Participatie krijgt een boost!

Op 21 september heeft de raad vergaderd over de aanbevelingen uit een rapport van de Rekenkamercommissie. Deze aanbevelingen hadden betrekking op het verbeteren van participatie in Velsen. Want hoewel er al voorzichtige stappen zijn gezet, kan het nog veel beter! 

De aanbevelingen

De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Op 10 april is er door de Rekenkamercommissie een workshop georganiseerd waarbij raadsleden, collegeleden en ambtenaren met elkaar gesproken hebben over participatie en wat daarbij van elkaar nodig is. Dit heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:

  1. Zorg voor een gerichte vernieuwing van het participatiebeleid, voortbouwend op de sterke punten van het huidige beleidskader.
  2. Maak in het ontwikkelen van overheidsparticipatie een verbinding tussen gebiedsgerichte aanpak en overheidsparticipatiebeleid.
  3. Wees als gemeente in een participatieproces transparant over welke belangen een rol spelen, opdat inwoners als gelijkwaardige partners worden beschouwd: welke ruimte is er voor inwoners om te participeren, welke slaagkansen heeft een initiatief, welke overige belangen (algemeen, financieel, politiek) spelen een rol?
  4. Besteed meer aandacht aan het evalueren van en het delen van de successen van burger- en overheidsparticipatieprocessen.
  5. Beargumenteer de keuze voor ingezette participatie-instrumenten en evalueer na afloop in hoeverre de instrumenten het gewenste doel (met betrekking tot participatie) hebben bereikt.

Het hele rapport is hier te downloaden.

Geen nieuw beleid

Tijdens de sessie benadrukte de burgemeester (portefeuillehouder voor dit onderwerp) dat deze aanbevelingen niet gaan leiden tot nieuw beleid. Hier zit de burger volgens hem namelijk niet op te wachten. De burger wil goede initiatieven zien en ruimte ervaren voor goede initiatieven!

In de begroting voor 2018 is budget opgenomen om participatie toe te kunnen passen in nieuwe trajecten. Participatie vraagt namelijk extra inspanning door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten.

Zienswijze college

Voordat de raad over deze aanbevelingen mocht vergaderen is het college in de gelegenheid gesteld om een reactie (zienswijze) te geven naar aanleiding van dit rapport. Het college heeft geen op- of aanmerkingen en neemt de aanbevelingen allemaal over.

Velsen Lokaal is meer dan tevreden met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Deze aanbevelingen passen naadloos in het DNA van Velsen Lokaal en we zien onze inspanningen van de laatste jaren beloond door deze aanbevelingen en ook door de steun van het college en de andere fracties hiervoor.

Papieren Tijger

De enige angst die bij Velsen Lokaal leefde is dat er nergens in de aanbevelingen een bruggetje werd geslagen naar de uitvoering. Hoe stimuleren we de gemeenteambtenaren om participatie toe te passen in trajecten? Hoe motiveren we inwoners om zelf met ideeën te komen, zodat de participatie echt van 2 kanten komt?

En juist op dat vlak heeft de burgemeester laten zien dat het opschrijven van beleid heel belangrijk is, maar dat het nog veel belangrijker is om echt in actie te komen! We zien de komende jaren uit naar wat de gemeente samen met de inwoners kan bereiken!!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *