Veiligheid in Velsen gaat ons allen aan

In de aanloop naar de verkiezingen heeft Velsen Lokaal tijdens straatacties onderzoek gedaan naar wat Velsenaren belangrijk vinden. Hierbij is de veiligheid in de woonomgeving als belangrijkste naar voren gekomen. Iedereen in Velsen wil in een veilige omgeving leven.

Daarom is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels houdt. In de praktijk is dit helaas niet het geval, er zijn altijd mensen die zich niet aan de regels houden. Dit leidt tot irritatie van anderen die zich wel netjes aan de regels houden. De regels gelden immer voor iedereen en daarom is toezicht en naleving van de regels van groot belang. In januari 2013 heeft de gemeenteraad de kadernota Integraal toezicht en handhaving 2013-2016 vastgesteld. Binnen de kaders van de regelgeving, bestaande beleidskaders en de kadernota stelt het college jaarlijks een jaarprogramma voor toezicht en handhaving vast. De raad dient geïnformeerd te worden over de bereikte resultaten van toezicht en handhaving van het afgelopen jaar zodat invulling gegeven wordt aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

In dit kader zijn de resultaten afgelopen week besproken. Hierbij heeft Velsen Lokaal de aandacht gevraagd op een aantal essentiële zaken in de nota. Op het gebied van toezicht en handhaving is veel werk verricht maar door allerlei oorzaken is er een grote achterstand ontstaan in de af te handelen zaken. In totaal gaat het om 379 zaken die nog open staan. Dit is voor een deel te wijten aan capaciteitsgebrek. Capaciteitsgebrek mag nooit een reden zijn om te handhaven en  toe te zien op naleving van de regels. Het gaat hierbij om de veiligheid van de burgers van Velsen. Wij hebben dan ook aangedrongen om de achterstanden op korte termijn weg te werken. Gelukkig zijn zaken die hoger urgentie hebben oftewel prioriteit 1 hebben allemaal afgehandeld.

Wat verder in de nota opvalt is dat er bij controles relatief veel afwijkingen zijn geconstateerd. Het gaat dan om de volgende zaken:

  • In het kader van toezicht op horeca en drank zijn 115 controles uitgevoerd hierbij bleek dat 23 lokaliteiten geen vergunning had.
  • In het kader van brandveiligheid zijn 266 inrichtingen bezocht waarbij bij 136 sprake was van een of meer overtredingen.
  • In het kader van Uitvoering Dienstverleningsovereenkomst Noord-Holland (DVO) zijn 29 inrichtingen bezocht waarbij 28 waarschuwingsbrieven zijn uitgestuurd.
  • Werk, inkomen en zorg. Forse toename aantal uitkeringen. Bij controles op bleek dat bij 70 van de 122 fraude in het spel was.

De noodzaak van handhaving en toezicht blijkt uit deze cijfers. Velsen Lokaal heeft het college gevraagd om voor 2015 door te gaan op de ingeslagen weg. Niet alleen het handhaven en toezien is belangrijk, maar inspelen op gedragsverandering is van groot belang. Door gedragsverandering hoeft er immer minder gehandhaafd te worden.  Veiligheid is en blijft een zaak die ons allen aangaat. Wij zullen erop toezien dat er voldoende wordt gehandhaafd zodat u veilig in uw woonomgeving kan blijven leven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *