Raadsvragen – nazorg aanleg HOV-busbaan Velsen

Op 5 juli sprak een bewoner in tijdens de Velsense raadsvergadering over de nasleep van de aanleg van de HOV-busbaan. Deze is sinds april van dit jaar in gebruik. Omwonenden hebben aangegeven dat bepaalde afspraken en toezeggingen tot nu toe niet zijn nagekomen. 

Toezeggingen en afspraken

Raadslid Bram Diepstraten heeft daarom namens Velsen Lokaal raadsvragen gesteld aan het college. Diepstraten: ‘De meeste klachten en opmerkingen gaan over geluid. Geluid van de bussen en geluid van de overwegbellen. Ik kan me goed voorstellen dat omwonenden daar niet alleen last van hebben. Ik begrijp ook dat ze teruggrijpen op toezeggingen in diverse documenten, en op afspraken die ze met de aannemer, gemeente en provincie hebben gemaakt. Die overwegbellen zijn vergelijkbaar met een spoorwegovergang. Iedereen had signalering verwacht die je bijvoorbeeld bij de Zuidtangent hoort. Die zijn veel stiller. Wat de bussen zelf betreft, lijken er andere bussen te komen dan in eerste instantie beloofd, toch weer dieselbussen.’

Diepstraten wijst erop dat de gemeente en provincie betrouwbaar moeten zijn en afspraken moeten nakomen. Diepstraten: ‘Voor mij is niet duidelijk waar de inwoners terecht kunnen voor hun klachten en opmerkingen. Gemeente en provincie wijzen volgens de inwoners naar elkaar. Dat kan gewoon niet, zo kort na de oplevering, vind ik. Er moet wat mij betreft één aanspreekpunt zijn dat de klachten en opmerkingen afhandelt. Bewoners moeten zich niet hoeven afvragen of ze iets bij de provincie of gemeente moeten melden’.


Raadsvragen

Toelichting bij de vragen:

Sinds april 2017 is de HOV-busbaan in gebruik. Regelmatig krijgt Velsen Lokaal nog opmerkingen over de busbaan in relatie tot eerder gedane toezeggingen en/of afspraken aan/met omwonenden. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli heeft een inspreker, de heer De Vries toegelicht om welke aspecten het gaat.

Het gros van de opmerkingen, klachten en suggesties heeft betrekking op de volgende aspecten:

 • Stille bussen
 • Geluidssignalen bij overgangen
 • Geluidsschermen
 • Gebruik busbaan na 24h00
 • Brommers op fietspad langs Driehuis
 • Groen langs de busbaan.

Daarnaast sprak hij van instanties die voor de oplossing van klachten of beantwoording van vragen naar elkaar wijzen. Velsen Lokaal hecht aan betrouwbaar lokaal bestuur dat afspraken en toezeggingen nakomt. Bovendien hecht Velsen Lokaal eraan dat de nazorg goed geregeld is, bijvoorbeeld één loket/aanspreekpunt voor vragen, klachten en problemen.

Naar aanleiding van de opmerkingen van diverse Velsenaren en het inspreken van de heer De Vries heeft Velsen Lokaal de volgende vragen.

Vraag 1

Velsen Lokaal heeft inderdaad in diverse documenten zaken gelezen die (nog) niet zijn uitgevoerd. Het is momenteel echter niet duidelijk of de provincie of de gemeente verantwoordelijk is voor het nakomen van de afspraken.

 • Is het college het met Velsen Lokaal eens dat de gemeente en provincie niet naar elkaar moeten verwijzen als er opmerkingen en klachten worden doorgegeven, en dat er één aanspreekpunt moet zijn die de nazorg voor beide organisaties coördineert?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt tussen gemeente en provincie over de nazorg na de oplevering van het HOV-tracé, bijvoorbeeld over verantwoordelijkheden en communicatie?
 • Indien er geen centrale verantwoordelijke is aangewezen voor de coördinatie van de nazorg, is het college dan bereid om dit alsnog te verzorgen en duidelijk aan te geven waar mensen terecht kunnen voor vragen, opmerkingen en klachten?
 • In hoeverre vindt het college dat er sprake is van afspraken en toezeggingen?
 • Welke afspraken en toezeggingen zijn volgens het college wel en niet nagekomen?
 • Wie is er verantwoordelijk voor het nakomen van die afspraken en toezeggingen? En binnen welke termijn zijn alle toezeggingen en afspraken wel ingevuld? Graag een opsomming van de afspraken en toezeggingen met tijdspad.

Vraag 2

De dienstregeling gaat door tot na 24h00. Velsen Lokaal wil graag dat er snel stillere bussen komen. Het geluid in de avond en nacht is niet alleen een klacht van bewoners langs de busbaan, maar komen uit heel Velsen.

 • Wat vindt het college ervan dat Connexxion vooralsnog niet met elektrische bussen op het R-Net tracé gaat rijden?
 • De provincie Noord-Holland zegt R-Net heel belangrijk te vinden, maar wil dus toch niet elektrische bussen afdwingen voorlopig. Dat gaat ze wel in Haarlem doen. Wat is de reden van het gewijzigde beleid?
 • De provincie zegt wel in Haarlem te gaan rijden met elektrische bussen? IS het college het met Velsen Lokaal eens dat dit oneerlijk is ten opzichte van de inwoners van Velsen?
 • Is het college bereid aan de Provincie te verzoeken dat er snel stillere en het liefst elektrische bussen komen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

 • In hoeverre heeft de gemeente klachten gekregen over de kracht van de geluidssignalen bij overgangen?
 • Ziet het college mogelijkheden om de geluidssignalen beter af te stemmen op de omgeving en op het tijdstip van de dag? Bijvoorbeeld geen geluidssignalen meer na 20h00? Zo nee waarom niet?

Vraag 4

Juist bij de overgangen is sprake van meer geluidsoverlast door optrekkende bussen. Toch zijn daar kort na de ingebruikname geluidsschermen verwijderd. De provincie spreekt over zichtschermen, in tegenstelling tot de inspraakrapportage HOV Velsen Deelproject 5 Noord. Daar werd nog gesproken over geluidsschermen rondom de halte Groeneweg.

 • Ziet het college mogelijkheden om alsnog geluidsschermen (terug) te plaatsen? Zo nee waarom niet.

Vraag 5

Naast de positieve geluiden over het fietspad tussen de Zeeweg en Westerveld krijgt Velsen Lokaal ook klachten over het oneigenlijk gebruik door brommers. Velsen Lokaal snapt overigens dat je overtredingen nooit 100% kunt voorkomen.

 • Herkent het college deze klachten?
 • Is het college bereid om via social media en website te benadrukken dat dit fietspad niet voor brommers is?
 • Is het college bereid om extra te handhaven op het oneigenlijk gebruik?

Vraag 6

Tot slot enkele vragen over het groen. Tijdens de aanleg van de busbaan is in IJmuiden, Driehuis en Santpoort-Noord veel groen verwijderd. Voor die tijd is in 2014 motie 22 raadsbreed aangenomen, inhoudende dat er groencompensatie moet plaatsvinden voor verdwenen groen. Daarover hebben Velsen Lokaal en ChristenUnie in 2015 raadsvragen gesteld. Het college antwoordde toen op de vraag over de uitvoering van motie 22: ‘Er is uitvoering gegeven aan motie 22 uit 2014. Daar waar mogelijk wordt groen gespaard, danwel aangeplant.’

 • Met het voortschrijdend inzicht van nu, is het college het met Velsen Lokaal eens dat de groencompensatie en kwaliteit van de nieuwe aanplant extra aandacht verdienen op korte termijn? Zo ja, hoe gaat het college hieraan invulling geven?
6 antwoorden
 1. Dienne Robben
  Dienne Robben zegt:

  Beste lezer,

  Met interesse heb ik het bovenstaande stuk gelezen. Vooral omdat ook benieuwd ben naar de verdere nazorg rondom de HOV lijn en het hele vernieuwde centrum van IJmuiden.

  Rondom vraag 3 uit bovenstaande stuk wil ik graag meegeven dat voor mij geluidssignalen uitermate van belang zijn om zelfstandig door IJmuiden te kunnen bewegen. Doordat ik visueel gehandicapt ben, ben ik afhankelijk van informatie die ik hoor. Dus van rateltikkers, de geluidssignalen als er een bus aan komt ( dubbel zo hard nodig als er electrische bussen gaan rijden), de informatiepalen bij de bushaltes waar ook een knop tbv uitgesproken bustijden aanwezig zijn). Dit alles moet ook te horen zijn als het hard waait of regent.
  Belangrijk is het ook dat de geluidssignalen ook na 20.00 uur nog werken, ik mag namelijk hopen dat ik niet verplicht raak om na 30.00 uur niet meer op pad te kunnen gaan….

  Ik hoop dat bovenstaande een aanvulling en een eye opener kan zijn op het stuk wat reeds al geschreven is over de HOV. Neem in het hele plan svp ook het gebruik van alles door mensen met een beperking mee! Ook zij willen – net als ieder ander – gewoon mee doen in de samenleving!

  Beantwoorden
 2. Bram Diepstraten
  Bram Diepstraten zegt:

  Dank voor uw reactie. U heeft helemaal gelijk. Het punt is nu dat de geluidssignalen zo hard zijn dat je die in je slaapkamer hoort. Er zijn inmiddels voldoende moderne technologieën en sensoren die de omgeving scannen. Als er bij het passeren van een bus niemand in de omgeving is, kunnen geluidssignalen achterwege blijven. Bovendien zijn er systemen die de sterkte van het geluid afstemmen op het omgevingsgeluid. In Velsen zijn het bovendien geen rateltikkers, maar overwegbellen zoals bij een spoorwegovergang. Maar nogmaals: volledig achterwege laten van akoestische signalering is inderdaad niet wenselijk.

  Beantwoorden
  • Dienne Robben
   Dienne Robben zegt:

   goed om te lezen dat ook jullie het niet wenselijk vinden als er helemaal geen akoestische signalering zou zijn. Als het anders kan en dit voor iedereen een goede oplossing is, juich ik die natuurlijk toe!

   Beantwoorden
 3. Peters
  Peters zegt:

  Goeden dag.
  Ook ik wil heel graag mijn ongenoegens kwijt over de HOV busbaan. Ik ben ook bang dat het in de toekomst alleen maar erger word, de geluidsoverlast neemt grote vormen aan. Lees hierboven dat de elektrische bussen voorlopig niet door gaan, erg jammer, niet de afspraak. Het belletje is op dit moment zeer storend, soms drie keer in een minuut. Het kan anders zoals aangegeven hierboven.
  Ook rijd er soms ander verkeer dan de bus, denk aan politie, geldtransport wagen, fietsen. Spoed is niet te vermijden daar is begrip voor. Ook in huis is het geluid helaas waarneembaar, om maar niet te spreken over een kleine file vorming in de straat. Is dit geluids vervuiling? Ik vraag mij dan ook af, gezien de ergernis van vele velsenaren, of de gemeente achter zijn inwoners staat.

  Beantwoorden
 4. Hugo
  Hugo zegt:

  Maandag 4 sept. was dan eindelijk de Grote Dag die het verschil zou hebben moeten maken tussen NUL uitgaven en geen natuursloop of tenminste E 35 miljoen en wel natuursloop.
  Immers, nadat het HOV met groene bussen 75 ging rijden, dit voorjaar, werd ons domme kiezertjes beloofd dat na de zomer Alles Anders zou worden !
  Uiteraard blijkt dit laatste nu ook gelogen te zijn door laffe, de arena-verlatende, PvdA-wethoudertjes.
  De bus is slechts roodgeverfd en voorzien van een ander nummer en ja, je kunt je mobieltje opladen………. DAT zijn de aangekondigde Grote Dag – wijzigingen in detail.
  Had men dit vooraf aan ons domme kiezertjes / burgertjes / WOZ-betalertjes gevraagd, dan hadden wij hier GEEN EUR 35 mio (tenminste) voor willen betalen, maar dan hadden we, bijvoorbeeld, een Witte Theater helpen redden uit de klauwen van de lokale Roverheid………..

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *