Tag Archief van: HOV

De strijdbijl begraven

De meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen donderdag het referendumverzoek bestemmingsplan HOV tracé afgewezen en ingestemd met de bestemmingsplanwijziging. Velsen Lokaal, Forza IJmond en SP stemden tegen. Het initiatief voorstel van Velsen Lokaal om het referendumverzoek te honoreren haalde ook geen meerderheid.

  • Zoenoffer en handreiking Velsen Lokaal – strijdbijl wordt begraven
  • Politiek slotstuk HOV tracĂ© tegenstellingen

Alleen eventuele juridische stappen van belanghebbenden van het bestemmingsplan kunnen op enig moment nog roet in het eten gooien. Velsen Lokaal beseft echter dat de politieke middelen om het HOV tracé te heroverwegen zijn uitgeput en dat de strijdbijl moet worden begraven om te proberen de verslechterde verhoudingen met coalitiepartijen in de gemeenteraad te verbeteren.
We zullen uitleggen waarom we dat doen, want ook daar staat Velsen Lokaal voor: niet alleen luisteren naar de achterban maar ook verantwoording afleggen over de genomen beslissingen!

Referendumverzoek

referendumverzoekVoor de bespreking van het bestemmingsplan werd het referendumverzoek behandeld. Initiatiefnemers Aad v/d Aar en Bert van Deudekom boden namens de 419 ondersteuners van het inleidend verzoek (minimaal 250 handtekeningen waren nodig) het inleidend verzoek aan burgemeester Franc Weerwind aan. Ter ondersteuning van dit verzoek had Velsen Lokaal een initiatief voorstel om het inleidend verzoek te honoreren ingediend. De coalitiepartijen zetten daar een tegenvoorstel tegenover. De discussie in de raad tussen coalitiepartijen, GroenLinks en CU enerzijds en SP, Forza IJmond en Velsen Lokaal anderzijds werd toegespitst op de regels van de referendumverordening. Een referendum zou niet mogelijk zijn omdat het besluit zijn grondslag zou vinden in het tracébesluit uit 2008. Gewezen werd op het feit dat in mei 2013 alle partijen hebben ingestemd met de nieuwe referendumverordening en dat die afspraak nagekomen moet worden. De PvdA vond het nodig om te verkondigen dat raadsleden zich horen te schamen als ze dat niet willen doen. Daardoor ontstond een felle discussie tussen Karel Ockeloen (PvdA) en Bram Diepstraten. Uiteindelijk resteerde een verschil van inzicht over de interpretatie van de regels. Velsen Lokaal, Forza IJmond en SP concludeerden dat de regels en hogere wetgeving wel degelijk een referendum over het bestemmingsplan HOV tracé mogelijk maken, maar dat de wil (of durf?) ontbreekt om een referendum te organiseren. Helaas zal onduidelijk blijven wat nu het daadwerkelijke maatschappelijke draagvlak voor de bestemmingsplanwijziging en voor het HOV tracé is.

Bestemmingsplan HOV tracé

Door het afwijzen van het referendumverzoek kon het bestemmingsplan inhoudelijk behandeld worden. Door de SP werd een aantal moties en amendementen ingediend die als doel hadden de Troelstraweg en kruisingen van de busbaan met verkeerswegen veiliger te maken. Ondanks steun van Velsen Lokaal en Forza! IJmond haalden deze amendementen en moties het niet. De motie van de CU om groen langs de oude spoorbaan te compenseren haalde het wel. Uiteindelijk stemden alleen Velsen Lokaal, Forza IJmond en SP (in totaal 11 zetels) tegen de bestemmingsplanwijziging. Uiteraard zijn we teleurgesteld over dit besluit na jaren van strijd tegen het HOV tracé.

Politiek gezien is dit echter wat Velsen Lokaal betreft het slotstuk van jarenlange meningsverschillen en tegenstellingen. Bram Diepstraten zelf, oud woordvoerder van de groep tegenstanders, sprak uit dat dit voor Velsen Lokaal het moment is om de strijdbijl te begraven. Dit betekent niet dat we van mening zijn veranderd. Het betekent alleen dat wij beseffen dat we ons streven om het tracé te heroverwegen niet meer kunnen bereiken en dat voortzetten van die strijd geen zin meer heeft. Het besef is gekomen dat de politieke middelen om het HOV tracé te heroverwegen zijn uitgeput. Dan komt een moment dat je je verlies moet nemen en het besluit zoals dat donderdag is genomen, zult moeten aanvaarden en respecteren.

Uiteraard vinden wij het teleurstellend dat we juist door ons standpunt in dit belangrijke onderwerp kennelijk niet ‘bestuursrijp’ werden gevonden door de nu gevormde coalitie. Nu de meerderheid met het bestemmingsplan HOV tracĂ© heeft ingestemd, is het echter tijd om verder te gaan. Ons verkiezingsprogramma biedt meer dan voldoende aanknopingspunten om juist wel samen te werken met de coalitie. Ook dat is verantwoordelijkheid nemen.

bijlStrijdbijl

Daarom hebben we nu voorgoed de politieke HOV strijdbijl begraven en is dit het moment om het verleden te laten rusten en het meerderheidsbesluit te aanvaarden en te respecteren. De coalitiepartijen kunnen dit beschouwen als een zoenoffer en als een teken van bereidheid om met respect voor personen en elkaars politieke standpunten en idealen met elkaar verder te werken aan de toekomst van Velsen. Onze achterban maar ook politieke tegenstanders zullen weten dat dit een groot offer is. Daar hoort wel wat tegenover te staan. Want waar meerderen vechten hebben meerderen schuld. Dat besef moet ook bij de andere partijen doordringen. Wij hopen dan ook dat andere partijen net als wij openlijk afscheid van dat verleden zullen gaan nemen. Wij verwachten een andere houding van de coalitiepartijen die gebaseerd is op respect en samenwerking. We verwachten dat ook met meningen en ideeën van oppositiepartijen rekening wordt gehouden. Democratie is namelijk niet het recht van de meerderheid, maar bestuur op basis van meerderheidsbesluiten die ook recht doen aan meningen en belangen van minderheden.

Als we dit met elkaar kunnen afspraken en als de coalitiepartijen dit zoenoffer aanvaarden, kunnen we echt werken aan de toekomst van Velsen en haar inwoners.

Initiatief raadsvoorstel referendum HOV tracé

Zoals vorige week al aangekondigd heeft Velsen Lokaal een initiatief raadsvoorstel ingediend om het inleidend referendumverzoek voor een referendum over het bestemmingsplan HOV tracé te honoreren.  Lees meer

Samenvatting sessie en raadsvergadering 15 mei 2014

Het was een opmerkelijke avond, eerst een sessie met bijna 20 insprekende Velsenaren over Hoogwaardig Openbaar Vervoer Velsen en daarna de kortste raadvergadering ooit, in nog geen half uur werd de agenda met nog geen 10 punten afgerond. Lees meer

HOV Velsen: Velsen Lokaal stelt opnieuw raadsvragen

Vandaag heeft Velsen Lokaal opnieuw raadsvragen over HOV Velsen gesteld aan het college van B&W van Velsen. Aanleiding voor deze vragen zijn geweest: de discussiebijeenkomst over HOV Velsen in het Witte Theater, de laatste voortgangsrapportage van het projectbureau HOV Velsen en de brief van het wijkplatform Santpoort-Noord aan de raad en het college over het besluit om geen extra HOV halte in Santpoort-Noord te plaatsen. Lees meer

Oproep: Onderteken het referendumverzoek bestemmingsplan HOV tracé

Drie Velsense stichtingen verenigd in het Referendum Comité voor HOV over Bus 75 tracé willen opnieuw een referendum aanvragen. Dit keer niet over het HOV in het algemeen maar over het bestemmingsplan HOV tracé waarover de gemeenteraad in de loop van juni een besluit wil nemen. Het gaat om de Stichting Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg, de Stichting Dorpsraad Driehuis en de Stichting Visie & Analyse.

Velsen Lokaal steunt dit initiatief en roept voor- en tegenstanders van het HOV tracé op om het zogenaamde inleidend verzoek voor een referendum te ondersteunen. Dit kan door een handtekeningenlijst te tekenen. Dit moet wel op het gemeentehuis gebeuren. In de publiekshal staan zuilen waarop een speciale selectiebutton voor het referendumverzoek is geplaatst. Als u die knop selecteert, krijgt u een bon waarmee u bij de publieksbalie wordt opgeroepen. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. Houd er ook rekening mee dat alleen kiesgerechtigde inwoners van Velsen het verzoek kunnen ondertekenen.

ijc-hov

Artikel IJmuider Courant

Persbericht van het Referendum Comité

“Vanaf maandag 12 mei 2014 kan iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Velsen een inleidend verzoek ondertekenen tot het houden van een referendum over het bestemmingsplan HOV tracĂ©. De inwoners dienen hiervoor, met een legitimatiebewijs, tijdens openingstijden naar het gemeentehuis te gaan. Bij de receptie/balie liggen de betreffende lijsten gereed ter ondertekening. Op de zuilen waar bezoekers van het gemeente service centrum  hun komst kunnen melden, is een knop ‘referendumverzoek’ gemaakt. De mogelijkheid tot het ondertekenen van het inleidend referendum verzoek loopt waarschijnlijk door tot en met 27 mei.

Drie stichtingen, verenigd in het Referendum ComitĂ© voor HOV over bus 75 tracĂ©, die het initiatief hebben genomen om de gemeenteraad van Velsen te vragen om over het Bestemmingsplan HOV tracĂ© een referendum te houden, dienen uiterlijk 1 week vóór de definitieve besluitvorming – waarschijnlijk op 5 juni – een ‘inleidend verzoek’ te overleggen, met minimaal 250 handtekeningen ter ondersteuning. De inzet van het referendum is kort maar krachtig. U bent vóór of tĂ©gen de genoemde  wijziging van het bestemmingsplan! Dit maakt dat zowel vóór- als tegenstanders met hun handtekening onder het inleidend referendumverzoek kunnen zetten. Daarna is het aan de gemeenteraad om de volgende stap te kunnen nemen.

De drie stichtingen zijn: Stichting Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg, Stichting Dorpsraad Driehuis en Stichting Visie & Analyse. Deze initiatiefnemers vinden het jammer dat in de nieuwe referendumverordening van 2013 geen uitzondering is gemaakt in het ‘brengmodel’ van handtekeningen voor ouderen en minder valide mensen, door voor hen de mogelijkheid van digitale ondertekening met Digid open te stellen. Een gemiste kans, zo lijkt het.

Gelet op deze ultieme uitdaging voor zowel het college, de gemeenteraad als uiteraard de stemgerechtigde inwoners is het referendum een kans om via een andere democratische weg voor eens en altijd dit het dispuut over de voor en tegens van het bestemmingsplan HOV tracĂ© te slechten. Dit zou een begin van echte burgerparticipatie kunnen zijn.”

De kracht van de Velsense samenleving – bewonersbijeenkomsten Lange Nieuw en HOV

Velsen Lokaal was gisterenavond als toehoorder aanwezig bij twee bewonersbijeenkomsten die in totaal door bijna 80 inwoners van Velsen zijn bezocht. De eerste bijeenkomst in buurthuis de Brulboei werd georganiseerd door de samenwerkende belangengroepen tegen het HOV tracé en ging over een nieuw referendumverzoek en over het bestemmingsplan HOV tracé. Lees meer

HOV Velsen maakt onverminderd veel emoties los

Gisterenavond vond in een vol en rumoerig Witte Theater de langverwachte discussie bijeenkomst over HOV Velsen plaats tussen raads- en statenleden en vertegenwoordigers van de belangengroepen tegen het HOV tracĂ©. Het Witte Theater was afgeladen met politici, tegenstanders en ‘slechts’ enkele voorstander van het HOV tracĂ©.

‱ Beryl Dreijer (debatwinnaar van deze avond) van Forza! IJmond: ‘Tegenstanders beter ‘gewapend’ met argumenten dan voorstanders’
‱ Terechtwijzing vanuit het publiek: ‘biertje’ voor Henk Wijkhuisen (D66), negeren signalen burgers tijdens verkiezingscampagne: ‘Burger zou lui achterover zitten met biertje en niet opletten’
‱ VVD Velsen vond 200 man ‘overdreven’ om te spreken van ‘het volk is woest’ (uitspraak van Jelle Dijkstra), getallen zijn kennelijk rekbaar begrip, als grote verliezer wel zelf winnaar willen spelen
‱ Lees ook artikel IJmuider Courant (en vooral de reacties)

hov-tracewoestDeze discussie werd georganiseerd naar aanleiding van de petitie van tegenstanders van het HOV tracé die door ruim 2500 mensen is getekend en in september 2013 is aangeboden aan de gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland. De belangrijkste conclusie van de avond is dat de politieke macht in Velsen en Noord-Holland lijnrecht tegenover een grote groep inwoners is blijven staan en dat de argumenten van tegenstanders maar niet tot deze machthebbers willen doordringen.

Thema’s

Tijdens de discussie avond, die overigens uitstekend was georganiseerd door het projectbureau HOV Velsen, kwamen 3 thema’s aan bod die vooraf werden gegaan door een korte presentatie van gemeentelijke en provinciale ambtenaren. In groepen van 6 (2 Statenleden, 2 raadsleden en 2 leden van belangengroepen) werd vervolgens aan statafels gediscussieerd. Bij de aftrap werd al gauw duidelijk dat de staten- en raadsleden het niet gemakkelijk zouden krijgen. Vanuit het publiek kwamen meteen emotionele en vurige reacties voorzien van kritische vragen over nut en noodzaak, over de neveneffecten van de busbaan en over de politieke processen.

Waarom R-Net en HOV Velsen?

Bij het thema ‘Waarom R-Net en HOV Velsen’ werd uitgebreid stil gestaan bij de betrouwbaarheid, snelheid, punctualiteit en het comfort van HOV. Door de belangengroepen werd nog eens duidelijk gemaakt dat niemand tegen HOV is, maar dat de discussie gaat over het tracĂ©. R-Net zou een hogere betrouwbaarheid, hogere snelheid en betere punctualiteit kennen. Die eigenschappen zijn echter niet zo vanzelfsprekend als de provincie ons wilde doen geloven. De reiziger beoordeelt de R-Net verbinding Zuidtangent tussen Haarlem en Amsterdam Bijlmer niet veel beter en op sommige punten zelfs slechter dan het overige busvervoer in de regio Haarlem/IJmond.

onderzoekhov

Klanttevredenheidscijfers busvervoer KVVP 2013

Door de beperkte reistijdwinst van 2 minuten op het tracé IJmuiden-Haarlem zal de gemiddelde reiziger geen significant tijdvoordeel hebben in HOV Velsen. Naar verwachting zal de reiziger de reissnelheid dus niet veel beter gaan beoordelen.

Ook de frequentie van HOV Velsen zal niet hoger liggen dan nu. Kortom: R-Net zal in Velsen niet de beloofde zegen brengen. Vanuit het publiek kwamen dan ook vragen over de zin en onzin van de busbaan. Die werden door de statenleden vooral beantwoord met een verwijzing naar coalitieakkoorden in de provincie en naar de collegevorming in Velsen. ‘We hebben nu eenmaal die afspraken gemaakt en daar moeten we ons aan houden. HOV Velsen is een investering in goed openbaar vervoer in Velsen’. Daarop kwamen uiteraard reacties uit het publiek dat er met het huidige OV niet veel mis is.

Alleen de politici Beryl Dreijer (Forza!-IJmond) en Gerko Buist (SP Velsen) beaamden de kritiek vanuit het publiek. Beryl riep bestuurders en politici vooral op met de kennis van vandaag te reflecteren op de eerder genomen besluiten. ‘Als u zo overtuigd bent van uw plannen en van de effecten in de toekomst, wat is er dan mis met het herijken van een business case om te kijken of we nog wel op de goede weg zitten en zo alle tegenstanders de mond te kunnen snoeren?’

Tracékeuze en bijbehorende kosten

velsenBij het tweede thema ‘TracĂ©keuze en bijbehorende kosten’ ontspon zich een interessante maar ook bizarre discussie met D66 Statenlid Andries Tijssens en PvdA raadslid Karel Ockeloen (foto) in de ‘hoofdrol’. Die laatste is na de verkiezingen met hakken over de sloot weer in de gemeenteraad teruggekeerd, maar oreerde gisteren als een ‘arrogante wethouder’ op het podium zonder echt te luisteren naar het publiek.

Tijssens leek een opening te bieden voor wijziging van het HOV tracĂ© door te zeggen dat als het gemeentebestuur van Velsen tot andere inzichten en besluiten zou komen, dan de gedeputeerde Elisabeth Post uiteraard naar die andere afweging zou luisteren. Ockeloen boorde de hoop van het aanwezige publiek gelijk de grond in, door te verwijzen naar eerdere besluiten in Velsen en met vele omslachtige uitspraken het besluit uit 2008 te verdedigen. Zelfs na ingrijpen van de gespreksleider kakelde Ockeloen op zeer gĂȘnante wijze verder. Velsen Lokaal raadslid Nathanael Korf onderbouwde nog eens zorgvuldig waarom Velsen Lokaal blijft pleiten voor een heroverweging van het tracĂ©besluit.

Effect van HOV Velsen op de omgeving en het verkeer

Het laatste thema ging over de ‘negatieve effecten van de busbaan op de omgevingen en op de verkeersveiligheid’. Een hoofdrol speelde de busbaan door de Troelstraweg. De gevreesde effecten van de busbaan op de veiligheid van schoolkinderen zorgde voor emotionele vragen uit het publiek. Ook deze reacties werden gebagatelliseerd door Statenleden en door VVD-raadslid Jeroen Verwoort, die de fout maakte te laten doorschemeren dat hij de situatie ter plekke niet kende. Dat zorgde voor olie op het vuur. Hij gaf dat echter onomwonden toe en verdedigde zichzelf door te zeggen dat je als raadslid onmogelijk alle details kunt weten en moet kunnen uitgaan van de deskundigheid van ambtenaren (?!?!?!?!).

Verder kwam nog de vraag aan de orde of er geen referendum zou moeten worden georganiseerd. Daarop reageerde D66 Statenlid Hein Struben door te concluderen dat de gehouden verkiezingen het referendum waren. Dat kwam hem op hoongelach te staan. Ondertussen is duidelijk geworden dat een groot aantal tegenstanders opnieuw een referendumverzoek voorbereiden.

Coalitieakkoorden in beton gegoten

Vanuit de politieke coalities is duidelijk geworden dat er geen enkel begrip bestaat voor de bezwaren van inwoners. Men verschool zich tijdens de discussie achter politieke procedures, coalitieakkoorden en achter een dubieuze interpretatie van de verkiezingsuitslag in Velsen. Het college in Velsen is daarentegen geen juiste afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Uiteindelijk bleef een toepasselijke observatie van iemand uit het publiek over: “Provinciale Staten zegt open te staan voor een andere afweging van het gemeentebestuur in Velsen.

Vertegenwoordigers uit de gemeenteraad van datzelfde gemeentebestuur zijn het echter niet eens over de vraag of er een andere afweging moet komen, maar omdat de coalitiepartijen in Velsen het HOV tracĂ© zonder blikken of blozen blijven steunen en daarbij verwijzen naar provinciale besluiten, zitten we in een vicieuze cirkel waar je niet uitkomt.” Beryl Dreijer kwam tot de conclusie dat de coalitieakkoorden in beton gegoten zijn. In dit kader is nog een andere constatering te doen. Wethouder Ronald Vennik (PvdA) heeft vorig jaar bij verschillende gelegenheden laten optekenen dat de provincie met schadeclaims zou komen, als de gemeente het HOV tracĂ© zou willen wijzigen. Die uitspraken blijken na gisterenavond niet correct te zijn. Statenleden gaven namelijk overduidelijk ruimte aan het gemeentebestuur om een zelfstandige afweging te maken. Overigens heeft gedeputeerde Elisabeth Post dit al eerder aangegeven.

LGV opvallend afwezig in discussie

LGV politici waren verstopt achter in de zaal aanwezig maar bleken zo laf om niet deel te nemen aan de discussie. Onder het publiek zullen ongetwijfeld LGV stemmers geweest zijn. LGV is volgens eigen zeggen altijd duidelijk geweest, nl. HOV door de kern van Driehuis en niet er omheen. Dat standpunt staat nog steeds op de eigen website. Ook zijn nog duidelijke anti-HOVtracĂ© reacties van LGV’ers op twitter en op de eigen site te vinden. LGV heeft de kiezer flink wat uit te leggen, maar durfde dat gisteren duidelijk niet aan. Mogelijk wel in een (nog komend) debat over het coalitieakkoord in Velsen. De kiezer verdient die uitleg, want zonder LGV, dat altijd tegenstander was van het HOV tracĂ©, was dit college er namelijk niet gekomen.

Andere conclusies

Telefonisch en via mail heeft Velsen Lokaal veel reacties en conclusies vanuit het publiek op de discussie bijeenkomst vernomen. Samengevat zijn deze conclusies.

  • De gemeente Velsen heeft gekozen voor samenwerking met de provincie niet omdat zij een verbeterd openbaar vervoer wil, maar omdat zij met de bijdrage van de provincie allerlei projecten kan financieren. De gemeente is bereid om daarvoor zelfs een verslechtering van het openbaar vervoer te accepteren.
  • Er is vrees dat men de mogelijkheid creĂ«ert om in de toekomst toch een weg over het spoor te hebben als de bus niet oplevert wat men ervan had gehoopt. Dan heeft de gemeente met provinciaal geld toch een autoweg verkregen.
  • De provincie wil wel aanpassingen doorvoeren mits het initiatief van de gemeente komt.

Velsen Lokaal zal het HOV project zeer kritisch blijven volgen en beraadt zich momenteel op het inzetten van verschillende politieke instrumenten. Wat Velsen Lokaal betreft gaat er geen spade in de grond voor de vrij liggende busbaan zolang er een brede maatschappelijke ontevredenheid heerst over de wijze waarop dit project wordt uitgevoerd.

Velsen Lokaal ondubbelzinnig duidelijk over HOV tracé

De geruchtenstroom rondom HOV blijft helaas tot op Ă©Ă©n dag voor de verkiezingen aanhouden. Om alle mogelijke ruis en onduidelijkheid te voorkomen, willen wij nog Ă©Ă©n keer een paar onderdelen van onze visie verduidelijken.

‱ Informatie in 2010 was gebrekkig
‱ Velsen Lokaal professionaliseert door gewoon met argumenten terug te komen op meningen uit het verleden, dat is geen bedrog, maar realisme aan de hand van gewijzigde omstandigheden
‱ Verzoek tot heroverwegen betekent samen de situatie nog eens bekijken
‱ Ronald Vennik (PvdA) had HOV zoveel makkelijker kunnen verkopen

poster-vl-2014

Onze oppositie is altijd primair gericht geweest op het voorkomen van de peperdure ondertunneling en de vrije busbaan over het oude spoor. Lijsttrekker Ronald Vennik (PvdA) verwoordde afgelopen zaterdag in de IJmuider Courant dat de ondertunneling van het tracĂ© al vast zou staan. Er zou echter ‘slechts’ sprake zijn van een eis van de Nederlandse Spoorwegen. Zij stellen geen gelijkvloerse kruisingen meer te willen toestaan. Velsen Lokaal wil dit standpunt bevechten en daarmee een (groot) deel van de ca. 35 miljoen euro besparen, welke wellicht (deels) ten goede zou kunnen komen aan het herstel van een mogelijke bootverbinding tussen Velsen en Amsterdam (ook HOV).

Een ander punt, dat in het geruchten circuit hardnekkig lijkt te zijn, is onze visie uit 2010 op een mogelijke rondweg langs Driehuis. In die tijd stelden we met de toenmalig gebrekkige kennis dat bij ‘het niet doorgaan van het HOV project’ we dan toch maar wel een mooie rondweg zouden hebben om Driehuis heen. Met de huidige kennis weten we dat die weg nooit gerealiseerd zal worden, omdat die weg alleen door de provincie wordt betaald als ook daadwerkelijk de bus erop gaat rijden. We worden bij herhaling gewezen op de gedachte die we toen hadden. Dat hoort bij de retoriek van de verkiezingen. Maar het staat voor ons vast dat we die gedachte thans niet meer hebben: een rondweg voor autoverkeer komt er dus wat ons betreft niet.

Tot slot, veel van de deelprojecten worden al uitgevoerd. Het vernieuwen van de Kromhoutstraat en de Planetenweg zijn onderdelen van het HOV project. Ondanks het feit dat de verkeersbewegingen rondom de Lange Nieuwstraat nog worden besproken, zal ook hier een deel van de kosten van de infrastructuur worden betaald door de provincie met het doel HOV een snelle doorgang te verlenen. Maar ook over dit stukje is het laatste woord nog niet gezegd. Voor een aantal delen van het tracĂ© moet nog besluitvorming plaatsvinden en nieuwe bestemmingsplan worden vastgesteld. Daarover gaat de nieuwe gemeenteraad een besluit nemen. Wat Velsen Lokaal betreft is er dus nog voldoende ruimte om delen van het tracĂ© te wijzigen om zo (mogelijk) asfalt over de oude spoorbaan te voorkomen. Daarop zijn onze inspanningen altijd gericht geweest en zullen daarop ook gericht blijven. Echter het woord ‘heroverwegen’ betekent niet hetzelfde als ‘zomaar afblazen’.

Als u wilt dat we over al deze onderwerpen onze visie duidelijk moeten laten horen en als wilt dat we deze visie realiseren, stem dan morgen op Velsen Lokaal

Column Nathanael Korf: ‘Ben ik nou zo slim, of zijn zij nou zo dom?’

Deze gevleugelde uitspraak van Louis van Gaal geeft precies het gevoel weer van het in grote getale aanwezige publiek bij de informatieavond over de herinrichting van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden.

‱ Extreem weinig belangstelling vanuit de politiek

bijeenkomstDe plannen werden gepresenteerd in het Tata Steel stadion door 2 ambtenaren van de gemeente Velsen. De wethouder van verkeer (Ronald Vennik – PvdA) schitterde door afwezigheid. Onder de aanwezige toehoorders bevonden zich omwonenden van de Lange Nieuwstraat, maar vooral ook veel ondernemers. Juist deze groep leek volkomen te zijn vergeten door de bedenkers van de plannen. Overigens zijn zij niet de enige. Alleen het HOV project heeft echt ‘baat’ bij deze plannen.

Alle noord-zuid verbindingen die uitkomen op de Lange Nieuwstraat worden (gedeeltelijk) afgesloten voor autoverkeer. Dit resulteert in sluipverkeer door straten die hier niet op berekend zijn, rare manoeuvres om niet helemaal naar de rotonde te hoeven rijden als je toevallig linksaf wilt vanaf de Kennemerlaan en een strop voor ondernemers die hun winkel aan een straat hebben die wordt afgesloten.

Het doel heiligt de middelen lijkt het motto te zijn geweest, want het belangrijkste is dat de HOV bus ruim baan heeft en vooral niet wordt vertraagd. Dat er daarmee voor fietsers een gevaarlijke situatie ontstaat bij de aansluiting op de Troelstraweg wordt voor lief genomen. Alle scholieren die hier langs komen moeten maar goed opletten, zebra’s verdwijnen en voetgangers moeten dus gebruik maken van de verkeerslichten. Dat er hierdoor een enorme verkeersophoping ontstaat voor de auto’s is kennelijk niet belangrijk. Een rotonde had een voor de hand liggende oplossing geweest op het kruispunt Zeeweg/ Lange Nieuwstraat. Maar aar past een HOV bus niet langs en daarbij loopt deze dan weer een ‘minuut’ vertraging op.

Positief

Zijn er dan geen  positieve punten te noemen? Toch wel. Het opsplitsen van het twee-richting fietspad aan de noordkant naar Ă©Ă©n fietspad aan de zuid-kant en Ă©Ă©n aan de noordkant biedt meer veiligheid. De pleinen meer een ‘plein-karakter’ geven, inclusief de rijweg van de Lange Nieuwstraat is ook een mooie oplossing en de hele Lange Nieuwstraat krijgt een kwalitatieve impuls!

Maar helaas verdwijnt in deze plannen het meeste geld in oplossingen voor de Lange Nieuwstraat waar niemand op zit te wachten en waarmee enkele van de huidige verkeersproblemen alleen maar worden verschoven naar kleine straten die hier niet op zijn berekend. Het is tijd voor een integrale aanpak van al dit soort problemen! Niet alleen kijken naar een bus-tracé, maar een totaaloplossing verzinnen waar Velsen echt wat aan heeft en die verder kijkt dan één stukje weg.

Op 19 maart kunt u ons helpen het verschil te maken!