Leefbaarheidsmonitor 2015 – aandacht voor Velsen-Noord en IJmuiden

Een van mijn belangrijkste drijfveren om in de lokale politiek te gaan is mijn drive om op te komen voor mensen en hun woon- en leefomgeving. Precies de reden om Velsen Lokaler te worden 2 jaar geleden. Bij Velsen Lokaal staat leefbaarheid hoog op de agenda. Daarom keek ik reikhalzend uit naar de resultaten van de 2-jaarlijkse Leefbaarheidsmonitor. Afgelopen week is deze gepubliceerd. Natuurlijk staan er positieve ontwikkelingen in. Maar met name de achteruitgang van bepaalde aspecten van leefbaarheid in Velsen-Noord, IJmuiden en Velserbroek en de constatering dat Velsenaren iets minder positief zijn over hun gezondheid, baren mij zorgen. Werk aan de winkel voor college en raad!

 • Velsenaren waarderen woonbuurt met ruime voldoende.
 • Wel vinden vooral IJmuidenaren en Velsen-Noorders¬†dat woonomgeving achteruit gaat.
 • Sociale cohesie in IJmuiden en Velsen-Noord is¬†groot aandachtspunt.
 • Onveilig gevoel toegenomen.
 • Velsenaren minder positief over eigen gezondheid.
 • Dienstverlening gemeente verbeterd.

Relatieve tevredenheid

Door middel van een 2-jaarlijkse enquête onder inwoners van Velsen krijgen we inzicht in hoe Velsenaren hun woon- en leefomgeving beleven.2015-10-02_12-30-22 Uit de resultaten 2015-10-02_12-30-22van de Leefbaarheidsmonitor 2015 is in algemene zin af te leiden dat Velsenaren tevreden zijn over hun woon- en leefomgeving. Maar omdat Velsen bestaat uit veel woonkernen en -buurten die onderling veel van elkaar verschillen, vind ik het belangrijk om in te zoomen op die verschillen.

Traditioneel doen de lommerrijke woonkernen Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord en -Zuid, en onze nieuwste kern Velserbroek het goed. Daar zijn de inwoners het meest tevreden over de woonbuurt, hun gezondheid en de invulling van vrije tijd. Ook op het gebied van de veiligheidsbeleving scoren deze kernen goed. Verder vallen positieve oordelen over de dienstverlening van de gemeente op. Overigens viel me op dat de IJmuider Courant vooral focust op burenruzies. In mijn ogen een ietwat eenzijdige benadering van de Leefbaarheidsmonitor.

Achteruitgang Velsen-Noord en delen van IJmuiden

Over de ontwikkelingen in Velsen-Noord en delen van IJmuiden ben ik minder positief gestemd. Echt zorgelijk vind ik de situatie in Velsen-Noord. Velsen-Noorders zijn pessimistisch over de ontwikkelingen in hun woonkern en over hun verwachtingen van de toekomst. Dan heb ik het met name over leefbaarheid en veiligheid. Het rapportcijfer voor de woonomgeving is zelfs verder gezakt van 7,1 in 2011 via 6,8 in 2013 naar 6,6 in 2015. Velsen-Noorders voelen zich steeds minder thuis in hun wijk. Wat mij betreft een teken dat er in Velsen-Noord veel meer moet gebeuren en dat wat door het 2015-10-02_12-24-14college de afgelopen jaren is gedaan, onvoldoende is geweest. Stoppen met mooi weer spelen door het college dus. In Velsen-Noord is de sociale cohesie, althans het steeds groter wordende gebrek daaraan, een groot probleem, naast de blijvende drugsoverlast. Velsen Lokaal heeft bij herhaling aangegeven dat de omvang en eenzijdige samenstelling van de woningvoorraad in Velsen-Noord zorgt voor de instroom van sociaal zwakkeren. Terwijl op andere plekken in de directe omgeving wel stadsvernieuwingsprojecten hebben plaatsgevonden is het aantal goedkope sociale huurwoningen in Velsen-Noord onevenredig groot gebleven. Dit trekt een wissel op de sociale structuur van Velsen-Noord. Er is geen evenwicht. Ook collega-raadslid Peter Stam vraagt hier al jaren de aandacht voor. De verslechterde resultaten uit de Leefbaarheidsmonitor bevestigen de structurele problematiek in Velsen-Noord. Ook op het gebied van overlast en gevoel van onveiligheid scoort de wijk hoog. Met name aan de drugsoverlast, bedreiging en asociaal rijdgedrag moet echt iets worden gedaan. Een schone taak voor de politie en gemeentelijke handhaving.

In IJmuiden vallen bepaalde verslechteringen en¬†blijvende ontevredenheid over bepaalde aspecten op. In IJmuiden-West is het gebrek aan sociale cohesie net als in Velsen-Noord een groot probleem. Ook te hard rijden wordt er als een groot probleem ervaren. Ik ben er wel van overtuigd dat de gebiedsontwikkeling in oud-IJmuiden tot een kentering van het sentiment aan het zorgen is. Dat moet in 2017 gaan blijken bij de volgende meting. In Zee- en Duinwijk lees ik dat bewoners een verdergaande verloedering en groeiende overlast (rommel, hondenpoep, drugsoverlast, hangjeugd, verkeer, etc.) ervaren. ¬†Waarschijnlijk voelen ze zich daardoor ook onveiliger. Het gevoel van onveiligheid is het op √©√©n na hoogste van alle wijken. In IJmuiden-Noord vallen de toename van diefstallen uit auto’s en de overlast door horeca en rommel op straat op.

Zelf vind ik nog enkele resultaten in ‘mijn’ wijk IJmuiden-Zuid opvallend. Hier lijkt men ook minder tevreden te worden over de woonomgeving, hoewel die met 7,2 nog altijd voldoende is. Rommel, hangjongeren en drugsoverlast blijken hier bewoners meer te gaan irriteren. Iets waarover ik mee kan praten. Ook over de parkeeroverlast die IJmuiden-Zuid en -Noord nog altijd blijft teisteren. In IJmuiden-Zuid wordt dat waarschijnlijk veroorzaakt door de stadsschouwburg¬†in combinatie met¬†de beperkte capaciteit op straat.

Gezondheid

Velsenaren zijn eveneens iets minder positief over de eigen gezondheid, waarbij Velsen-Noorders en IJmuidenaren negatieve uitschieters zijn. 2015-10-06_10-47-09Er komt niet duidelijk naar voren waarom deze inwoners zich minder gezond voelen. Daarbij kunnen allerlei factoren zoals stress, voeding en vervuiling een rol spelen. Voor mij wel een teken dat we continu aandacht moeten hebben voor het significant terugdringen van de vervuiling door industrie en verkeer. De laatste resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit in de IJmond laat zien dat de fijnstofconcentraties in Velsen-Noord en delen van IJmuiden op hetzelfde niveau zijn gebleven en piekconcentraties zelfs onverantwoord hoog zijn.

Rommel en hangjongeren

Als laatste wil ik nog stilstaan bij de overlast door rommel en hangjongeren.2015-10-05_14-42-29 Rommel vormt een groeiende ergernis in bijna alle woonkernen. Dat is aan de ene kant paradoxaal omdat mensen die rommel zelf op straat gooien. Het zegt iets over de mentaliteit van bepaalde mensen die het blijkbaar normaal vinden om troep niet in de prullenbak te deponeren. Daartegenover vraag ik me wel af of de gemeente voor voldoende prullenbakken op straat zorgt en of de reiniging van de straten optimaal is. Voorop blijft natuurlijk staan dat menselijk gedrag hier de belangrijkste factor is. Gewoon je troep opruimen dus!

2015-10-05_14-58-49

Dan de overlast door hangjongeren. In Zee- en Duinwijk en Velserbroek is dat een groeiend probleem. Ook collega-raadslid Beryl Dreijer maakt zich daar net als ik druk om. De overlast uit zich steeds meer in gewelddadig en bedreigend gedrag door jongeren.

Werk aan de winkel voor het college

De resultaten uit de laatste Leefbaarheidsmonitor laat op zijn zachtst gezegd zien dat het college niet op zijn lauweren kan rusten. Het is niet overal koek en ei. Sterker nog: Velsen-Noord, delen van IJmuiden en de overlast van hangjeugd in Velserbroek moeten het college wakker schudden. In Velsen-Noord moet structurele verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en van de veiligheid hoger op de agenda. In samenwerking met politie, woningcorporaties en sociaal wijkteam zijn concretere verbeterslagen mogelijk. Alles valt en staat wel met de erkenning van de problemen door het college. Stop met mooi weer spelen over vermeende positieve ontwikkelingen in Velsen-Noord! En intensiveer de handhaving van overtredingen van wet- en regelgeving. Datzelfde is nodig voor IJmuiden-West. Terwijl in Velserbroek en Zee- en Duinwijk intensiever moet worden gewerkt aan het terugdringen van de overlast door hangjongeren.

Gemeentebreed vind ik dat het verminderen van asociaal verkeersgedrag en te hard rijden prioriteit moet krijgen. Dat houdt niet alleen meer handhaving in, maar ook nieuw beleid voor de inrichting van 30-km-gebieden. De politie handhaaft niet omdat een groot deel van de 30-km-wegen niet als zodanig zijn ingericht. Die onjuiste inrichting draagt dus bij aan het negatieve verkeersgedrag.

Als laatste moet er meer aandacht komen voor het terugdringen van rommel op straat. Enerzijds door bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne en intensivering van handhaving op weggooien van afval op straat. Anderzijds door straten vaker schoon te vegen.

Kortom: werk aan de winkel voor het college. Het college kan erop rekenen dat Velsen Lokaal verbetering van de leefbaarheid als aandachtspunt aan de orde zal blijven stellen, totdat concrete maatregelen zijn genomen en verbeteringen voelbaar zijn. Daarom zullen wij om te beginnen weer een bezoek brengen aan Velsen-Noord om te horen wat er volgens de Velsen-Noorders nodig is. Zo zullen wij alle woonkernen regelmatig bezoeken. Uiteraard horen wij ook op andere manieren hun suggesties. Onze inwoners kunnen op verschillende manieren contact met ons opnemen. Velsen-Lokaal zal bovendien op korte termijn een sessie aanvragen om de resultaten van de Leefbaarheidsmonitor met het college en de gemeenteraad te bespreken.

 

 

2 antwoorden
 1. Jan M√ľter
  Jan M√ľter zegt:

  Dag Bram,

  een opmerkelijke voorstelling van zaken door te stellen dat de negatieve ontwikkelingen in Velsen Noord het gevolg zijn van de eenzijdige bouw van sociale huurwoningen. Die woningen zijn nooit alleen voor de zogeheten doelgroep gebouwd. Echter sinds de doorvoering van mede via Europa opgelegde regels mbt toewijzing van sociale huurwoningen is er een ontwikkeling ontstaan die je als een lichte vorm van ghetto-vorming zou kunnen omschrijven, met al de negatieve effecten van dien. Jouw benadering resulteert in het nu dominante beleid van afbraak van de al schaarse sociale huurwoningen en nieuwbouw van koopwoningen voor beter gesitueerden. Al die woningzoekenden met een laag inkomen hebben dan helemaal het nakijken en worden overgeleverd aan particuliere verhuur die gemakkelijk misbruik kan maken van de enorme woningnood. Jonge gezinnen, ook hoger opgeleiden, kunnen in Velsen hoegenaamd geen woning meer vinden en trekken weg. En lieten zich onder water verhypothekeren voor een woning in de polder.
  En ondertussen koerst het grootste woningbedrijf op een 100% maximaal redelijke huur van haar woningbestand, waardoor alle huurders in Velsen, na de huur, steeds minder te besteden hebben. Het onderzoek naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen dat voor de zomer is gepresenteerd laat ook zien dat al lang voordat zich betalingsproblemen manifesteren, dat onder huurders die in aanmerking komen voor de huurtoeslag, een sluipend proces van verarming en sociaal isolement in gang wordt gezet. Die neerwaartse spiralen moeten doorbroken worden, evenals de Europese inkomensgrenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen.

  Beantwoorden
 2. Bram Diepstraten
  Bram Diepstraten zegt:

  Wij zeggen niet dat er minder sociale huurwoningen moeten komen, maar dat ze beter over de woonkern moeten worden verdeeld, dat er in Velsen-Noord meer stadsvernieuwing moet komen en dat daarbij meer diversiteit in de woningvoorraad moet komen. We constateren een eenzijdige verouderde woningvoorraad en leggen inderdaad het verband met de resultaten vanuit de Leefbaarheidsmonitor dat de sociale cohesie in Velsen-Noord afneemt. Dat zeggen wij niet, maar de mensen die de monitor en de enquêtevragen hebben ingevuld.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *