Tag Archief van: WMO

Sessie bijsturingsmaatregelen van de begroting

Omdat er een totale bezuinigingsopdracht van 5 miljoen euro op tafel ligt, heeft het college de raad voorgesteld om het sociaal domein hierin niet te ontzien. Zij stelt voor om de kosten voor jeugdzorg met 1,3 miljoen terug te brengen en die voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen uit de WMO met 1,1 miljoen euro.

Lees meer

Sessie Armoedevisie 10 juni 2020

Woensdag 10 juni werden de concept armoedevisie, de uitvoering daarvan, en de financi√ęle consequenties in een sessie besproken.¬†

Lees meer

Forse run op goedkopere hulp vanuit de WMO

Namens Velsen Lokaal stelde Kitty Wolfs raadsvragen over het WMO abonnementstarief. Het aantal aanvragen in Velsen is vorig jaar met 25% toegenomen. Dit is wel een landelijke trend, zo blijkt uit een onderzoek onder 149 gemeenten. Andere zorg komt hierdoor in het gedrang. 

Lees meer

Woonvormen voor kwetsbare inwoners

Op uitnodiging van HVO Querido namens meerdere zorgaanbieders uit de regio was Kitty 19-11-2019 bij een drukbezocht werkbezoek over woonvormen voor kwetsbare, complexe inwoners.

Het werkbezoek vond plaats op een bestaande woon en zorglocatie voor mensen met een forensische titel aan de Aalbersestraat in Amsterdam. Doel van dit werkbezoek is om kennis en ervaring op het gebied van zorg uit te wisselen,  ons te laten zien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van locaties, zorg en diversiteit in aanpak en om het probleem rond de tekorten aan passende woonruimte goed onder de aandacht te brengen. Door de decentralisatie zullen we hier regionaal samen een oplossing voor moeten zoeken. 

De Aalbersestraat

De Aalbersestraat is sinds januari 2016 een voorziening van HVO-Querido. In deze voormalige kerk wonen 30 Amsterdammers met (forensische) psychiatrische problemen. Er zijn in de kerk kleine studio’s gerealiseerd. Bij een deel van de bewoners is er sprake van een verslavingsachtergrond. Het is de verwachting dat bewoners willen en kunnen ontwikkelen naar zelfstandig wonen.

Tekort 

Sinds 2010 wordt al aangegeven dat er in de Veiligheidsregio Kennemerland een tekort is aan gedifferentieerde woonruimte voor mensen met een specifieke woon- en zorgbehoefte. Er zijn voorzieningen nodig die qua structuur en kenmerken een passende woonplek kunnen bieden aan deze complexe en kwetsbare doelgroep, die soms een forensische, dan weer een WMO-indicatie hebben.

Op 14 juni heeft er een bestuurlijke bijeenkomst in onze Veiligheidsregio plaatsgevonden, waar het volgende duidelijk werd: Naar schatting zijn er 120 woonplekken nodig voor mensen met een forensische titel; we hebben in deze regio nu¬† slechts 16 plekken beschermd of begeleid wonen beschikbaar voor deze doelgroep. Deze mensen staan op dit moment overal achteraan de rij, terwijl een passend woon- en zorgaanbod de kans op recidive kan verminderen / voorkomen, dit de veiligheid van de samenleving ook ten goede komt,¬†en dat dit bijdraagt aan herstel van de cli√ęnt naar zelfredzaamheid en participatie;¬†een succesvol resocialisatieproces.

Wat moeten we doen?

Om het benodigde aanvullende en diverse  aanbod te kunnen realiseren, is goede samenwerking tussen de betrokken woningcorporaties, de gehele keten van zorgaanbieders, gemeenten en justitie essentieel. Samen zullen we moeten zoeken naar locaties die geschikt zouden zijn voor de complexe doelgroepen, waar nu geen passende plek voor is. De forensische plekken kunnen worden gefinancierd via de Divisie Forensische Zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als er geen forensisch kader (meer) is, worden de plekken gefinancierd uit het WMO budget vanuit de gemeente. 

Het werkbezoek 

We kregen een rondleiding door de locatie Aalbersestraat, kregen middels presentaties een beeld over het diverse bestaande aanbod, het leefklimaat en communicatie met omwonenden. Door samen met ketenpartners de cli√ęnt de best passende zorg te bieden dragen zij bij aan een groot maatschappelijk vraagstuk uit de regio Kennemerland.¬†

‚ÄúIedereen doet mee‚ÄĚ, beleidsnota binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Dat was het onderwerp voor een raadssessie op donderdag 8 februari jl.
De beleidsnota werd warm onthaald door alle partijen.  Ook door Velsen Lokaal, want wij willen dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving. Lees meer

Marianne Vos

Digitalisering WMO indicatie

De fractie van Velsen Lokaal heeft van wethouder Te Beest antwoord gekregen op vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Velsen Lokaal zou graag zien dat de gemeente voor enkelvoudige zorgvragen een snelle afhandeling inzet met behulp van een digitale aanvraag. Lees meer

Velsen Lokaal start meldpunt sociale zaken en zorg

Het huidige kabinet heeft veel zorgtaken op 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten, die gepaard gaan met bezuinigingen. Dit noemen we ook wel de 3 decentralisaties. Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even blij is met de veranderingen en dat de veranderingen tot onzekerheid en problemen hebben geleid. Velsen Lokaal komt graag in contact met mensen die problemen hebben als gevolg van de veranderingen in de zorg. Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook mantelzorgers, ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen of zorgpersoneel. Daarom heeft Velsen Lokaal een digitaal meldpunt geopend voor deze groep mensen. Uiteraard zijn complimenten ook welkom!

  • Decentralisatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg, Participatiewet naar gemeenten.
  • Veel veranderingen per 1 januari 2015.
  • Ervaart u belemmeringen, problemen of heeft u iets anders te melden?
  • Ga naar ons meldpunt en geef u melding aan ons door.
  • Voor zorgontvangers, ouders, familie, mantelzorgers, mensen met bijstandsuitkering, werknemers in de zorg, etc.

Lees meer