Velsen Lokaal start meldpunt sociale zaken en zorg

Het huidige kabinet heeft veel zorgtaken op 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten, die gepaard gaan met bezuinigingen. Dit noemen we ook wel de 3 decentralisaties. Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even blij is met de veranderingen en dat de veranderingen tot onzekerheid en problemen hebben geleid. Velsen Lokaal komt graag in contact met mensen die problemen hebben als gevolg van de veranderingen in de zorg. Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook mantelzorgers, ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen of zorgpersoneel. Daarom heeft Velsen Lokaal een digitaal meldpunt geopend voor deze groep mensen. Uiteraard zijn complimenten ook welkom!

  • Decentralisatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg, Participatiewet naar gemeenten.
  • Veel veranderingen per 1 januari 2015.
  • Ervaart u belemmeringen, problemen of heeft u iets anders te melden?
  • Ga naar ons meldpunt en geef u melding aan ons door.
  • Voor zorgontvangers, ouders, familie, mantelzorgers, mensen met bijstandsuitkering, werknemers in de zorg, etc.

Veranderingen sociale zaken op een rij

Als gevolg van besluiten van de Rijksoverheid zijn bepaalde zorgtaken naar de gemeenten gegaan en is de zogenaamde Participatiewet ingevoerd. Ze worden ook wel de drie decentralisaties of 3D’s genoemd.

  1. WMO. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die thuis wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.  Dat zijn ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze taken vielen tot 1 januari 2015 onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten en daarna onder de Wmo; de gemeente voert die wet uit. De WMO is er voor iedereen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of (psycho-)sociale problemen een belemmering ervaart op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer en hulp nodig heeft bij het zoeken naar een mogelijke oplossing. De overheid gaat er wel van uit dat u eerst probeert hulp te zoeken bij mensen in uw eigen omgeving. Lukt dat niet, dan kunt u bij de gemeente vragen om hulp. Op de website van de gemeente Velsen vindt u meer informatie. Er bestaan overigens veel misverstanden over de Wmo. De belangrijkste kunt u hier lezen.
  2. Jeugdzorg (Jeugdhulp en Jeugdbescherming). De nieuwe Jeugdwet houdt in dat de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin: jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), gesloten jeugdhulp en preventie t.a.v. jeugdgezondheidszorg. De gemeente geeft informatie en advies, en de instellingen bieden professionele hulp. De gemeente werkt intensief samen met zorg- en hulpverleningsinstanties, andere overheden, en met instanties die betrokken zijn bij onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.
  3. Participatiewet (werk en inkomen). Met de Participatiewet wil het kabinet iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen weer mee te doen in de samenleving. Op het gebied van bijstand en hulp bij het zoeken naar werk is sinds januari 2015 ook veel veranderd. Gemeenten gaan vanaf 1 januari 2015 uit van wat mensen wél kunnen en gaan daar een grote rol in spelen.
  4. Passend onderwijs. Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Schoolbesturen zijn er voor verantwoordelijk de kinderen met een handicap, stoornis of gedragsproblemen – die extra ondersteuning nodig hebben – een passende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt daarbij is regulier onderwijs met extra begeleiding, en anders gaan kinderen naar het speciaal onderwijs. Gemeente en het onderwijs werken hier samen aan, omdat het gaat om kinderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit is geregeld in de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan.

Meldpunt voor problemen, zorgen en opmerkingen

2015 is een overgangsjaar waarin veel mensen met veel veranderingen geconfronteerd worden. De gemeente Velsen heeft besloten tot een zogenaamde zachte landing. Dat houdt in dat mensen die al zorg kregen de zorg in 2015 en 2016 zo veel mogelijk houden en dat veranderingen geleidelijk worden doorgevoerd, zodat u zo min mogelijk last en onzekerheid ervaart. Toch kunnen mensen tegen problemen of belemmeringen aanlopen of zijn mensen extra bezorgd. Daarnaast krijgen we meldingen dat niet iedereen de zorg krijgt waarop men recht denkt te hebben. Ook zijn hulpbehoevenden bezorgd over de eigen bijdrage voor de hulpmiddelen, die soms hoger lijkt dan de kostprijs van die middelen, zoals onlangs in de IJmuider Courant stond. Velsen Lokaal wil graag een beeld krijgen van die problemen en zorgen en heeft daarom een digitaal meldpunt opgezet. U kunt zich bij Velsen Lokaal melden met allerlei problemen, opmerkingen en zorgen, maar uiteraard ook met positieve berichten over de gemeente. Afhankelijk van de melding kunnen wij eventueel actie ondernemen richting het college van B&W.

meldbutton

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *