Algemene Beschouwing Perspectiefnota 2015

Op 18 juni hebben alle partijen de algemene beschouwing gegeven op de Perspectiefnota 2015. In deze nota wordt het perspectief geschetst wat de basis vormt voor de begroting 2016. Hieronder integrale tekst van de algemene beschouwing van Velsen Lokaal.

Verwachting

Na een heel dunne perspectiefnota in 2014, welke leidde tot een beleidsarme begroting voor 2015 waren de verwachtingen nu hooggespannen. En eerlijk is eerlijk… Dit jaar was er gelukkig weer genoeg van te vinden.

Glimlach

PN-NK2Al in de bestuurlijke inleiding viel het nodige op. De glimlach werd direct op ons gezicht getoverd bij het lezen van enkele kernwaarden van Velsen Lokaal als participatie en co-creatie. Zaken samen met inwoners en belanghebbenden oppakken… Ik heb even gekeken of ze niet rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma afkomstig waren, maar dat weer net niet. Wel lezen we even verderop dat de gemeente Velsen behoefte heeft aan integraal beleid. Zou iemand toch even hebben gespiekt?

Oud beleid?

Maar waarom is er zoveel ruimte in deze inleiding van een nota met perspectief voor 2016 voor ‘oud’ beleid?! Dat konden we dan weer minder goed plaatsen. Waar er dan wel ruimte is voor de toekomst in de inleiding en er gesproken wordt over dienstverlening, hadden we eigenlijk gehoopt te lezen dat de website van de gemeente ook naar een hoger niveau getild zou worden. Ik hoop dat u meeschrijft.
Veel van de nota is tekst, aangevuld met hier en daar een tabel, zoals de tabel met het meerjarenperspectief. Daarmee verwacht je een goed beeld te krijgen van de komende jaren, maar lastig is het als er elk jaar weer een groot positief bedrag als beginstand wordt aangegeven, zonder dat daar een verklaring voor te vinden is. Natuurlijk is dit nog geen begroting, maar iets meer aandacht voor de leesbaarheid had fijn geweest… Een grafiekje of zo.

Meicirculaire

Tja en wat zijn nu de consequenties van de meicirculaire voor deze Perspectiefnota. Kunnen alle voornemens in de prullenbak? Moeten we keuzes maken, of moeten we bezuinigen om toch nieuw beleid te kunnen financieren? Zeg eerlijk, een perspectiefnota met enorm veel beleidsvoorstellen zonder dat er geld voor is, is ongeveer hetzelfde als met je vrouw gaan shoppen, haar overladen met alle kleding die ze wenst en dan bij de kassa melden dat je geen geld hebt… Dan heb je geen vrolijke vrouw kan ik melden.
Tot zover over de vorm… Nu inhoudelijk.

Alternatieven

Na de eerste keer vluchtig doorlezen, krijg je de indruk dat er heel veel nieuw beleid in staat. Maar kijk je iets beter, dan vinden wij dat veel nieuw beleid een uitbreiding of uitvoering is van bestaand beleid. Enkele voorbeelden: Citymarketing, netwerkbijeenkomsten, schuldhulpverlening en servicedesk facilitaire diensten. We zeggen niet dat dit verkeerde zaken zijn, maar ze passen volgens ons niet in een perspectiefnota als nieuw beleid. En in hoeverre geven de prioriteiten een volgorde aan… In aanloop naar vanavond bleken meer partijen hiermee te worstelen en het amendement van PvdA kwam als geroepen. Door deze opzet lijken de keuzemogelijkheden voor de raad namelijk beperkt. Velsen Lokaal mist duidelijke alternatieven voor beschreven nieuw beleid.

Leefbaarheid

Velsen Lokaal heeft de leefbaarheid van de inwoners van Velsen hoog in het vaandel staan. Een nieuw PN-NK1Milieubeleidsplan lijkt koren op onze molen, maar waarom staat hier alleen dat er allerlei ambities in een plan worden gegoten, maar ontbreken de maatregelen om echt iets te doen aan de luchtkwaliteit. Volgens de leefbaarheidsmonitor is een sterke verbetering noodzakelijk. Waar blijven de uitvoeringsplannen?
Qua financiën lijkt er heel veel ruimte voor nieuw beleid, maar het meerjarenperspectief, i.c.m. de meicirculaire en de extra kortingen op de decentralisatiebudgetten maakt dat bescheidenheid op z’n plaats is. Deze bescheidenheid komt ook naar voren in de memo bij de meicirculaire, maar we zijn benieuwd hoe het college de perspectiefnota nu zelf beschouwt met de meicirculaire in het achterhoofd.

Niet onbelangrijk

N.a.v. de ontwikkelingen in de programma’s hebben we nog enkele opmerkingen:
– Veruit het belangrijkste thema in 2015 en 2016 is de decentralisaties en bijbehorende transformatie. Velsen Lokaal ziet de extra kortingen vanuit het Rijk en begrijpt de moeilijke opgave van de zachte landing. Desalniettemin blijven we scherp toezien op de monitoring hiervan.
– De evenementen zijn nu verliesgevend. Wat VL betreft dient, ondanks een uitnodigend evenementenbeleid, gestreefd te worden naar kostendekkend beleid en niet verliesgevend; In het verlengde hiervan komen we ook met een motie om de kosten te verlagen.
– Opvallend om te lezen hoe het beleid bij de GGZ, mensen eerder ontslaan en minder vaak opnemen leidt tot meer psychosociale problemen op gebied van veiligheid. Als we dit allemaal weten, dan is het toch te gek voor woorden dat het Kabinet aan de ene kant geld denkt te besparen, maar dat aan de andere kant weer net zo hard moeten inzetten om de veiligheid te waarborgen. De maatschappelijke kosten zijn in onze ogen veel hoger geworden en die worden volledig op de gemeenten afgewenteld. Daarom steunen we de aangekondigde motie van de SP dan ook van harte.

Afvalstoffenheffing omlaag

Tot slot nog 2 zaken waar Velsen Lokaal al lang voor pleit en ondanks dat men ons verkiezingsprogramma kennelijk gelezen heeft, zijn deze er toch bij ingeschoten in deze perspectiefnota:
– VL pleit voor het teruggeven van het OZB overschot; Hierbij verwijzen we naar de WOZ Waardebepaling conform Tilburgs model waarbij de inwoners eerst een voorlopige WOZ-waarde ontvangen, die ze al dan niet accepteren. Hiertoe komen we met een motie. Velsen Lokaal vindt dat de meerinkomsten ten opzichte van de begroting moeten worden verwerkt in de verlaging van het tarief. Aan de andere kant kunnen dan ook tegenvallers in de inkomsten verwerkt worden in het tarief voor de volgende jaren.
– VL pleit voor het verlagen van de Afvalstoffenheffing; lagere lasten voor bewoners (staat wel in coalitieprog, maar niet in perspectiefnota)
VL mist sowieso een visie van het college op de woonlasten en een aanpak hoe tot lagere lasten te komen. Dat terwijl het een prominent onderdeel is van het coalitieprogramma!

Aankondiging amendementen en moties:

– Amendement Leerwerkbedrijven; Er staat dat 50K nodig is voor Leerwerkbedrijf Perspectief om 6 trajecten op te starten, maar dat er slechts 42K beschikbaar is. VL stelt voor het beschikbare budget taakstellend te laten zijn.
– Amendement Bezuiniging Hulp bij het Huishouden; Er wordt een voordeel van 644K begroot door verder te bezuinigen op hulp bij het huishouden, aanscherpen van het kantelingsprincipe en meer bevoegdheden zorgleveranciers tegen lagere tarieven. VL voorziet hiermee een uitholling van de zorg en stelt voor om ipv van een voordeel van 644K een ‘PM’ post op te nemen. Daarmee is er ruimte om de invloed vanuit het Rijk te verwerken, zonder dat dit direct nog verder ten koste gaat van de zorg.
– 3 Amendementen mbt de prioriteiten op pagina 17: informatieanalist/ interne auditor/ begrotingsapp mogen hoger
– Motie Vergunningen bij evenementen; kiezen voor doorlopende vergunningen bij terugkerende evenementen om zo kosten te besparen.
– Motie WOZ Bepaling; VL verzoekt het college om het zgn Tilburgs model voor WOZ waardebepaling te onderzoeken. Dit model gaat uit van eerst een voorlopige waardebepaling, waardoor het aantal bezwaren significant afneemt.

(Begrotingsapp) – Nog steeds wordt er een kloof ervaren tussen gemeentebestuur/ politiek enerzijds en de burgers van een gemeente anderzijds. Een app waarin de P&C documenten duidelijk inzichtelijk worden gemaakt en in hapklare brokken wordt aangeboden kan een belangrijke stap zijn om die kloof te verkleinen.
Daarin kun je zelfs nog een stapje verder gaan zoals bijvoorbeeld in Putten (http://www.overheid360.nl/newsitem/18863?emarklabel=Nieuwsbericht+2) waar ook de voortgang van de uitvoering van beleid wordt gemeld. Optimale transparantie is zo binnen handbereik.

(Interne Auditor) – De gemeente moet optimaal kunnen inspelen op lopende ontwikkelingen en de eisen op de nieuwe controlestandaard, zonder daarbij afhankelijk te zijn van externe accountants. Zo spaar je niet alleen de extra accountantskosten uit, maar kun je ook actiever sturen op intern beleid en efficiënter werken.

(Informatieanalist) – Anno 2015 komt er in toenemende mate een steeds groter wordende stroom van informatie beschikbaar. Via een informatieanalist kan de gemeente hier slim op inspelen en haar beleid zo goed mogelijk aanpassen aan de actuele informatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *