Samenvatting sessies 17 september

Twee sessies over ruimtelijke ordening, donderdag 17 september tijdens de raadscarrousel van Velsen. De eerste ging over de voorgenomen bouw van 23 appartementen in de Reptonstraat in Velserbroek, de tweede over de startnotitie voor een nieuw bestemmingsplan voor Santpoort-Noord.
Lees meer

Samenvatting sessies 17 juni 2015

Samenvatting van de sessies van 17  juni 2015. Het was een volle avond met de volgende onderwerpen: Kleinschalig Opdrachtgeverschap, voormalig KPN-locatie, Structuurvisie, Bestemmingsplan Spaarnwoude, Kunstencentrum Velsen, Eerste bestuursrapportage 2015 en de jaarstukken 2014 gemeente Velsen.
Lees meer

Velsen Lokaal stemt in met extra geld voor het Kunstencentrum Velsen

Met  een bevlogen inleiding van Jacob Bron, directeur Kunstencentrum Velsen, mocht de Raad zich uitspreken over het beschikbaar stellen van extra geld voor de reorganisatie van het centrum. Lees meer

Samenvatting Raadsvergadering 11 juni 2015

Samenvatting van de raadsvergadering (en sessie) van 11  juni 2015. Westtribune Telstar en de sessie over de impulsprojecten waren de meest aansprekende onderwerpen. Verder veel jaarstukken van Gemeenschappelijke regelingen als hamerstuk.
Lees meer

Samenvatting sessies 28 mei 2015

Samenvatting van¬†de sessies van 28¬†¬†mei 2015. Deze samenvatting van de live uitgezonden Raadsessie ‚ÄėWesttribune Telstar‚Äô bestaat uit een interview met twee raadsleden √®n de commercieel directeur van Telstar. Het tweede deel gaat over de overige sessies, te weten huisvestingsverordening, BLVC plan en de raadsplanning.
Lees meer

Renovatie Lange Nieuwstraat in goede banen

Afgelopen donderdag is in een raadsessie gesproken over de renovatie van de Lange Nieuwstraat. Op verzoek van Velsen Lokaalraadslid Bram Diepstraten en CDA-raadslid Cees Sintentie. Aanleiding was een raadsbreed aangenomen motie waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of een zogenaamde BLVC-plan voor de Lange Nieuwstraat toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Een dergelijk plan kan bij grote verkeersprojecten helpen om de omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig te houden en om daarover goed met de omgeving te communiceren. Afgelopen donderdag konden ambtenaren en wethouder Bal goed uitleggen dat een dergelijk plan voor de Lange Nieuw niet nodig is omdat alle BLVC(Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie)-aspecten onder controle zijn.

  • Motie 44 uit 2014: onderzoek of BLVC-plan toegevoegde waarde heeft

    lange nieuwstraat

    Bron: IJmuider Courant

  • Raad moest uit krant vernemen dat college BLVC-plan niet nodig vond
  • Sessie op verzoek van Velsen Lokaal en CDA om nadere uitleg te krijgen
  • BLVC-aspecten worden meegenomen bij renovatie Lange Nieuw
  • Na afloop evaluatie met de raad

BLVC-plan

Voordat een omgevingsproject begint kan het nuttig zijn een BLVC-plan op te stellen, waarbij maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken rondom Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de hele bouw worden vastgelegd. In Amsterdam is het sinds 2002 verplicht. Ook andere gemeenten, provincies en het Rijk werken bij omvangrijke projecten met een BLVC-plan.
Doel van een dergelijk plan is dat tijdens de uitvoering de straat, buurt, wijk of stad maatschappelijk en economisch kan blijven functioneren, dat de overlast door omwonenden en gebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt en dat tijdens de voorbereiding en de uitvoering duidelijk is wie hiervoor aanspreekbaar is en op welk moment.

Raad vroeg onderzoek BLVC-plan Lange Nieuw

Eind vorig jaar sprak Emiel Webbe, voorzitter van Wijkplatform IJmuiden-Zuid, in de gemeenteraad in ter ondersteuning van hun inspraakreactie op de plannen voor de renovatie van de Lange Nieuw. Het wijkplatform heeft geadviseerd om een BLVC-plan op te stellen en een omgevingsmanager voor de grootscheepse renovatie aan te stellen. Veel partijen waren blij met de bijdrage van het wijkplatform en in de daaropvolgende gemeenteraadsvergadering nam de gemeenteraad raadsbreed een motie aan waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of zo’n plan toegevoegde waarde heeft. Wij werden dan ook verrast door het krantenbericht waarin we vernamen dat een BLVC-plan volgens de gemeente niet nodig zou zijn. Het college had de gemeenteraad daarover niet eerder ge√Įnformeerd. In de daaropvolgende raadsvergadering gaf wethouder Vennik toe dat dit¬†niet was gegaan zoals het hoort. Tegelijkertijd bood hij aan een nadere toelichting te willen geven in een raadssessie.

Gemeente Velsen volgt de BLVC-richtlijnen

In de sessie van afgelopen donderdag hebben ambtenaren uitgebreid toegelicht hoe alle BLVC-aspecten die van belang zijn bij een grootschalig omgevingsproject zijn geborgd bij de gemeente Velsen en specifiek bij de herinrichting van de Lange Nieuwstraat. Nagenoeg alle aspecten zijn verwerkt in het bestek volgens welke de aannemer het werk moet aanpakken en uitvoeren. Daarnaast zal de gemeente Velsen een eigen omgevingsmanager fulltime op het project zetten. In de weekenden en ’s avonds zal er continu een beveiliger aanwezig zijn om problemen op te lossen. Zo denkt de gemeente de Lange Nieuwstraat en omgeving tijdens de werkzaamheden bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Ook zet de gemeente alles op alles om de communicatie met winkeliers, omwonenden en klanten in orde te maken en te houden. Hoewel Velsen Lokaal vindt dat de afhandeling van de raadsbreed aangenomen motie geen schoonheidsprijs verdient, zijn we tevreden met de uitkomst van de raadsessie.

Velsen Lokaal blijft alert

Voor Velsen Lokaal is van belang dat ‘de winkel open blijft’ tijdens de grootschalige renovatie van de Lange Nieuw waar we al decennia op wachten. Dat de bewoners, winkeliers en klanten niet al te veel overlast ervaren en dat IJmuiden en zijn wijken bereikbaar blijven. Op mijn voorstel om na afloop van de renovatie een evaluatie te houden specifiek op de BLVC-aspecten, die we dan raadsbreed bespreken, antwoordde wethouder Bal instemmend. Voor nu hebben we er vertrouwen in dat tijdens de renovatie winkels en woningen goed bereikbaar blijven, dat het centrum leefbaar blijft, dat de omgeving en de bouwplek veilig blijven en dat er goed over gecommuniceerd zal worden. De evaluatie na afloop levert lessen voor andere projecten op. Kortom: Velsen Lokaal gaat er vanuit dat ons vertrouwen niet beschaamd wordt, dat zal blijken dat een BLVC-plan niet nodig was, en dat we in de loop van 2016 weer een Lange Nieuwstraat hebben waar bewoners en winkelend publiek graag komen.

renovatie lange nieuw

 

Westtribune Telstar nu al in de media

Daags voordat de gemeenteraad van Velsen haar standpunt gaat bepalen over of de gemeente de westtribune van Telstar moet  kopen, neemt de media vast een voorproefje op dit onderwerp. Helaas blijkt journalistieke vrijheid een dankbaar goed en zijn feiten minder relevant. Lees meer

Samenvatting van sessies 23 april 2015

Samenvatting van de sessies¬†van 23 april 2015.¬†Vijf onderwerpen stonden op de agenda: concept ontwerp Structuurvisie, Verordening 7e wijziging APV 2009 bomenkap, Ontwikkeling omgevingsdienst IJmond, Kimo Nederland en Belgi√ę in relatie tot Velsen en het Calamiteitenprotocol Jeugdzorg.
Lees meer

Structuurvisie… Hoeveel structuur geeft deze visie?

Op donderdag 23 april heeft de gemeenteraad in een sessie gesproken over de concept-structuurvisie. Deze visie moet op gebied van ruimtelijk ordening duidelijkheid geven over beleidsrichtingen en over de inrichting van de gemeente richting 2025 met een stip op de horizon naar 2040.
Lees meer

Samenvatting van sessie en raadsvergadering 16 april 2015

Samenvatting van de sessie en de raadsvergadering van 16 april 2015. Zowel in de sessie als in de raadsvergadering stond de HVC centraal.
De¬†sessie ging over¬†de afvalscheiding (van afval naar grondstof) en de uitvoeringsovereenkomst. En op de raadsagenda betrof met name een¬†‚Äėdebat‚Äô over de kaderstelling rond HVC.
Lees meer