Artikelen door Süleyman Çelik

Gevoel van onveiligheid in Velsen groeit!

De gemeente Velsen start binnenkort met het opstellen van een nieuwe KadernotaIntegraal veiligheidsbeleid (IVB). De gemeente stelt iedere vier jaar een nieuw IVB op en benoemtdaarin de prioriteiten in Velsen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Voordat wordtovergegaan tot het opstellen van de nieuwe nota wordt de oude nota (in dit geval 2019 – […]

Parapluplan woningsplitsing en kamerverhuur

De behoefte aan woningen is in Velsen hoog, hierdoor krijgt de gemeente veel aanvragen om woningen te splitsen in meer woningen. Het splitsen van woningen zonder goede regels kan nadelige gevolgen hebben voor de omgeving, zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen. Dit vindt plaats door en grote toename van het aantal inwoners. Het effect zal nog erger zijn […]

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2021

De Velsense regels over wonen liggen vastgelegd in de Huisvestingsverordening. Omdat de huidige Huisvestingsverordening per 1 januari 2022 wettelijk afloopt, moet de gemeenteraad die opnieuw bekrachtigen. Ook worden er verschillende nieuwe regels in de verordening opgenomen. Het college van B&W heeft daartoe een voorstel gedaan. Het voorstel van het college is donderdag 9 december in een […]

Transitievisie warmte

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot “ruim onder de 2 graden Celsius met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius”. De opgave waar Nederland de komende 32 jaar voor staat, is fors. Nederland moet in een korte tijd CO2-arm worden In Nederland moeten, volgens […]

Zorgen rondom woningmarkt…

Velsen maakt onderdeel uit van de Woonruimteverdeling regio IJmond/Zuid-Kennemerland. Op donderdag 18 februari 2021 heeft een evaluatie van de samenvoeging woningmarktregio’s (Woonservice) plaatsgevonden. Toen is duidelijk geworden dat de wachttijden voor woningzoekenden oplopen met een gemiddelde wachttijd van 5.8 jaar. Omdat de cijfers over 2020 nog niet beschikbaar waren heeft het college in afwachting daarvan […]

Velsen Lokaal positief over aanbevelingen rekenkamer rapport

De rekenkamer van de gemeente Velsen heeft een rapport met aanbevelingen uitgebracht over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Velsen. Het onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken op welke wijze duurzaamheid een rol speelt bij beleidsvorming en in nieuwe projecten. In het onderzoeksrapport zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. Standpunt Velsen Lokaal Velsen Lokaal is te […]

Zorgen over de financiering van het Lokaal Klimaatakkoord

Een groot deel van het akkoord van Parijs moeten de gemeenten uitvoeren. Het gaat hierbij om het terugdringen van CO2 (49% CO2-reductie in 2030) zodat de opwarming van de aarde tegen wordt gegaan. Om aan de doelstellingen een bijdrage te leveren heeft de gemeente Velsen een Lokaal Klimaatakkoord opgesteld. Om het Klimaatakkoord uit te voeren […]

MRA Verstedelijkingsstrategie

Op 7 april werd via zoom een bijeenkomst gehouden over de verstedelijkingsstrategie van het Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierbij waren namens Velsen Lokaal Kitty Wolfs en Süleyman Çelik aanwezig. Tijdens de bijeenkomt werden de raden van de IJmond geïnformeerd over hoe we verstedelijking in de MRA tot 2050 invulling gaan geven. Deze onderwerpen die aan bof […]