Ook Velsen Lokaal stelt raadsvragen over Velsertunnel

De IJmuider Courant, en andere regionale en landelijke media hebben op 6 en 7 augustus gepubliceerd over een inspectierapport van Rijkswaterstaat uit 2011 dat ging over de staat van onderhoud van de Velsertunnel. De publicaties leidden ook tot vragen van Tweede Kamerleden.

Naar aanleiding van de eerste publicaties heeft het college van B&W van Velsen samen met Rijkswaterstaat op 6 augustus een persconferentie belegd waarbij de centrale vraag was of de Velsertunnel op dit moment wel veilig is. Zowel het college van Velsen als Rijkswaterstaat gaven daarbij aan dat de tunnel veilig zou zijn.

Aanvulling op vragen D66 Velsen en VVD Velsen

Onze collega-gemeenteraadsfracties van D66 Velsen en VVD Velsen hadden al vragen gesteld aan het college. Velsen Lokaal staat achter deze vragen en vindt spoedige beantwoording ervan van groot belang. Toch heeft Bram Diepstraten namens de fractie van Velsen Lokaal in aanvulling daarop vragen gesteld die in haar ogen ook van belang zijn.

Waarborgen veiligheid Velsertunnel van groot belang

Velsertunnel

Velsertunnel

Velsen Lokaal onderschrijft net als onze collega-fracties in de gemeenteraad het belang van de Velsertunnel voor onze lokale economie en voor de bereikbaarheid van de regio. De duizenden tunnelgebruikers per dag moeten de garantie hebben dat de tunnel veilig is, met name in het geval dat er ongevallen met brand plaats vinden. Velsen Lokaal neemt de zorgen die de afgelopen dagen bij inwoners, werknemers en bedrijven zijn ontstaan zeer serieus. D66 Velsen en VVD Velsen hebben terechte vragen gesteld die ook in de samenleving leven. Toch heeft Velsen Lokaal aanvullend daarop vragen gesteld die zij in de samenleving heeft opgevangen en die binnen de fractie leven.

Concrete vragen

Vraag 1.
Bekend is dat het college het inspectierapport uit 2011 niet kende. Heeft het college na de publicatie door de IJmuider Courant wel kennis genomen van het inspectierapport en onderzocht in hoeverre de noodzakelijke maatregelen die uit het rapport naar voren kwamen daadwerkelijk zijn genomen? Zo ja, had het college niet meer tijd moeten nemen om de actuele stand van zaken van de maatregelen en veiligheidsrisico’s te onderzoeken, alvorens met een persconferentie te komen en een oordeel te geven over de actuele veiligheid van de tunnel? Zo nee, waarom heeft het college dit niet gedetailleerd onderzocht? Gaat het college dit dan alsnog doen?

Vraag 2.
Kan het college garanderen dat:
– alle hulppostkasten toegankelijk zijn?
– alle vluchtdeuren gemakkelijk te openen zijn?
– de afzuiginstallatie naar behoren werkt zodat giftige rook en dampen via het lege deel van de tunnelbuis worden afgevoerd?
– dat de omroepinstallatie naar behoren werkt?
– dat de detectielussen in het wegdek die langzaamrijdend en stilstaand verkeer detecteren niet storingsgevoelig zijn?
– dat detectie van stilstaand verkeer zo snel mogelijk leidt tot afkruisen en zo nodig afsluiten van de tunnel en dat de andere veiligheidssystemen die in werking moeten treden bij brand in de tunnel werken?
Zo ja, kan het college dat aantonen met recentere testen en/of onderzoeken? Zo nee, waarom niet en welke systemen werken dan niet naar behoren?

Vraag 3.
Volgens Rijkswaterstaat is iedere tunnel anders. ‘Iedere tunnel vraagt om een eigen veiligheidsaanpak. Beheerders, bestuurders en hulpdiensten moeten voorbereid zijn op de specifieke risico’s die elke tunnel met zich meebrengt.’
Zijn de veiligheidsrisico’s in en om de Velsertunnel in cijfers en/of risicoanalyses uitgedrukt? Met andere woorden: heeft het college inzicht in de concrete veiligheidsrisico’s en de concrete (statistische) kansen op ongevallen in de tunnel op basis waarvan de calamiteitenplannen zijn opgesteld en eventueel kunnen worden bijgesteld? Zo ja, is het college bereid deze gegevens (bijvoorbeeld een recente risicoanalyse) te delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4.
Is het college bereid om de Minister van Infrastructuur en Milieu of Rijkswaterstaat te vragen om een nieuwe onafhankelijke quickscan/inspectie van de veiligheid van de Velsertunnel? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5.
Welke overheidsinstantie is eindverantwoordelijk voor de veiligheid in de Velsertunnel en voor de eventuele schade die voortvloeit uit mogelijk niet goed functionerende veiligheidssystemen?

Download hier het document met raadsvragen en toelichting.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *