Politieke beschouwingen Velsen Lokaal – onze visie op de nabije toekomst en op de ideeën van het college

Donderdagavond 30 juni behandelde de gemeenteraad van Velsen de zogenaamde Perspectiefnota 2016. Daarin staan de voorstellen en ideeën van het college van B&W voor de begroting van 2017. Deze vergadering is traditioneel een van de belangrijkste kaderstellende vergaderingen van de gemeenteraad. We zetten daarin de lijnen uit voor de nabije toekomst van Velsen. In deze vergadering houden alle partijen hun zogenaamde algemene politieke beschouwingen. Daarin geven de partijen niet alleen een oordeel over de perspectiefnota, maar uiten ze ook hun visie op het komende politieke jaar.

Algemene beschouwingen

Visie Velsen Lokaal – leefbaarheid, vermindering van regels en verbetering participatiebeleid

Dit keer had ik het genoegen om namens Velsen Lokaal onze algemene beschouwingen uit te spreken. Velsen Lokaal maakt zich onder andere hard voor de leefbaarheid in onze woonkernen, vermindering van regels en voor meer beïnvloedingsruimte van inwoners en ondernemers op hun leef- en werkomgeving.

Velsen Lokaal heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de vermindering van regels, en rechtvaardiger en duidelijker te zijn op het gebied van handhaving van de overblijvende regels. We missen ideeën en voorstellen voor verbetering van burger- en overheidsparticipatie in deze veranderende samenleving. Verder maakt Velsen Lokaal zich zorgen over de eenzijdige woningvoorraad in delen van IJmuiden en Velsen-Noord, die leiden tot een concentratie bewoners met een sociaal-economisch lage status. We hebben het college opgeroepen na de kwaliteitsverbetering in delen van IJmuiden en Velsen-Noord nu werk te gaan maken van differentiatie in het woningaanbod. De eenzijdige woningvoorraad heeft nu tot gevolg dat de asielzoekers met een verblijfsvergunning voor het overgrote deel (73%) in IJmuiden terechtkomen. Velsen Lokaal vindt dat alle kernen hun steentje moeten bijdragen aan het huisvesten ervan. Ook heeft Velsen Lokaal het college opgeroepen met een nieuwe visie luchtkwaliteit te komen, omdat de aandacht nu te veel is gericht op energiegebruik. Het zorgbeleid van de gemeente blijft Velsen Lokaal nadrukkelijk kritisch volgen. Het gaat uit van stimuleren van zelfredzaamheid, maar in onze kwetsbaarste wijken blijkt de praktijk weerbarstiger. Een ander zorgpunt dat breed gedeeld wordt, is de evenementen die dit jaar niet doorgaan. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag, maar Velsen Lokaal wil dat de gemeente er alles aan doet om de organisaties optimaal te ondersteunen. Tot slot heb ik weer aandacht gevraagd voor de gemeentelijke belastingen die, ondanks beloften van de coalitiepartijen voor vermindering, maar blijven stijgen. Belofte maakt schuld. Velsen Lokaal gaat de komende jaren nadenken over voorstellen om de belastingdruk te kunnen verminderen.

De tekst van onze algemene politieke beschouwingen

Of bekijk en beluister onze inbreng hier.

Voorzitter,

Velsen Lokaal is trots op Velsen. Trots op haar schoonheid, trots op de kwaliteitsverbeteringen en trots op onze inwoners en ondernemers. Met name in IJmuiden gebeurt veel, dat soms gepaard gaat met overlast. Maar inwoners en ondernemers ondergaan het met optimisme over de toekomst. Ze zijn inventief en grijpen kansen aan.

Kustvisie – IJmuiden aan Zee

In de afgelopen week hebben we mogen ervaren dat Kondor Wessels meters maakt voor de transformatie van IJmuiden aan Zee in een levendig en aantrekkelijk kustdorp. We hebben de term placemaking horen vallen, wat inhoudt dat je nu al kunt beginnen met experimenteren en transformeren. We roepen het college op om dit goed te faciliteren en de figuurlijke drempels zo veel mogelijk weg te nemen. Want we hebben gehoord dat de enthousiaste kwartiermakers al langer dan een jaar tegen belemmerende regelgeving van de gemeente aanlopen. Dat past niet bij een gemeente die ruimte wil bieden aan initiatieven van anderen. Velsen Lokaal wil die ruimte en vrijheid van handelen binnen ruimere grenzen bieden, zodat de Kustvisie nu eens eindelijk echt van de grond komt. Ook nieuwbouwwoningen in Oud-IJmuiden en de zelfbouwlocaties gaan als zoete broodjes over de toonbank.

Aantrekkende economie en huizenmarkt

Het college en de coalitie zullen zich nu op de borst kloppen, maar of dat terecht is, vragen wij ons af. Feit is dat de economie aantrekt en niet te vergeten de huizenmarkt. Ontwikkelaars en corporaties willen weer bouwen, en mensen willen weer kopen. En vergeet ook niet dat wij dit college in veel opzichten en beleidsvoorstellen hebben gesteund. Bijvoorbeeld bij de nieuwe structuurvisie die ruimte zou moeten bieden aan initiatieven. Voorzitter, het College moet dit dan wel mogelijk maken door de regelgeving te versoepelen en duidelijker te zijn op het gebied van handhaving.

Woonkernen

Tegenover de positieve ontwikkelingen in en aandacht voor IJmuiden in de Perspectiefnota steken de andere woonkernen schril af. We missen in deze perspectiefnota die aandacht voor alle kernen. We missen de aandacht voor de ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie waardoor de woonkernen, hun inwoners en ondernemers meer gelegenheid krijgen om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving.

Eenzijdige woningvoorraad

We missen de aandacht voor differentiatie in woonwijken met een eenzijdige woonvoorraad, met name in Velsen-Noord en delen van IJmuiden. Na de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en van de voorzieningen moet het college nu doorpakken.

Statushouders

De eenzijdige woningvoorraad wordt steeds fnuikender nu blijkt dat meer dan 70% van de statushouders een sociale huurwoning in de kwetsbare gedeelten van IJmuiden toegewezen krijgen. Een onevenredige verdeling die Velsen Lokaal volstrekt onwenselijk vindt. Ondanks beloften en de opdracht van de raad om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen niet op te laten lopen, geeft Woningbedrijf Velsen aan dat het statushouders nog altijd voorrang moet geven in IJmuiden. Dat zorgt echt voor onderhuidse onvrede in IJmuiden. Er moet snel een kentering komen nu het Missiehuis als wachtlokaal niet meer doorgaat. Wij horen graag van het college wanneer de voorrang voor statushouders afgeschaft wordt en wanneer we concrete voorstellen voor de alternatieve huisvesting en verdeling over de gehele gemeente kunnen verwachten.

Luchtkwaliteit

Verder blijft Velsen Lokaal herhalen dat dit college wel voldoende ambitie heeft op het gebied van energiegebruik, maar onvoldoende aandacht heeft voor de verbetering van de luchtkwaliteit in een van de zwaarst belaste gebieden van Europa. Daarbovenop omarmt het college de plaatsing van windmolens op het sluizencomplex over de ruggen van heel veel inwoners van IJmuiden, Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Deze en andere ontwikkelingen zoals het lichteren, de nieuwe zeesluis en de aantrekkende economie zorgen voor een stapeling van effecten op de luchtkwaliteit. Wij roepen het college daarom op om snel met een nieuwe visie luchtkwaliteit te komen.

Voorzitter,

Deze lange inleiding was nodig om te duiden hoe wij voorstellen voor nieuw beleid hebben beoordeeld.

Lokale belangen

Velsen Lokaal staat voor lokale belangen, voor leefbaarheid en voor meer beïnvloedingsruimte van onze inwoners en ondernemers. Wij willen onze ondernemers en inwoners in hun kracht zetten en ze de ruimte bieden om hun eigen woon- en leefomgeving in te richten. Want de kennis en expertise zitten in onze wijken voorzitter.

Nieuw beleid zoals de impuls voor ruimtelijke plannen, verduurzaming van ons vastgoed (onze gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie), maar ook het mobiliteitsfonds om Velsen beter bereikbaar te maken en leefbaar te houden, steunt Velsen Lokaal van harte. Die maatregelen dragen bij aan de leefbaarheid en aan de ruimte voor initiatieven van inwoners, ondernemers en andere organisaties.

Minder regels

Velsen Lokaal blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor minder regels en voor de rechtvaardige handhaving van de overblijvende regels. Gedogen van overtredingen door arrogante en machtige bedrijven moet wat ons betreft tot het verleden behoren.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Een flinke financiële bijdrage aan de MRA past echter veel minder in onze visie omdat ons onduidelijk is welke concrete financiële voordelen en andere baten de inwoners van Velsen daarvoor terugkrijgen? De antwoorden op onze technische vragen zijn wat dat betreft onvoldoende. D66Velsen liet gisteren bij de motie voor een MRA-ombudsman al blijken niet meer zo gecharmeerd te zijn van de MRA.

Transitie sociaal domein

Met de overige kernvoorstellen van het college kan Velsen Lokaal goed leven. Zij het dat we bij de Transitie Sociaal Domein nog vraagtekens stellen bij de mate van zelfredzaamheid van inwoners in onze kwetsbare eenzijdig bebouwde en bewoonde wijken met veel inwoners met een lage sociaal-economische status, zoals het college deze groep benoemt in het voorstel voor de uitbreiding van buurtsportcoaches. Dit zijn precies de wijken waar de behoefte aan zorg het grootst is maar waar de sociale samenhang veelal ontbreekt om zelfredzaamheid te ontwikkelen.

Voorzitter, bij enkele voorstellen van het college uit overzicht B, waarvan het college adviseert ze op te nemen in de begroting, hebben we wat vraagtekens.

Evenementen

Bijvoorbeeld het nu al opnemen van een bijdrage aan Sail 2020 terwijl evenementen in Velsen, zoals het Havenfestival, Beeckestijn pop, en de Pierloop worstelen met hun voortbestaan. De hardloopwedstrijd door de Velsertunnel komt hierdoor wel in een ander daglicht te staan. Wij hebben de motie destijds gesteund en natuurlijk moet dit evenement doorgaan, maar we hopen dat we snel het licht aan het eind van de evenemententunnel gaan zien. Daarom heeft Velsen Lokaal een motie om evenementen structureel te steunen ingediend.

Lokale belastingen

Tot slot heeft Velsen Lokaal een motie ingediend om de lokale lasten voor ondernemers en inwoners te verminderen. Het wordt bijna traditioneel zou ik haast zeggen. Het college en deze coalitie hebben onze inwoners en ondernemers een lastenvermindering beloofd. De gemiddelde lasten blijven echter gestaag stijgen. Het is dan wel geen duizend Euro die onze premier had beloofd, maar wij hopen dat dit college niet het voorbeeld van Rutte gaat volgen. Velsen houdt de laatste jaren steeds geld over. Mogen onze inwoners en ondernemers daar eindelijk ook eens direct van profiteren? Daarom maar weer een steuntje in de rug voor het college om nu met een integraal belastingplan te komen.

Al met al ziet Velsen Lokaal heel veel positieve ontwikkelingen, een aantrekkende economie en een bruisende gemeente ontstaan, maar we zijn er nog lang niet.

Dus nu verantwoord verder vooruit!

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *