Tag Archief van: jaarstukken

IJmond Werkt

Sessie over de Jaarstukken, de begroting van en de opdracht aan IJmond Werkt!

Goed nieuws 

Vanavond 17 juni 2020 startte de sessie met goed nieuws: Wethouder Marianne Steijn meldde ons dat de 3 IJmondgemeenten na pittige onderhandelingen, alsnog overeenstemming hebben bereikt over de ingangsdatum van de nieuwe GR (Gemeenschappelijke Regeling). Dit wordt nu 1 april in plaats van 1 januari 2019, waardoor Velsen een groter deel terugkrijgt van de 1,2 miljoen die terugvloeit vanuit IJmond Werkt

Velsen Lokaal is zéér te spreken over dit mooie resultaat. 

Het financiële voordeel is mooi, maar we zijn hier vooral blij mee, omdat juist nu in Corona tijd, de samenwerking met de IJmondgemeenten zo belangrijk is! Er komen enorme uitdagingen op IJmond Werkt af, die we echt alleen middels een eenduidige, gezamenlijke aanpak goed kunnen aanvliegen. 

Financiën

Ook zijn de jaarstukken 2019, de herziene begroting 2020, de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van IJmond Werkt! besproken. 

Velsen lokaal is blij dat het IJmond Werkt in 2019 weer als een van de weinige WSW-bedrijven met een positief resultaat heeft kunnen draaien. Afgelopen jaar is ruim 1,2 miljoen teruggevloeid naar de gemeente, die terugvloeit in de Algemene Reserve. Dit positieve resultaat komt deels door hogere opbrengsten, -het extra werk dat door de groenafdeling is gedraaid en verdere groei uit detacheringsinkomsten- en doordat de budgetten vanuit het RIJK (WSW) gedurende het jaar in positieve zin zijn aangepast.

De herziene begroting laat door Corona wel een minder positief beeld zien. 

Bij de WSW leidt dit tot een lagere verwachte opbrengst van activiteiten bij Montage en Verpakken van ongeveer € 100 duizend en tot minder detacheringsopbrengsten van € 500 duizend. Bij de re-integratie zal benodigde extra inhuur van personeel tot slot € 224 duizend extra gaan kosten. 

Dit is natuurlijk enorm veel geld, maar wel écht hard nodig om alle toekomstige groepen goed te kunnen bedienen. We moeten die bedragen juist nu al hiervoor vrijmaken, om heel veel andere kosten die je anders in de toekomst op hele andere vlakken voor je kiezen krijgt te voorkomen. We moeten echt proberen om het grote plaatje te blijven zien. 

Wie zijn die toekomstige groepen dan?

1. Ex-ZZP-ers, te verdelen in 3 groepen:
a. ZZP-ers die op eigen kracht weer als ZZP-er aan de slag gaan,
b. ZZP-ers die extra ondersteuning nodig hebben om weer als ZZP-er op te starten

c. ZZP-ers die niet terug willen als ZZP-er en een gewone baan zoeken.

2. De groep werkzoekenden die direct bij IJmond Werkt in de dienstverlening komt, nadat zij via uitzendbureaus of kortdurend, met tijdelijke dienstverbanden aan het werk zijn geweest. Trede 5 en 6 van de participatieladder.

3. Jongeren die werkloos raken. Zij zijn vaak de eerste “slachtoffers” van negatieve veranderingen op de arbeidsmarkt.

4. Kwetsbare doelgroepen uit bijvoorbeeld garantiebanen die het net niet redden in de huidige arbeidsmarkt. Deze groep had het voor de Covid-19 crisis al zwaar, maar met de opstart van de economie zal juist deze groep het nog moeilijker krijgen om aan werk te komen.

5. Nieuwe WW-klanten, die vanwege de crisis hun werk niet meer hebben. Zij hebben slechts een kleine afstand tot de arbeidsmarkt en middels “Preventieve dienstverlening” kan ondersteuning aan hen worden geboden bij het vinden van werk, voordat er sprake van een bijstandsuitkering is.

De nieuwe opdracht aan IJmond Werkt

Tot slot mochten we nadenken over de nieuwe opdracht aan IJmond Werkt! De toegezegde stellingen van gisteravond zijn helaas pas na de sessie aan ons toegezonden, waardoor die discussie later zal plaatsvinden en gerichte aandachtspunten in een later stadium verder worden vormgegeven.

Velsen Lokaal heeft vooralsnog de volgende ideeën hierover:

De stap naar IJmond Werkt moet kleiner worden en het bedienen van mensen uit trede 1 en 2 zou eventueel ook door IJmond Werkt verzorgd kunnen worden. Dat lijkt ons eenduidiger en gerichter. Door de grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn een persoonlijke aandacht en voldoende tijd cruciaal bij de aanpak van deze groep. IJmond Werkt beschikt over die knowhow, zij heeft een scala aan mogelijkheden en barsten van de goede ideeën.  Nu experimenteert iedere gemeente zelf hiermee. 

Jaarstukken 2019

Op woensdag 10 juni hebben we de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2019 in de raad besproken tijdens een sessie. Normaal gesproken is dit een formaliteit, maar door enkele tegenvallers moeten we beroep doen op onze algemene reserve voor maar liefst 5,1 miljoen EUR!

Lees meer

Samenvatting sessies 17 juni 2015

Samenvatting van de sessies van 17  juni 2015. Het was een volle avond met de volgende onderwerpen: Kleinschalig Opdrachtgeverschap, voormalig KPN-locatie, Structuurvisie, Bestemmingsplan Spaarnwoude, Kunstencentrum Velsen, Eerste bestuursrapportage 2015 en de jaarstukken 2014 gemeente Velsen.
Lees meer

Jaarstukken gemeente zware kost?

Hebt u wel eens een (deel van) het jaarverslag, begroting of bestuursrapportage van de gemeente Velsen of een andere gemeente gelezen? Ik snap het als dat antwoord ‘nee’ is. De jaarstukken van de gemeente Velsen beslaan in totaal bijna 300 pagina’s. Ook begrotingen lezen niet weg als een spannende roman. Zware kost dus voor een groot deel.

Zelfs voor raadsleden zijn de stukken niet gemakkelijk te doorgronden, laat staan voor (financiële) leken. Toch staat er heel veel nuttige en ook voor u relevante informatie in. Met 300 pagina’s informatie in de jaarstukken 2013, zijn de onderwerpen die u interesseren, moeilijk te vinden. Als de informatie toegankelijker wordt, zou u dan (en deel van) de jaarstukken gaan lezen?

Jaarstukken Velsen 2013

cyclusDe afgelopen week stond in het teken van sessies over veel bestuurlijke en financiële stukken, waaronder de jaarstukken (PDF) 2013. O.a. door een accountantswisseling zijn de jaarstukken later dan gewoonlijk behandeld. Als woordvoerder financiën en lid van de rekenkamercommissie voor Velsen Lokaal, heb ik de jaarstukken in detail doorgenomen en samen met collega raadsleden beoordeeld. Een flinke klus. Hoewel het in uw oren vreemd kan klinken, heb ik het met plezier gelezen en beoordeeld. De jaarstukken bevatten niet alleen droge financiële informatie, maar ook veel inhoudelijke informatie over prestaties en resultaten per beleidsprogramma in het afgelopen jaar. Ook moet ik eerlijk toegeven dat ik dol op cijfers ben. De gemeente Velsen heeft 2013 met een flink positief financieel resultaat (€ 8.625.000 vóór bestemming en € 14.946.774 ná bestemming) afgesloten. Nu is dat wel deels veroorzaakt door een boekhoudkundige correctie. Een zogenaamde voorziening voor rioolvervanging van ruim € 6.000.000 is vervallen. Daarvoor in de plaats komt een reserve Riolering van ruim € 8.000.000.

De jaarstukken van de gemeente Velsen bestaan uit 2 delen: het programmaverslag en de programmarekening. Het programmaverslag (jaarrekening – PDF) is een verantwoording aan de gemeenteraad van de realisatie van de programmadoelstellingen. De programmarekening(jaarrekening – PDF) is de financiële verantwoording van de programma’s en bevat de balans (activa en passiva). De accountant heeft de programmarekening gecontroleerd en zijn bevindingen in een accountantsverslag (PDF) opgeschreven en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. Daarnaast heeft de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Velsen ook een positief advies (PDF) met enkele aanbevelingen gegeven.

Velsen Lokaal wil Jaarrekening in één oogopslag of in vogelvlucht

foto-luchtInhoudelijk weet u nog niets, alleen dat we technisch goede jaarstukken hebben. Ik kan u geen samenvattende en leesbare ‘jaarrekening in één oogopslag’ laten lezen. De Rekenkamercommissie heeft de aanbeveling aan de raad en het college gegeven om die in het vervolg wel te schrijven. In de sessie heb ik dit aangestipt omdat Velsen Lokaal die aanbeveling van harte steunt. Overigens gaven meer fracties blijk van deze wens. Wethouder Vennik reageerde wat afhoudend omdat dat voor extra werk zou zorgen. Velsen Lokaal vindt dat een kulargument. Velsen Lokaal vindt het belangrijk dat de jaarstukken niet alleen voor de raad, maar ook voor u toegankelijker worden. Dat kan er aan bijdragen dat u in het vervolg wel die samenvatting gaat lezen en zo beter op de hoogte raakt van de prestaties van de gemeente. Mocht het college de aanbeveling van de rekenkamercommissie niet overnemen dan zal Velsen Lokaal te zijner tijd een motie daarvoor indienen.

Verslechtering schuldpositie

geldlenenOndanks het positieve resultaat t.o.v. de begroting en vergroting van het eigen vermogen met 10 miljoen is de schuldpositie van de gemeente verslechterd. Hoewel het schuldratio niet schrikbarend is en binnen de maximaal acceptabele bandbreedte ligt, maakt Velsen Lokaal zich zorgen over de ontwikkeling van de schulden net zoals andere partijen die zorg hadden in de afgelopen bestuursperiode. Wethouder Vennik reageerde op de zorg met de bevestiging dat de schuldratio is verslechterd, maar dat dit zonder een nieuwe reserve voor de decentralisaties niet was gebeurd. Velsen Lokaal vroeg het college de houdbaarheidstest gemeentefinanciën, die de VNG in haar handreiking (PDF) houdbare gemeentefinanciën heeft opgenomen, uit te voeren. Wethouder Vennik gaf aan dat het college de zogenaamde stresstest (PDF) voldoende vindt om de schuldpositie van Velsen goed te kunnen monitoren. Bovendien zou het uitvoeren van de VNG test weer ambtelijke capaciteit kosten, waardoor het college geen voorstander is van een extra test. Velsen Lokaal ziet wel degelijk voordelen en vindt dat bij een nieuwe raadsperiode en een toenemende financiële onzekerheid door de op ons afkomende decentralisaties zo’n gratis hulpmiddel juist van toegevoegde waarde kan zijn. Velsen Lokaal zal het nut en de noodzaak van deze test nu zelf gaan onderzoeken en afhankelijk van de uitkomsten met een initiatiefvoorstel aan de raad of met een motie komen.