spanning in de positieve zin: “krijgen we als raad alle relevante informatie die wij nodig hebben om controle uit te oefenen en om sturing te geven aan de woonruimteverdeling binnen onze gemeente”. 

Het was de eerste keer dat deze verantwoording werd afgelegd op basis van een nieuw woonruimteverdeelsysteem.

Teleurstellend

Het gepresenteerde was in de ogen van Velsen Lokaal teleurstellend. We zijn geïnformeerd over de woningvoorraad van de corporaties, de woningzoekenden en de werking van het systeem.

Alleen het puntje “verhuringen” gaf enig inzicht in de woonruimteverdeling en dan nog slechts op leeftijd en inkomen.

Wat Velsen Lokaal had gehoopt voorafgaand aan de presentatie was een document (met 2016 als 0 meting) op basis waarvan we jaar op jaar de ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen volgen.

Aanvullende punten

Velsen Lokaal heeft gevraagd om de volgende punten alsnog in de verantwoording over 2016 mee te nemen:

  • de woningvoorraad van de corporaties uitgewerkt per kern en specifiek voor IJmuiden per wijk.
  • de mutaties per kern en ook hier voor IJmuiden per wijk.
  • grondslag van de mutaties; regulier, urgent of bemiddeling.
  • overzicht van waar statushouders zijn geplaatst.

Prestatie

Alleen als ook deze zaken worden meegenomen kunnen wij als raad jaar op jaar controle uitoefenen op de uitvoering van de prestatieafspraken tussen de gemeente Velsen en de woningbedrijven.

Die prestatieafspraken omvatten afspraken over herstructurering van wijken:

“In de woonvisie zijn IJmuiden-entreegebied, Stadspark, -centrum, -Zeewijk, Oud-IJmuiden en Velsen-Noord als prioriteitsgebieden voor herstructurering aangewezen.”

Maar ook over leefbaarheid:

“Om de leefbaarheid op wijkniveau te bevorderen, streven de woningcorporaties en gemeente in hun afwegingen ten aanzien van de huisvesting van verschillende groepen naar gedifferentieerde wijken. Doel: gedifferentieerde wijken”

Aanvullende afspraken

Verder zijn er in de loop van 2017 tussen het college en de raad afspraken gemaakt over de spreiding van statushouders over alle kernen van de gemeente Velsen en is daarvoor door de raad ook een gewijzigde woonvisie 2025 aangenomen op 20 juli van dit jaar.

Om al deze zaken goed te kunnen controleren en om eventueel bij te sturen is het noodzakelijk dat de door Velsen Lokaal ingebrachte punten worden meegenomen in de verantwoording.

De wethouder heeft toegezegd hier binnen3 weken op terug te komen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *