Woningwet, Woningmarktregio’s en prestatieafspraken met corporaties Velsen

Woensdag 15 juni werd in een raadsessie een aantal zaken besproken met betrekking tot sociale woningmarkt en de Woonvisie. Twee onderwerpen stonden centraal. De woningmarktregio, een voortvloeisel uit de Woningwet en de Woonagenda, een inleiding tot prestatieafspraken met de in Velsen opererende woningcorporaties.

Nieuwe Woningwet

De nieuwe Woningwet verplicht de vorming van woningmarktregio’s. Deze regio’s moeten aan een aantal eisen voldoen. Onder andere een geografisch gebied van minimaal 100.000 huishoudens. In deze regio kunnen huurders van sociale woningen vrij verhuizen. Corporaties mogen alleen investeren en bouwen in één woningmarktregio. Grote corporaties moeten, wanneer  zij buiten de regio waarin ze mogen opereren willen bouwen, daarvoor ontheffing aanvragen. Dit is in de Woningwet ingebouwd om de grote corporaties te beperken. We hebben in het recente verleden kunnen meemaken wat er gebeurt wanner corporaties te groot worden.

Woningmarktregio

In deze sessie zou worden gevraagd wat de gemeenteraad vindt van de woningmarktregio waarvan Velsen deel uit zou moeten maken. Twee opties waren er voorgesteld een megagrote regio van Noord-Holland + (waarin + voor Almere en Lelystad stond). Velsen Lokaal zou vurig pleiten voor de kleinere voorgestelde Zuid-Kennemerland/IJmond regio.

Tijdens de raadsessie werd bekend gemaakt dat er voor de grote regio geen draagvlak was bij een groot gedeelte van de deelnemende gemeenten. Exact op basis van onze argumenten tegen de grote regio, minder sturing op je eigen regio. Een kleinere regio maakt het eenvoudiger goede afspraken met de corporaties te maken over de invulling van de sociale woningbouw in de eigen gemeente. Het belangrijkste argument dat het compleet indruist tegen de Woningwet werd door meerdere partijen en ook ons college aangehaald.

Woonagenda

In de woonagenda, worden een aantal zaken die ook in ons verkiezingsprogramma staan aangehaald. Namelijk aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid bevorderen betaalbaarheid van de woningen. Naast sociale woningbouw wordt ook de opgave om woningen in het middensegment te bouwen genoemd. Door de nieuwe woningwet is het een corporatie niet toegestaan om koop of zogenaamde vrije sector huurwoningen te bouwen. Naar deze woningen is in Velsen wel vraag. Velsen lokaal heeft daarvoor aandacht gevraagd. De zorgen hierover werden door meerdere partijen gedeeld, maar ze zijn niet eenvoudig op te lossen.

Ook de leefbaarheid in Velsen-Noord is ter sprake gekomen. Gevraagd is om de doorstroming in bijvoorbeeld de Gildenbuurt te verlagen. Wanneer mensen er prettig wonen zullen zij daar langer blijven wonen en zal het in de buurt beter gaan. Om dit te bewerkstelligen zal eerst geïnvesteerd moeten worden in de wijk. Door zowel de gemeente als de corporatie(s).

Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020

De oplossingen op het gebied van wonen worden ook in de IJmondregio besproken, om tot een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen te komen. Dinsdag 21 juni heeft de IJmondcommissie in het gemeentehuis van Velsen over het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020 gesproken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *