Gemeentelijk festival van de cijfers

De afgelopen weken stonden in de gemeenteraad van Velsen heel nadrukkelijk in het teken van de cijfers in de Gemeente Velsen. En dan gaat het niet over groep B van het FIFA Wereld Kampioenschap.¬†Nee, het gaat over de financi√ęle resultaten over 2013, de realiteit van 2014 en de plannen voor 2015.

Wat kunnen inzichten toch verschillen! Natuurlijk was het resultaat van 2013 niet echt verkeerd, maar er zijn beslist wel wat opmerkingen te maken die verder zouden moeten gaan dan het maken van enige kanttekeningen.

De politieke partijen zijn blijkbaar zeer tevreden en het roerend eens, dat het met Velsen wel goed zit op het gebied van de financi√ęn. Dat gevoel is ook wel te verklaren, want als je het idee hebt dat je goed bezig bent, is zelfvertrouwen een kwaliteit.¬†Zo verleng je de ingeslagen weg met vier jaar om de plannen volledig tot uitvoer te brengen.¬†Ook in financieel opzicht zal er meer van hetzelfde te signaleren blijven.¬†Hier schuilt toch een gevaar, laat het zelfvertrouwen niet tot overmoed leiden.

Meer dan ooit is een hele strakke financi√ęle huishouding een vereiste.¬†De verantwoordelijken zijn goed bezig en maken vorderingen, bijvoorbeeld waar het de decentralisaties aangaat. Maar we willen zo graag gerustgesteld worden, dus toon hier ook het zelfvertrouwen en kom met een tussentijdse rapportage en presenteer de vorderingen.

Te constateren valt dat Velsen Lokaal nog steeds alleen staat bij sommige, zeer relevante, onderdelen in de financi√ęle schermutselingen van de gemeente.
Toch zal Velsen Lokaal met geduld, kritisch, de discussie aan moeten blijven gaan.¬†Steeds onder de aandacht blijven brengen wat de prioriteiten moeten zijn, niet verzaken, maar ook niet frustreren. Ook Velsen Lokaal bulkt van het zelfvertrouwen en dat zal ge√ęxploiteerd moeten worden.

Verantwoord vooruit kan alleen maar door samen sterk te zijn. Velsen Lokaal hoort daarbij: die conclusie moet zij laten trekken.

Groepsknuffel gaat nog wat te ver

Het zal niemand verbazen dat een groepsknuffel binnen een aanvankelijk beschadigde relatie na de verkiezingen voor Velsen Lokaal nog wat ver gaat. Natuurlijk zal ook Velsen Lokaal, net zoals alle andere oppositiepartijen weer de geschikte vorm moeten zoeken om binnen het dualisme te kunnen functioneren. Lees meer

Samenvatting raadsessies 21 mei 2014

Vier onderwerpen stonden op de agenda voor de vergadering van 21 mei: Bestemmingsplan HOV Tracé, Grondwaterstand Velsen-Noord, WMO Velsen en Coalitie akkoord 2014-2018. RTVSeaport tekende de onderstaande samenvatting op.
Lees meer

Bestemmingsplan HOV Tracé Рsessies 15 en 21 mei

Afgelopen woensdagavond vond de sessie plaats over het bestemmingsplan HOV tracé. Een week eerder werd een speciale sessie georganiseerd ten behoeve van 20 insprekers. De tijd en moeite die deze mensen in hun voorbereiding en aanwezigheid hebben gestoken en hun concrete inbreng hebben tot nu toe helaas weinig effect gehad. De behandeling van het bestemmingsplan HOV tracé op 5 juni aanstaande in de raadsvergadering is het politieke slotstuk van een lange periode waarin het HOV project veel gemoederen heeft losgemaakt.
Lees meer

Samenvatting sessie en raadsvergadering 15 mei 2014

Het was een opmerkelijke avond, eerst een sessie met bijna 20 insprekende Velsenaren over Hoogwaardig Openbaar Vervoer Velsen en daarna de kortste raadvergadering ooit, in nog geen half uur werd de agenda met nog geen 10 punten afgerond. Lees meer

Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Vorige week donderdag vond de eerste raadssessie plaats met de kersverse LGV wethouder Floor Bal. Hij verdedigde het voorstel om zonnepanelen op bepaalde gemeentelijke gebouwen te plaatsen en een pilot te starten met zonnepanelen op scholen prima. Eerlijk gezegd was zijn optreden verfrissend. Bal presenteerde zich als een zeer toegankelijke wethouder die goed luisterde naar alle vragen en opmerkingen. Dat niet alle antwoorden Velsen Lokaal konden bekoren deed aan zijn optreden niets af.

‚ÄĘ Velsen Lokaal voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

panelenAan de raad wordt gevraagd om ‚ā¨ 415.000,- vrij te maken om zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijke gebouwen. Dat is veel geld, maar dat geld zal ruim worden terugverdiend door besparing op de energiekosten.

Velsen Lokaal staat sympathiek tegenover alle initiatieven die voor een duurzamer energiegebruik gaan zorgen, nog los van het geld dat met gebruik van duurzame energiebronnen kan worden bespaard. Ook vindt Velsen Lokaal dat de overheid een actieve en zichtbare rol moet spelen en een voorbeeldfunctie moet geven bij duurzame energieopwekking. Daarom heeft Velsen Lokaal al eerder zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen gepropageerd en ingestemd met dit onderdeel van de perspectiefnota 2013. Dus Velsen Lokaal vindt het een goed idee als gemeentelijk vastgoed en scholen worden voorzien van zonnepanelen.

Enkele kritiekpunten en zorgen

Ondanks de lof van alle raadsfracties over het voornemen, heeft Velsen Lokaal wel enkele zorgpunten geuit in het bijzonder over de business case, de betrokkenheid van de energiecoöperatie Energiek Velsen en over de risico’s.

  • Hoe re√ęel zijn de verwachte opbrengsten? Rekenen we ons niet te rijk? Denk bijvoorbeeld aan hogere onderhoudskosten aan daken, denk aan de schoonmaakkosten van zonnepanelen dicht bij de kust i.v.m. meeuwenpoep, nesten en roet van Tata Steel en verkeer. Denk aan brandveiliger maken, etc. etc. De wethouder gaf aan dat met deze kosten rekening is gehouden bij de berekeningen.
  • Velsen Lokaal vindt het onjuist om eerst een krediet te verlenen en pas daarna de financi√ęle consequenties via de 1e bestuursrapportage te verwerken. Bal reageerde door aan te geven dat de opbrengsten nog moeilijk kunnen worden geschat. Die hangen af van de ontwikkeling van de energieprijzen.
  • Velsen Lokaal vindt het bijvoorbeeld belangrijk om nu al principe besluiten te nemen over hoe de financi√ęle opbrengsten worden gebruikt. Gebruiken we dat bijvoorbeeld om nieuwe duurzaamheidsprojecten op te starten of om de schuldenlast terug te dringen. Een doorkijk naar mogelijke bestedingen zou mooi zijn. Helaas zal die doorkijk er (nog) niet komen.
  • Met het voorstel wordt beoogd om bij te dragen aan het energieakkoord en aan het halen van lokale klimaatdoelstellingen. Velsen moet in 2015 wat betreft huishoudens energieneutraal zijn. Velsen Lokaal mist in het voorstel de mate waarin de aan te schaffen zonnepanelen bij zullen dragen aan deze doelstellingen. Met andere woorden, hoeveel zonnepanelen of andere duurzame energiemiddelen moeten ingezet worden om de klimaatdoelstellingen te halen?

De wethouder antwoordde dat de panelen slechts voor een klein deel bijdragen aan de verduurzaming van het energiegebruik in Velsen. Hij gebruikte de vergelijking dat een windmolen voor 1000 zonnepanelen staat. Velsen Lokaal had liever gezien dat er een concreet effect wordt aangegeven, bijvoorbeeld in een vertaling naar hoeveel huishoudens jaarlijks van energie kunnen worden voorzien met deze hoeveelheid panelen.

  • Als enig risico is het financi√ęle aspect beschreven. Risico‚Äôs zijn echter niet alleen de onzekerheden van de energieprijzen, maar ook te laag ingeschatte exploitatielasten van de panelen en van de gebouwen. Naast de financi√ęle risico‚Äôs bestaan ook technische en veiligheidskundige risico‚Äôs die hadden moeten worden beschreven en voorzien zijn van tegenmaatregelen.
  • De betrokkenheid van Energiek Velsen werd nog eens benadrukt door het inspreken van bestuurslid Joost Kok. Nagenoeg alle partijen onderstreepten het belang van de betrokkenheid van dit prachtige maatschappelijke initiatief. Een goed voorbeeld van de participatiemaatschappij die door het huidige kabinet wordt gewenst.

Samenhangend ‚Äď integraliteit

Velsen Lokaal heeft in haar verkiezingsprogramma en in de campagne aangegeven onderwerpen in samenhang te willen behandelen. Als oppositiepartij zal Velsen Lokaal dan ook voorstellen op die integraliteit toetsen. In dat opzicht haperde er toch iets aan het voorstel voor zonnepanelen. Het voorstel zou volgens Velsen Lokaal als onderdeel moeten worden gezien van een programma dat moet leiden tot een duurzame Velsense samenleving. Velsen zou in 2015 qua aantal huishoudens energieneutraal moeten zijn. Velsen Lokaal mist nu die integrale benadering. Het inrichten van een duurzaamheidsprogramma is volgens Velsen Lokaal van belang.

Duurzaamheidsprogramma

Voor niemand is helder in welke mate met welke maatregelen bijgedragen wordt aan de verduurzaming van het energiegebruik in Velsen en hoeveel dat kost en oplevert. Als het zonnepanelen voorstel één van de onderdelen was geweest van een verduurzamingsprogramma van de gemeente Velsen, had Velsen Lokaal dit voorstel zonder enige kritische noot gesteund. Velsen Lokaal zal het voorstel bij de komende raadsvergadering steunen, maar denkt nog wel na over een motie waarmee zij het college oproept werk te maken van een integraal duurzaamheidsprogramma.

Samenvatting sessies 24 april 2014

Op 24 april werden de eerste raadsbrede sessies gehouden voor de nieuwe gemeenteraad van Velsen. Voor een aantal raadsleden de eerste keer om in discussie te kunnen gaan met hun collega’s.

Centraal stonden twee onderwerpen: zonnepanelen op overheidgebouwen en de digitale sociale kaart (waarvan Peter Stam al eerder verslag deed). Achterliggende stukken zijn te vinden op raad.velsen.nl.

 

Sessie ‘digitale sociale kaart’ en de pilot sociale wijkteams

Donderdagavond heb ik deelgenomen aan de sessie met als agendapunten de presentatie van de digitale sociale kaart en de pilot sociale wijkteams. Gevoed met de informatie die ik de laatste weken heb opgedaan in persoonlijke gesprekken met tal van organisaties en stichtingen binnen het sociale domein heb ik met een kritisch oog/oor gekeken/geluisterd naar de 2 presentaties.

Digitale sociale kaart

Dit is een prachtige omschrijving voor een web-site waarop de burger van Velsen al zijn vragen met betrekking tot het sociale domein beantwoord zou moeten zien. Onder het sociale domein wordt o.a. verstaan: wonen, zorg en welzijn, buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk, cultuur, kinderopvang enz. enz.

De website is na een jaren lange aanloop op 1 april 2014 on-line gegaan onder de naam Hulpwijzervelsen.

hulpwijzervelsenBuiten het feit de site er goed uitziet is het betreurenswaardig dat de site op dit moment nog lang niet voldoet aan datgene waarvoor de site in het leven is geroepen. De site is bij lange na nog niet volledig ondanks toezeggingen daartoe van het college. In de door mij gevoerde gesprekken was dit mij al duidelijk geworden. Op mijn vraag wie de regie voert bij het implementeren van de site Biblionet ID als aanbieder van de digitale sociale kaart of de gemeente Velsen kwam slechts een onduidelijk antwoord nadat de partijen elkaar eerst wat verbaasd hadden aangekeken.

Pilot sociale wijkteams

Om de zorg dichter bij de burger te brengen is er een pilot sociale wijkteams gestart. Hierin werkt de gemeente Velsen samen met Stichting Welzijn, Socius, MEE en Zorgbalans.

De sociale wijkteams zijn straks de spil in de op handen zijnde decentralisaties (1januari 2015) van de zorg. In mijn eerder genoemde gesprekken kwam naar voren dat deze uiterst belangrijke pilot moet worden uitgevoerd binnen de bestaande uren en budgetten van de deelnemende organisaties. Meerderen spraken hun angst uit of dit toereikend zou zijn voor een goede pilot. Wachtlijsten in het bestaande werk of rond de pilot zouden makkelijk kunnen ontstaan.

Omdat beide projecten een 1e indicatie geven van hoe de gemeente Velsen op dit moment omgaat met de op handen zijnde decentralisatie heeft Velsen Lokaal haar zorg uitgesproken over hoe beide projecten thans lopen.

Na de presentaties en de daarop volgende discussies heeft Velsen Lokaal  een drietal concrete voorstellen gedaan, t.w.

  • Een testpanel om te bezien hoe goed/slecht de digitale sociale kaart werkt. Het idee van het testpanel was mede op initiatief van het CDA.
  • Een budget vrij te maken om de pilot sociale wijkteams een zo optimaal mogelijke kans van slagen te geven.
  • Een regelmatige voortgangsnotitie vanuit het college m.b.t. de pilot sociale wijkteams.

Helaas werden alle voorstellen door  wethouder te Beest  (CDA) om uiteenlopende redenen afgewezen.

Te oordelen naar de motivering om de voorstellen af te wijzen doet mij vrezen dat er binnen de gemeente Velsen nog geen goed geregiseerd plan van aanpak ligt m.b.t. de decentralisaties. De zorgen rond de decentralisaties zijn verre van weggenomen. Velsen Lokaal zal de zaken alert en waar nodig kritisch blijven volgen. Wij zullen ons blijvend laten voeden door informatie vanuit het sociale domein en waar nodig informatieve sessies aanvragen rond dit onderwerp.

Jacht op damherten in Velsen

Vanwege de voortdurende  onwil van de gemeenteraad van Amsterdam om aan wildbeheer te doen in het Amsterdamse Waterleidingduin, is er al jaren sprake van overbevolking van dat gebied door damherten.  Met een hek langs de Vogelzangseweg werd getracht emigratie van deze herten te voorkomen, maar al lang zijn er grote groepen herten het gebied ontvlucht.

damhert_in_vizierVanwege dat overschot aan damherten in het Amsterdamse Waterleidingduin en het niet reguleren van de damherten populatie aldaar,  is er nu door de provincie besloten dat alle damherten buiten het gebied van het Amsterdamse waterleidingduin moeten worden afgeschoten; het zogenaamde nulstandsbeheer.

Dat houdt in dat elk hert buiten het Amsterdamse Waterleidingduin gebied moet worden afgeschoten, ook al is er in de gebieden er omheen zeker wel ruimte voor populaties damherten. Zo zijn er in Velsen damherten te zien en niet alleen in het nationaal park Kennemerduinen, maar ook in de duinen langs de zeereep en de zogenaamde duinen van Velsen tussen Heerenduinweg, Zeewijk en het strand. In de gemeente Velsen wordt op de damherten gejaagd, zeker ook buiten het nationaal park. Voor deze jacht moeten de particuliere grondeigenaren een grondgebruiker verklaring afgeven, alvorens men mag over gaan tot afschot.

Ons bereiken berichten dat het jagen in de Velsense duinen tussen Heerenduinweg en het strand gedaan wordt  een jager-politieagent en een burger jager. Het jagen gebeurt tijdens de schemering in een  openbaar toegankelijke gebied. Wandelaars met of zonder hond lopen daardoor risico’s. Dat geldt ook voor trimmers, die op vroege tijdstippen daar sporten.  Het afschieten van herten in zo’n gebied zonder bekendmaking en/of veiligheidsmaatregelen kan dan ook uiterst gevaarlijk zijn.

Velsen Lokaal heeft daarom vragen gesteld aan het college of er beleid is gemaakt voor het afschieten van de herten en de veiligheidsmaatregelen in openbare gebieden.
Daarnaast wil Velsen Lokaal weten wat de driedubbele rol is van  politieagent/jager als coördinator versus toezichthouder en deelnemer aan het nulstandsbeheer en hoe deze drie functies verenigd kunnen zijn in één persoon.

Velsen Lokaal bezorgd over gebruiksvriendelijkheid gemeentelijke website

Het IT bedrijf UNITid heeft voor de tweede keer de websites van de 100 grootste gemeenten in Nederland getest op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Op 2 april 2014 heeft UNITid de website van de gemeente Velsen getest. Uiteindelijk kwam Velsen niet goed uit de bus: Velsen eindigde met 50 van de 100 te verdienen punten op de 96e plaats van de 100 geteste gemeenten.

De test is online te raadplegen. Hoewel de test geen uitgebreide vergelijking is van alle gemeentelijke websites, geeft het wel een goede indicatie van de gebruiksvriendelijkheid.

Inwoners steeds meer afhankelijk van website

Velsen Lokaal maakt zich zorgen over de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website. Raadslid Bram Diepstraten heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Diepstraten: ‚ÄúDoor decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten wordt steeds vaker van de burger verwacht dat hij zijn zaken zelfstandig afhandelt op de website van zijn gemeente. Van belang is dan uiteraard o.a. dat burgers altijd en overal (via PC, smartphone en tablet) informatie snel kunnen vinden, informatie actueel en up to date is, dat digitale diensten snel en goed toegankelijk zijn, etcetera.‚ÄĚ

Waarmerk Drempelvrij

drempelvrijOok voldoet de gemeentelijke website nog niet aan de minimale eisen van het Waarmerk Drempelvrij. Dit is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Het waarmerk kent drie niveaus. Het hoogste niveau van dit waarmerk is per 1 januari 2015 verplicht voor overheidswebsites. Websites hadden nu echter al moeten voldoen aan de minimale eisen. Voor de website van Velsen is dat nog niet het geval.

Vragen aan college

Diepstraten wil van het college weten of er al eens onderzoek is gedaan naar de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website. Ook wil hij weten waarom de website nog niet voldoet aan de minimale eisen en wanneer inwoners een betere website kunnen verwachten. Diepstraten: ‚ÄúOm echt te weten of een website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is moet hij getoetst zijn op bepaalde criteria, maar uiteindelijk wil je weten of bezoekers van de website de site gebruiksvriendelijk en toegankelijk vinden. Ik hoop dan ook dat het college een burgerpanel enqu√™te organiseert om dat te onderzoeken, naast de verplichte onafhankelijke toetsing voor het Waarmerk Drempelvrij.‚ÄĚ Diepstraten zegt met zijn vragen na te streven dat de website zo snel mogelijk gebruiksvriendelijker en toegankelijker wordt. ‚ÄúNiet omdat het moet maar omdat burgers dat anno 2014 verwachten. Bovendien moet ook je website tip top in orde zijn als je je wilt meten met de beste gemeenten van Nederland.‚ÄĚ