Memorabele raadsvergadering – waar het niet over mocht gaan: huis nog steeds niet op orde

In de afgelopen raadsvergadering ging het meer over de vorm dan over de inhoud. De oppositiepartijen wilden in de raad praten over de laatste tussentijdse controle van de accountant. Die had eind 2015 weer kritiek geuit op de gemeente Velsen omdat een aantal financiële processen nog steeds niet op orde is. Met name op het gebied van inkoop, projecten en subsidies. Ook de rekenkamercommissie, een raadscommissie waarin alle raadsfracties vertegenwoordigd zijn, heeft afgelopen jaar tot twee keer toe bij de gemeenteraad aan de bel getrokken. Daarom heeft Velsen Lokaal het zogenaamde interpellatieverzoek van de oppositiepartijen gesteund. Zodat in de openbaarheid en niet in de beslotenheid van de rekenkamercommissie gesproken zou worden over deze ernstige en zich herhalende tekortkomingen. Gelukkig hebben deze tekortkomingen nog niet geleid tot onvoorziene financiële tegenvallers. Zo lang deze problemen echter niet opgelost zijn, blijven die risico’s groter dan Velsen Lokaal wenselijk vindt.financiele processen

Korte historie en aanleiding – rekenkamercommissie

Reeds vele jaren signaleert en rapporteert de huisaccountant van de gemeente een aantal procesmatige tekortkomingen aan de rekenkamercommissie. Op basis van die tekortkomingen spreekt de commissie dan met de verantwoordelijk wethouder. Die gesprekken eindigen meestal met de toezegging dat er gewerkt wordt (zal worden) aan verbetering van die interne processen. Tot 2012 constateerde de rekenkamercommissie een verbetering, die echter daarna weer stagneerde. Behandeling van de jaarrekening 2014 (in juni 2015) leidde tot een advies van de rekenkamercommissie en een raadsbreed aangenomen amendement waarin het college werd opgeroepen de zaken op orde te brengen. Bij de interim-rapportage over 2015 bleken die nog niet opgelost te zijn. Een andere steeds terugkerende irritatie van de rekenkamercommissie is dat planningen voor de jaarrekeningcontrole en het aanleveren van stukken niet gehaald worden. Dat zorgt ervoor dat raadsleden slechts heel weinig tijd hebben om stukken goed te beoordelen. Dit was aanleiding voor de oppositie een interpellatieverzoek in te dienen om in de raad over dit onderwerp te spreken.

Inkoop, project- en contractadministratie

Een voorbeeld van een proces dat niet goed loopt is de project- en contractadministratie. Dat werd al in 2006 bij de behandeling van de jaarrekening 2005 geconstateerd. Dat had ingrijpende gevolgen in de jaren daarna bij de herstructurering Oude Pontweg. Die problemen zijn in de loop der jaren nog regelmatig geconstateerd, zo ook weer bij de recente accountantscontrole. In de openbare rekenkamercommissiebijeenkomst op 10 juni 2014 verklaarde toenmalig verantwoordelijk wethouder Vennik nog “Voor de Europese aanbestedingen en de contractadministratie is iemand aangetrokken. Dit punt wordt zeer serieus genomen”.

Is dit interpellatieverzoek een zaak enkel van de oppositie?

Nee. Nadat de oppositiepartijen het verzoek hadden voorbereid, is het verzoek op vrijdag 22 januari gedeeld met de coalitie met de vraag om het verzoek te steunen en om eventuele op- en aanmerkingen te plaatsen. Aangezien in de rekenkamercommissie alle partijen zijn vertegenwoordigd (oppositie en coalitie) en daar de zorgen m.b.t. de interne processen werden gedeeld, was het aannemelijk dat daar positief op gereageerd zou gaan worden. Helaas, geen enkele poging tot afstemming of overleg.

Reactie van de coalitiepartijen

Die kwam pas in de raadsvergadering van 28 januari met opmerkingen die in feite geen pas hadden.

  • Geen tijd gekregen van de oppositie om mee te denken. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, hoe snel kan de coalitie schakelen ?
  • Alleen opmerkingen over de vorm, alsof de inhoud niet buitengewoon belangrijk was.
  • Metaforen zoals vogeltjes uit de boom laten halen door de brandweer. Dit om aan te geven dat de door de oppositie gekozen vorm van een interpellatieverzoek een veel te zwaar middel was om de zaak aan de kaak te stellen.
  • Verwijten naar toenmalig Velsen Lokaal wethouder Ton Maks die in 2005 nota bene de hele zaak boven water heeft gehaald, na jarenlang financieel beleid van VVD en PvdA.

Door die verkrampte inbreng van de coalitie ging het helaas weer meer over de vorm dan over de inhoud. Dit werd bevestigd door reacties op social media en de pers (met overigens verschillende analyses door IJmuider Courant en Seaport TV) 

Gewonnen of verloren?

Het gaat hier niet om winst of verlies van partijen. De winst is voor de inwoners van Velsen die in ieder geval de geruststelling hebben dat wij niet, zoals de commissarissen bij Meavita, onze controlerende taak verzaken. Wij zijn blij dat de zaak eindelijk binnen de raad (in het openbaar) is aangekaart en dat we na de toezeggingen van wethouder Verkaik een goed ijkpunt hebben in mei van dit jaar wanneer de jaarrekening 2015 in de raad wordt behandeld. Dan zal duidelijk worden of alles inderdaad opgelost is.

De oppositiepartijen in Velsen hebben niets anders gedaan dan hun controlerende taak naar eer en geweten uitgevoerd. Velsen Lokaal staat dan ook 100% achter het inzetten van dit interpellatieverzoek en zal de verbetering van de financiële en organisatorische processen kritisch blijven volgen.

Voetnoot

Jammer (zeg maar zeer spijtig) is dat als je als partij je plicht doet als volksvertegenwoordigers, dit bij de coalitie (die we er juist ook bij wilden betrekken) wordt gezien als een inbreuk op de goede sfeer in de raad. Velsen Lokaal is een groot voorstander van een goede werksfeer want dat verhoogt de prestaties, maar die sfeer mag geen doel op zich zijn. Een goede sfeer is het resultaat van respect voor elkaar en de kunst elkaar iets te gunnen. Voor ons is het heel belangrijk dat wij als onderdeel van de raad dat doen waarvoor wij zijn gekozen en dat is o.a. de controle uitoefenen op de uitvoering van beleid en afspraken door het college van burgemeester en wethouders. Er gaat jaarlijks ruim 150 miljoen euro om binnen de gemeente Velsen en het is onze taak erop toe te zien dat dit op de juiste en best mogelijke manier gebeurt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *