Vertrek directeuren verbonden partijen gemeente Velsen

Wat zijn de gevolgen?

Velsen Lokaal vraagt aandacht voor het vertrek en/of het op non-actief stellen van een aantal leidinggevenden van organisaties, die verbonden zijn met de gemeente Velsen, zogenaamde verbonden partijen. En dat dit allemaal binnen een tijdsbestek van een half jaar is gebeurd. Op dit moment heeft de raad kennis van HVC (bedrijf dat ons afval ophaalt en verwerkt), Stadsschouwburg Velsen/Kunstencentrum, IJmond Werkt!, Stichting Welzijn Velsen en het Recreatieschap Spaarnwoude.

Raadsvragen aan college van B&W Velsen

Velsen Lokaal wil van het College weten of er nog meer organisaties kampen met grote organisatorische problemen en of het College voldoende betrokkenheid heeft getoond bij deze ingrijpende beslissingen. En natuurlijk ook de vraag of deze kwesties financiële gevolgen hebben voor de gemeente door extra inhuur van interimmers, wachtgelden, vertrekbonussen en dergelijke.

Raadslid Marianne Vos heeft de volgende vragen aan het College gesteld:


Vraag 1

Is het College het eens met Velsen Lokaal dat er een opmerkelijke situatie is waar te nemen, omdat binnen een tijdsbestek van een half jaar bovengenoemde verbonden partijen en door de gemeente gesubsidieerde instellingen kampen met het vertrek van hun leidinggevenden?


Vraag 2

Is het College bekend met andere verbonden organisaties en/of gesubsidieerde instellingen, die kampen met het vertrek van leidinggevenden in de afgelopen periode of komende periode en waarvan de raad tot op heden geen kennis van heeft? Zo ja, bij welke organisaties en instellingen is dat het geval?


Vraag 3

In hoeverre is het College bij elke verbonden partij betrokken of betrokken geweest bij overleg en/of besluitvorming over het vertrek van leidinggevenden en/of bestuurders?

Kan het college correspondentie tussen de gemeenten en de betreffende verbonden partijen en/of gesubsidieerde instellingen, en gespreksverslagen over het vertrek van leidinggevenden en/of bestuurders, over (wijzigingen in) de besturing van de verbonden partijen ter illustratie overhandigen aan de raad?


Vraag 4

In hoeverre heeft het toezien vanuit het College geleid tot het nemen van enige verantwoordelijkheid of handelen binnen deze partijen en organisaties in de directievoering?


Vraag 5

In hoeverre zijn er (financiële) consequenties, voortvloeiende uit het vertrek en/of non-actiefstelling, voor de gemeente en/of verbonden partij (gemeenschappelijke regeling) ontstaan? Te denken valt aan extra inhuur van externe interimmers, wachtgelden, vertrekbonussen of iedere andere vorm van financiële consequenties.


Vraag 6

Het collegebericht nr 44 van 2016 meldt dat het college een onderzoek heeft ingesteld naar de oorzaak en de aard van de financiële problemen van Stichting Welzijn Velsen. Velsen Lokaal wenst hierover zo spoedig geïnformeerd te worden.

Heeft het College ook een onderzoek ingesteld ten aanzien van de Stadsschouwburg/Kunstencentrum en het Recreatieschap Spaarnwoude? Zo ja, wanneer wordt de Raad over deze onderzoeken geïnformeerd? Zo nee, waarom niet en waarom wordt er geen onderzoek ingesteld?

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *