Veilig en vlot door Velsen

Voor de periode van 2014 tot 2020 is het huidige Lokaal Verkeer en VervoersPlan (LVVP) in werking, hierin zijn doelen gesteld om in deze periode op te pakken. Voor ná 2020 is er een nieuwe aanpak bedacht.

Mobiliteitsagenda

De Mobiliteitsagenda is een overkoepelend beleidsdocument waarin 20 beleidsdoelen en 70 beleidsacties/maatregelen staan. Deze doelen en acties zijn verdeeld over 6 thema’s: duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, fiets en voetganger, openbaar vervoer, autobereikbaarheid en parkeren. Deze thema’s worden niet alleen in de mobiliteitsagenda besproken maar ook in bijvoorbeeld de structuurvisie. Hierdoor wordt er geanticipeerd op toekomstige bouwplannen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Participatie

De mobiliteitsagenda is niet direct opgesteld door de gemeente maar hier is een stevig participatietraject aan vooraf gegaan. Er is informatie gehaald bij inwoners, stakeholders, en zelfs bij de gemeenteraad op 14 maart. Tijdens deze sessies konden zienswijze, adviezen en zorgen worden geuit. De meningen zijn meegenomen en verwerkt in de Mobiliteitsagenda en de mobiliteitsagenda is aangeboden aan de Raad.

Sessie

In de sessie hebben we het raadsvoorstel besproken en waren de geluiden van de overige fracties ook erg positief. Er werden constructief vragen gesteld, waar de wethouder antwoord op had. Sommige vragen gingen over toekomstige stukken zoals het parkeerbeleid en fietsbeleid.

Conclusie

Velsen Lokaal is erg blij met participatie en uitwerking hiervan in de Mobiliteitsagenda, we kijken dan ook erg uit naar de opvolgende beleidsdocumenten