Jaarstukken gemeente zware kost?

Hebt u wel eens een (deel van) het jaarverslag, begroting of bestuursrapportage van de gemeente Velsen of een andere gemeente gelezen? Ik snap het als dat antwoord ‘nee’ is. De jaarstukken van de gemeente Velsen beslaan in totaal bijna 300 pagina’s. Ook begrotingen lezen niet weg als een spannende roman. Zware kost dus voor een groot deel.

Zelfs voor raadsleden zijn de stukken niet gemakkelijk te doorgronden, laat staan voor (financiële) leken. Toch staat er heel veel nuttige en ook voor u relevante informatie in. Met 300 pagina’s informatie in de jaarstukken 2013, zijn de onderwerpen die u interesseren, moeilijk te vinden. Als de informatie toegankelijker wordt, zou u dan (en deel van) de jaarstukken gaan lezen?

Jaarstukken Velsen 2013

cyclusDe afgelopen week stond in het teken van sessies over veel bestuurlijke en financiële stukken, waaronder de jaarstukken (PDF) 2013. O.a. door een accountantswisseling zijn de jaarstukken later dan gewoonlijk behandeld. Als woordvoerder financiën en lid van de rekenkamercommissie voor Velsen Lokaal, heb ik de jaarstukken in detail doorgenomen en samen met collega raadsleden beoordeeld. Een flinke klus. Hoewel het in uw oren vreemd kan klinken, heb ik het met plezier gelezen en beoordeeld. De jaarstukken bevatten niet alleen droge financiële informatie, maar ook veel inhoudelijke informatie over prestaties en resultaten per beleidsprogramma in het afgelopen jaar. Ook moet ik eerlijk toegeven dat ik dol op cijfers ben. De gemeente Velsen heeft 2013 met een flink positief financieel resultaat (€ 8.625.000 vóór bestemming en € 14.946.774 ná bestemming) afgesloten. Nu is dat wel deels veroorzaakt door een boekhoudkundige correctie. Een zogenaamde voorziening voor rioolvervanging van ruim € 6.000.000 is vervallen. Daarvoor in de plaats komt een reserve Riolering van ruim € 8.000.000.

De jaarstukken van de gemeente Velsen bestaan uit 2 delen: het programmaverslag en de programmarekening. Het programmaverslag (jaarrekening – PDF) is een verantwoording aan de gemeenteraad van de realisatie van de programmadoelstellingen. De programmarekening(jaarrekening – PDF) is de financiële verantwoording van de programma’s en bevat de balans (activa en passiva). De accountant heeft de programmarekening gecontroleerd en zijn bevindingen in een accountantsverslag (PDF) opgeschreven en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Velsen ook een positief advies (PDF) met enkele aanbevelingen gegeven.

Velsen Lokaal wil Jaarrekening in één oogopslag of in vogelvlucht

foto-luchtInhoudelijk weet u nog niets, alleen dat we technisch goede jaarstukken hebben. Ik kan u geen samenvattende en leesbare ‘jaarrekening in één oogopslag’ laten lezen. De Rekenkamercommissie heeft de aanbeveling aan de raad en het college gegeven om die in het vervolg wel te schrijven. In de sessie heb ik dit aangestipt omdat Velsen Lokaal die aanbeveling van harte steunt. Overigens gaven meer fracties blijk van deze wens. Wethouder Vennik reageerde wat afhoudend omdat dat voor extra werk zou zorgen. Velsen Lokaal vindt dat een kulargument. Velsen Lokaal vindt het belangrijk dat de jaarstukken niet alleen voor de raad, maar ook voor u toegankelijker worden. Dat kan er aan bijdragen dat u in het vervolg wel die samenvatting gaat lezen en zo beter op de hoogte raakt van de prestaties van de gemeente. Mocht het college de aanbeveling van de rekenkamercommissie niet overnemen dan zal Velsen Lokaal te zijner tijd een motie daarvoor indienen.

Verslechtering schuldpositie

geldlenenOndanks het positieve resultaat t.o.v. de begroting en vergroting van het eigen vermogen met 10 miljoen is de schuldpositie van de gemeente verslechterd. Hoewel het schuldratio niet schrikbarend is en binnen de maximaal acceptabele bandbreedte ligt, maakt Velsen Lokaal zich zorgen over de ontwikkeling van de schulden net zoals andere partijen die zorg hadden in de afgelopen bestuursperiode. Wethouder Vennik reageerde op de zorg met de bevestiging dat de schuldratio is verslechterd, maar dat dit zonder een nieuwe reserve voor de decentralisaties niet was gebeurd. Velsen Lokaal vroeg het college de houdbaarheidstest gemeentefinanciën, die de VNG in haar handreiking (PDF) houdbare gemeentefinanciën heeft opgenomen, uit te voeren. Wethouder Vennik gaf aan dat het college de zogenaamde stresstest (PDF) voldoende vindt om de schuldpositie van Velsen goed te kunnen monitoren. Bovendien zou het uitvoeren van de VNG test weer ambtelijke capaciteit kosten, waardoor het college geen voorstander is van een extra test. Velsen Lokaal ziet wel degelijk voordelen en vindt dat bij een nieuwe raadsperiode en een toenemende financiële onzekerheid door de op ons afkomende decentralisaties zo’n gratis hulpmiddel juist van toegevoegde waarde kan zijn. Velsen Lokaal zal het nut en de noodzaak van deze test nu zelf gaan onderzoeken en afhankelijk van de uitkomsten met een initiatiefvoorstel aan de raad of met een motie komen.

2 antwoorden
 1. Rob Seegers
  Rob Seegers zegt:

  Beste Bram,

  Mijn complimenten hoor. Een hele prestatie om dit taaie dossier zo door te spitten.
  Je pleidooi voor een meer leesbare versie zal iedereen wel ondersteunen denk ik zo.

  Groeten,
  Rob

  Beantwoorden
  • Bram Diepstraten
   Bram Diepstraten zegt:

   Beste Rob,

   Excuus voor de late reactie! Dank voor jouw reactie en de complimenten! Stel ik zeer op prijs. Het pleidooi voor een meer leesbare en toegankelijkere samenvatting wordt door meer partijen ondersteund. Ik hoop dat dit ook in de besluitvorming navolging krijgt.

   Groet,
   Bram

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *